Neujahrsspruch für alle Großschenker Landsleute & Freunde

1. Januar 2021

Mitteilungen der HOG

Nogiurswainsch/Neujahrsspruch für 2021
Det old Gohr äs glech dervun En noa Gohr kit nea erun. Ech wänschen ech, ir Saksesch Led bleiwet ändjen wat ir sed! Lasst eas hoi wegter zesummen Saksesch lieren, schreiwen, lachen uch filosofieren... Schreiwt, wä ech der Schnuawel gewoßen äs.. wonn et net perfekt äs - dot mocht näst! Hieftsach, mir holden zesummen uch hun en Froad, dat em haldihst vür Lachen angder dem Däsch loat! Ech wänschen ech gurren en gead Zegd, Kut gead än det noa Gohr, ir saksesch Legd!
Oalent giadet fuir alle Schoinker än der gämzen Warelt vun Harzen.....Ihr, Dietmar

über M.D.

Weitere Nachrichten »