Die Änderungen des 118/1990 wurden ratifiziert, im Monitorul Oficial nr. 1036 vom 05.11.2020 publiziert!

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Peter Otto Wolff
schrieb am 05.11.2020, 23:25 Uhr
LEGE nr. 232 din 5 noiembrie 2020
pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu īncepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate īn străinătate ori constituite īn prizonieri
EMITENT
PARLAMENTUL ROMĀNIEI
Publicat īn MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 5 noiembrie 2020
Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.
Articolul I
Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu īncepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate īn străinătate ori constituite īn prizonieri, republicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 631 din 23 septembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 4, alineatul (4) se abrogă.
2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 5
(1) Soțul/Soția celui decedat īn luptele cu organele de represiune comunistă, īn răscoale țărănești ori decedat, din categoria celor dispăruți sau exterminați īn timpul detenției, internați abuziv īn spitale de psihiatrie, deportați, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizație lunară de 700 lei, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.
3. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă.
4. La articolul 5, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
(5) Copilul celui decedat, dispărut sau exterminat īn timpul luptelor cu organele de represiune comunistă, īn răscoale țărănești, īn timpul detenției, internării abuzive īn spitale de psihiatrie, īn timpul aplicării măsurii domiciliului obligatoriu, strămutării, deportării sau prizonieratului are dreptul la o indemnizație lunară de 500 lei.
5. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
(5^1) De prevederile alin. (6)-(9) beneficiază īn mod corespunzător și copilul celui decedat după eliberarea din detenție, internare abuzivă īn spitale de psihiatrie, după ridicarea măsurii domiciliului obligatoriu, strămutare, deportare sau prizonierat, īn situația īn care părintele său, deși ar fi avut dreptul, nu a beneficiat de prevederile prezentului decret-lege.
6. La articolul 5, alineatele (6)-(9) se modifică și vor avea următorul cuprins:
(6) Copilul minor la data la care unul sau ambii părinți s-au aflat īn una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), precum și copilul născut īn perioada īn care unul sau ambii părinți s-au aflat īn una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) are dreptul la o indemnizație lunară īn același cuantum cu indemnizația de care ar fi beneficiat părintele său decedat, stabilită conform prevederilor art. 4 la data depunerii cererii de către copil.
(7) Copilul născut după īncetarea situațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) are dreptul la o indemnizație lunară īn cuantum de 50% din indemnizația de care ar fi beneficiat părintele său decedat, stabilită conform prevederilor art. 4 la data depunerii cererii de către copil.
(8) Copilul care s-a aflat atāt īn una dintre situațiile prevăzute la alin. (5)-(7), cāt și īn una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) beneficiază de indemnizația al cărei cuantum este mai mare.
(9) La stabilirea indemnizației prevăzute la alin. (5), (5^1), (6) sau (7), īn situația īn care ambii părinți ai copilului s-au aflat īn situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), copilul are dreptul la indemnizația al cărei cuantum este mai mare.
7. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 6
Persoanele care s-au aflat īn una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) nu pot beneficia și de drepturile prevăzute la art. 5 alin. (1), (2) și (4).
8. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 7
(1) Indemnizațiile lunare acordate īn baza prezentului decret-lege nu afectează plafoanele de venituri īn funcție de care se stabilesc chiriile pentru locuințele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi și studenți și ajutoarele sociale.
(2) Indemnizațiile acordate īn baza prezentului decret-lege sunt neimpozabile, nu se iau īn calcul la stabilirea altor drepturi potrivit legii și se pot cumula cu orice categorie de pensie.
9. La articolul 10, alineatul (1) se abrogă.
10. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Prevederile art. 1-9 se aplică, după caz, de către conducerile unităților la care sunt īncadrați cei īn cauză, de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sau de către consiliile locale.
11. La articolul 10, alineatele (3)-(5) se abrogă.
12. La articolul 12, alineatele (2)-(4) se abrogă.
13. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:
Articolul 12^1
(1) Dovedirea situațiilor prevăzute la art. 1 se face de către persoanele interesate cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar īn cazul īn care nu este posibil, prin orice mijloc de probă prevăzut de lege.
