Siebenbürgen Lied

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

attila6
schrieb am 12.06.2009, 16:08 Uhr
Wer weiß, wo ich die sächsischsprachige Variante des Gedichts von Maximilian Moltke "Siebenbürgen Lied" finden kann?
Schiwwer
schrieb am 12.06.2009, 22:30 Uhr
attila6 schrieb: Wer weiß, wo ich die sächsischsprachige Variante des Gedichts von Maximilian Moltke "Siebenbürgen Lied" finden kann?


Ja, das wäre eine Aufgabe für wen wohl?? das Lied zu übersetzen; soweit ich weiß, ist der Dichter kein Siebenbürger Sachse und hat somit dieses Lied
a.) vor lauter Begeisterung als Siebenbürgen-Fan
b.) auf Hochdeutsch
geschrieben.

der Ijel
schrieb am 13.06.2009, 18:04 Uhr (am 14.06.2009, 09:04 Uhr geändert).
Sio attila6!

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Sicher kannst Du ungarisch lesen, und ist dir auch bekannt dass es eine siebenbürgische Szekler-Hymne gibt.
Von einer sächsischen Version hat man noch nie gehört.

Uns aber ist es erlaubt an einer solchen zu arbeiten,
uns im Dichten und Singen zu üben.

Hallo Schiwwer ! das wäre eine Aufgabe für wen wohl??
Für Dich, für uns, für Euch für jeden der sich traut.

Iwer Siweberjen luet e Seejen
meer äs der Wenj uch eosgeschapt
de Römern wor et e Vermejen,
det Guuld, tonneweis verschlapt

Wi frocht no Hymnen hegt
ihr Legt vu Siweberjen
da ihr än der Fremd gebiure set
kut hälft es noch iist scherjen.

Hälft eas scherjen åf der Wiss
de Karrudder mat dem Hoa,
wi Såksesch riad di wiiss
em bleiwt der Hiimet troa.

Troa äm Wiasen uch äm Dinken
will uch ech noch bleiwen,
zeräck de Schrätt ech linken
do keent ech beesser Schreiwen.

Möcht wa der Moltke uch der Meynd
Hymnen schreiwen uch Gedichter
möcht sanjen dått der Bäsch erklainjt
iwer siweberjesch fräsch Gesichter.

Zeräckza äs der Wiach gebahnt
Europa äs e klinzich Lund
eas Olden hun et net geahnt
det Schäcksel luet ä Gottes Hund.
der Ijel
schrieb am 17.06.2009, 11:17 Uhr (am 17.06.2009, 13:17 Uhr geändert).
1 . Siweberjen, Geade Moarjen
erwåch noch ïst eos denjem Schlof,
huet det Vulk uch under Soarjen
soa si geat ent net gung borjen,
behold mech noch än denjer Sprooch.

---gefallt des ïrscht Strof emmestem, ?
dro schreiwen ech uch da undern erän.

Schnuk
schrieb am 17.06.2009, 12:57 Uhr
der Ijel schrieb: 1 . Siweberjen, Geade Moarjen
---gefallt des ïrscht Strof emmestem, ?
dro schreiwen ech uch da undern erän.


Sea hot gefallen,
moch jenamder wetcher.
Schiwwer
schrieb am 17.06.2009, 13:04 Uhr
Et gefällt mer uch, Härr Ijel.
Ech mess gestohn, dåt ech det Lïd nor åf Detsch än menjem Hïft hun. Ech hun et uch sängt den 80-ger Johren gor nemi soinjen kennen, well et nästmi gestämmt hot uch et mich ängden amgehahn huet, won ech et hïrt. Esi hun ech für mech salwest åls saxesch Hymn "Åf deser Ïerd", dåt kun ech noch soinjen, ohnen ze berlen.
der Ijel
schrieb am 17.06.2009, 13:16 Uhr
2 . Siweberjen bäst menj Hїmet
wo ech Mottermälch bekum.
Siweberjen bäst menj Drїmen,
åll menj Hoffen åll menj Sihnen
stächt än Dir, end zecht mech un.

3 . Siweberjen Hїmetbåddem,
bäst vu Gott eas noch geschinkt
bäst mat Guld noch schwer belådden,
ech mat Soarjen uch mat Froaden
esi denj Vulk, wåt un dech dinkt.

4 . Siweberjen Lund des Sёjens,
Lund des Friddens, gäf eas Kråfft
bäst eas їnzich Weltvermёjen,
än dech mir de Hoffneng sёen
dått eas Gott noch Riacht verschåfft.

/: Esi låt eas bleiwen wåt mir woren,
uch än ållen ease Gohren
terfe bleiwen wåt mir senj:/


Schiwwer
schrieb am 17.06.2009, 13:24 Uhr (am 17.06.2009, 13:26 Uhr geändert).
Sïr gelangen, für ållem de zwët Strof.
Mät dem Spreach "Mer wallen blaiwen, wot mer seng" håt ich änden e wenich Problemer; ech mïnen, mer sïlten es uch weter entwäckeln, do kennen mer net blaiwen, wot mer seng...
Natïrlich bezechst tea dich åf det Saxentum, wåt jo, lïder Gottes, uch net blaiwen kon, wä et wor...
Der Herr Attila hot åwwer nichen Untwert bekun...
der Ijel
schrieb am 02.07.2009, 09:45 Uhr
Schiwwer schrif: Der Herr Attila hot åwwer nichen Untwert bekun...

Wohrschenlich interessiert den Herrn attilå des Untwert gor net esi anjem,-----
Ech åwer mecht mich ba äm bedunken denn hia huet mech åf des Idee bruecht det Lïd ze iwersatzen.
Et senj 6 gelangan Strophen. Hu se un en Redaktion geschackt. Ban noahgïrich wa et ukitt.

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.