Formular AJPIS

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Heinz 1957
schrieb am 14.10.2020, 09:44 Uhr
die AJPIS Kronstadt verlangt folgende Unterlagen für die Anträge Gesetz 130 für die Kinder der Deportierten :

Siehe Internet :

http://brasov.mmanpis.ro/informati-utile-dl-118-1990/

DREPTURILE PREVAZUTE LA ART. 5 ALIN. 5-9 DIN DL 118/1990 REPUBLICAT, PENTRU COPILUL URMAS, SE ACORDA PE BAZA URMATOARELOR DOCUMENTE:


– Cererea completata conform modelului din anexa

– Actele de stare civila ale solicitantului (certificat de nastere, certificat de casatorie, act de identitate)

– Certificatul de deces al parintelui/parintilor titulari ai drepturilor prevazute la art. 1 alin. 1 si 2

– Decizia/Hotararea Comisiei judetene pentru aplicarea DL 118/1990 din care rezulta ca parintele/parintii decedati au fost beneficiarii directi ai art. 1 alin. 1 si 2 din DL 118/1990 republicat

– Decizia/Hotararea Comisiei judetene pentru aplicarea DL 118/1990 din care rezulta ca solicitantul este si beneficiar direct al art. 1 alin. 1 si 2 din DL 118/1990 (daca este cazul)

-Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului ca nu a mai solicitat si beneficiat de drepturile prevazute de Lg.130/2020 si ca este/nu este beneficiarul direct al art. 1 alin. 1 si 2 din DL118/1990 in calitate de titular

– Certificat de viata completat conform modelului CNPAS pentru cetatenii cu domiciliul in strainatate

– Declaratie de transfer in strainatate a drepturilor, pentru cetatenii cu domiciliul in strainatate

– Extras de cont pe numele solicitantului, pentru cetatenii cu domiciliul in strainatate

– Procura speciala cu desemnarea unui mandatar cu domiciliul pe raza judetului la care se depune cererea, pentru cetatenii cu domiciliul in strainatate

Formulare AJPIS Kronstadt (AJPIS Rumänien ? )


CERERE PENTRU STABILIREA CALITAŢII DE BENEFICIAR AL
DECRETULUI – LEGE NR.118/1990

Nr.__________ din ____________
Către
AgenţiaJudeţeanăpentruPlăţişiInspecţieSocială……………………
Adresa……………………………..
Stimată/Stimate doamnă/domnule,

Subsemnatul (a ) ……………………………………………………..,încalitate de urmascopil, născut la data de……..………………..……………………………………………………, înlocalitatea/judeţul………………………………………………….…, cu domiciliul actual în…………………………………………….C.N.P………………………………………… posesor act identitate C.I/Paşaport……..seria ….., nr. …………, eliberat de……..…. la data de………….,…,fiul (fiica ) lui…………. şi al (a) …………., solicit, înbazadocumenteloranexate la prezenta, stabilireacalităţiipotrivit art.5 al. 5-9 din Decretului-Legenr. 118/1990 privindacordareaunordrepturipersoanelorpersecutate din motive politice de dictaturainstaurată cu începere de la 6 martie 1945, precumşicelordeportateînstrăinătateoriconstituiteînprizonieri, modificata de Lg.nr.130/2020 :
o Copilul celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale ţărăneşti ori al celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, deportaţi, strămutaţi, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizaţie lunară de 500 lei.
o Copilul minor la data la care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), precum şi copilul născut în perioada în care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) are dreptul la o indemnizaţie lunară în acelaşi cuantum cu indemnizaţia de care a beneficiat părintele său.
o Copilul născut după încetarea situaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) are dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum de 50% din indemnizaţia de care a beneficiat părintele său.
o Copilul care s-a aflat atât în situaţiile prevăzute la alin. (6), cât şi în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) beneficiază de indemnizaţia al cărei cuantum este mai mare.
o Stabilirea indemnizaţiei prevăzute la alin. (6) sau (7), în situaţia în care ambii părinţi ai copilului au beneficiat de indemnizaţie lunară potrivit prevederilor art. 4, se ia în calcul indemnizaţia părintelui al cărei cuantum este mai mare.

Înacestscopdepunurmatoareleacte :
Actele de stare civilă:……………………………………………………………………………;
Actelecedovedescpersecuţiapolitică/Hotarare/Decizie………………………………………………………..
Certificatul de viaţă………………………………………………………………………………;
Declaraţia pe propria răspundere........................................
Alte documente...................................................................................................................Semnatura ............... Data...............


DECLARAŢIE

pe propria răspundere a urmasului copilul potrivit art. 5 din Decretul -Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

Subsemnatul/subsemnata…………………………………………..in calitate de urmas copil, născut la data de……..………………..……, în localitatea/judeţul…………… ………………, cu domiciliul actual în……….…………………………C.N.P………………………………… posesor act identitate C.I/Paşaport……..seria …..nr. …………, eliberat de…….., la data de……,fiul (fiica ) lui…………. şi al (a) ………………., declar ca nu am mai solicitat si beneficiat de drepturile prevazute de Lg.130/2020 si ca beneficiez/ nu beneficiez de dispozitiileart 1 alin (1) si (2) din DL 118/1990 republicat, in calitate de titular;Semnatura ............... Data...............