(2) Stabilirea calității de beneficiar și a indemnizației lunare īn condițiile prezentului decret-lege se face de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București.
(3) Pentru stabilirea situațiilor prevăzute la art. 1 și 5 se īnființează, īn cadrul fiecărei agenții județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, o comisie alcătuită din directorul executiv al agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, īn calitate de președinte, și 4 membri, din care un membru desemnat de casa teritorială sau sectorială de pensii. Unul dintre membrii comisiei trebuie să aibă studii juridice.
(4) Membrii comisiei, precum și președintele acesteia beneficiază de o indemnizație lunară de 150 lei. Plata indemnizațiilor pentru membrii comisiei se face de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, din bugetul de stat.
(5) Comisia prevăzută la alin. (3) lucrează īn prezența a două treimi din numărul persoanelor care o alcătuiesc și propune, cu acordul majorității membrilor prezenți, admiterea sau respingerea cererii. Acordarea drepturilor sau respingerea cererii se stabilește prin decizie a directorului executiv al agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București.
(6) Īn cadrul analizării cererilor referitoare la stabilirea drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege, comisia prevăzută la alin. (3) poate solicita sprijinul Asociației Foștilor Deținuți Politici din Romānia, precum și al caselor teritoriale sau sectoriale de pensii, după caz.
(7) Agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sunt obligate să se pronunțe asupra cererii de stabilire a calității de beneficiar și a indemnizației lunare prevăzute de prezentul decret-lege, īn termen de maximum 30 de zile de la data īnregistrării cererii, printr-o decizie motivată.
(8) Īmpotriva deciziei persoana interesată poate face contestație la secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului, īn termen de 30 de zile de la data comunicării hotărārii, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Hotărārea tribunalului este definitivă. Contestațiile sunt scutite de taxa judiciară de timbru.
(9) O copie a cererii de acordare a drepturilor, īnsoțită de un exemplar al deciziei de stabilire a calității de beneficiar și a indemnizației lunare conform prevederilor prezentului decret-lege, va fi transmisă de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, īn termen de maximum 10 zile de la soluționare, casei teritoriale de pensii sau casei sectoriale de pensii īn raza căreia domiciliază persoana beneficiară.
(10) Plata indemnizațiilor prevăzute la art. 4 și 5, precum și acordarea drepturilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b), c), d), d^1) și f) se fac de către casa teritorială sau sectorială de pensii īn raza căreia domiciliază persoana beneficiară sau, după caz, de către casa de pensii sectorială competentă.
14. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 13
Prevederile prezentului decret-lege nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracțiuni contra umanității sau celor īn cazul cărora s-a dovedit că au desfășurat o activitate fascistă și/sau legionară īn cadrul unei organizații sau mișcări de acest fel, precum și copiilor acestora.
15. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 14
(1) Agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, īn baza sesizărilor primite sau din proprie inițiativă, vor verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentului decret-lege.
(2) Īn cazul īn care se constată īncălcări ale prevederilor legale, se emite decizie de revizuire.
(3) Īmpotriva deciziei de revizuire emise īn condițiile alin. (1) și (2) persoana interesată poate introduce contestație, īn condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
(4) Īn cazul īn care calitatea de beneficiar al prezentului decret-lege a fost stabilită prin hotărāre judecătorească, iar ulterior acestei hotărāri se constată īncălcări ale prevederilor legale, agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București se vor adresa instanței competente pentru retragerea calității de beneficiar.
16. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 15
Drepturile prevăzute īn prezentul decret-lege se acordă īncepānd cu data de īntāi a lunii următoare depunerii cererii și se suportă din bugetul de stat.
Articolul II
Īn anul 2020, termenul īn care agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sunt obligate să se pronunțe asupra cererii de stabilire a calității de beneficiar și a indemnizației lunare prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu īncepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate īn străinătate ori constituite īn prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, este de 90 de zile de la data īnregistrării cererii.
Articolul III
Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu īncepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate īn străinătate ori constituite īn prizonieri, republicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 631 din 23 septembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, dāndu-se textelor o nouă numerotare.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția Romāniei, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
FLORIN IORDACHE
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
București, 5 noiembrie 2020.
Nr. 232.
-----

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.