Die " declaratie de transfer in strainatate "

Către CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII _______________/ CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DECLARAŢIE DE TRANSFER ÎN STRĂINĂTATE AL DREPTURILOR CUVENITE ÎN CADRUL SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE DIN ROMÂNIA Subsemnatul(a) ______________________________________________________________________________ beneficiar nerezident* al sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu decizia de pensionare numărul _______________________________________________________________ şi codul personal de asigurare socială român _______________________________________________________ având domiciliul/locul de şedere obişnuită în localitatea _____________________________________________ cod _______ strada _____________________________nr. _______ bloc ____ scara ___ etaj ___ apt. _______ judeţul/provincia/departamentul/regiunea __________________ţara __________________________________ posesor act identitate seria ______ nr.____________ eliberat de ______________________________________ la data de ________________________ născut(ă) la data de ___________________________________________ în localitatea/judeţul/provincia/departamentul/regiunea ____________________________________________ fiul (fiica) lui_________________________________ şi al /__________________________________________ Solicit transferul bancar al drepturilor ce mi se cuvin din cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în EURO USD GBP, detaliile bancare necesare efectuării transferului bancar fiind următoarele: Adresa completă a beneficiarului : …………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Numele şi prenumele beneficiarului aşa cum este înregistrat la bancă: .………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….......... ....................................................................................................................................................................................................................... Denumirea băncii beneficiarului : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Adresa băncii beneficiarului : …………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Cod de identificare bancară (BIC/SWIFT) : …………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….….…… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Numărul de cont internaţional bancar (IBAN) : …………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Depun în anexă documentul care confirmă detaliile bancare menţionate mai sus, precum şi actul care atestă domiciliul/locul de şedere obişnuită. Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile calendaristice, Casa judeţeană de pensii/Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti cu privire la orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus, în caz contrar fiind pe deplin responsabil de consecinţele inacţiunii mele. Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat. DATA ______________ SEMNĂTURA, * sintagma "beneficiar nerezident” desemnează beneficiarul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, având locul de şedere obişnuită (definit în legislaţia română în vigoare drept domiciliu sau reşedinţă) pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul unui stat cu care România aplică acorduri sau convenţii bilaterale de securitate/asigurări sociale care prevăd exportul prestaţiilor, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi cu care România nu aplică acorduri sau convenţii bilaterale de securitate/asigurări sociale care prevăd exportul prestaţiilor.


1. Es steht nicht, ob diese Unterlagen notariell beglaubigt sein müssen, wie in diesem Forum oft angesprochen.


2. Frage ?
Wer stellt die " Procura speciala " ( letzter Punkt ) aus ?

a. ein dt. Notar mit Apostille , muss dann übersetzt werden und die Übersetztung not. beglaubigt ????

b. das RO Konsulat ? in rum. Sprache

ist unklar wie und wo ?

Bitte in diesem Forum abklären - Siebenbürger Zeitung, Verband der Siebenbürger Sachsen, Rainer Lehni, ev. Dr. Fabritius damit die Antragsteller Bescheid wissen.
Vielen Dank
Heinz 1957
schrieb am 14.10.2020, 10:00 Uhr
Habe gerade nachgelesen, dass auf der Internetseite von Dr. Fabritius ein " neues " abgeändertes Antragsformular für die AJPIS erschienen ist - in dem KEINE Geburtsurkunde und Heiratsurkunde der " Deportierten " verlangt werden.
War ja auch schwierig diese Unterlagen zu besorgen, da die Standesämter weder Geburt / noch Heiratsurkunde für Verstorbene ausstellen.
fabritius.de / Antrag AJPIS
In diesem Antrag wird eine " imputernicire avocatului meu " angegeben - was immer das auch heisst ?????
Heinz 1957
schrieb am 16.10.2020, 08:27 Uhr
Zum Antrag an die AJPIS habe ich Fragen gestellt.
Kann jemand kompetent antworten ?

1. Es steht nicht, ob die Unterlagen notariell beglaubigt sein müssen, wie in diesem Forum oft angesprochen.


2. Frage ?
Wer stellt die " Procura speciala " ( letzter Punkt ) aus ?

a. ein dt. Notar mit Apostille , muss dann übersetzt werden und die Übersetztung not. beglaubigt ????

b. das RO Konsulat ? in rum. Sprache

ist unklar wie und wo ?

Bitte in diesem Forum abklären - Siebenbürger Zeitung, Verband der Siebenbürger Sachsen, Rainer Lehni, ev. Dr. Fabritius damit die Antragsteller Bescheid wissen.
Vielen Dank

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.