SbZ
AKTUELL
Über
uns
Land
und Leute
Service
und Dialog
Organisationen
und Einrichtungen
Helft
uns helfen

Kontakt
Siebenbürgen, Rumänien, Siebenbuerger.de-Startseite

© Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.
» Diskussionsforen-Nutzungsbedingungen

Homepage Siebenbürgen
Suchen


Diskussionsforen


Newsletter


Chat


Gästebuch


E-Postkarten


Siebenbürger Kleinanzeigen-
markt
Impressum
Datenschutz


Dieses Forum wurde geschlossen. Sie finden unser neues Forum unter www.siebenbuerger.de/forum/
Eine neue Benutzeranmeldung ist erforderlich. Registrieren Sie sich jetzt >>


Diskussionsforen
Saksesch Wält
-Sáchsesch Wänkelchen- (Seite 1)

Neues Thema erstellen  
Registrieren | Ihr Profil | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen


Dieses Thema ist 3 Seiten lang:   1  2  3
nächster neuer Beitrag | Nächster alter Beitrag
Autor Thema:   -Sáchsesch Wänkelchen-
der Ijel
Mitglied

Beiträge: 455
Von:
Registriert: Apr 2004

erstellt am 16.04.2005 um 17:45 Uhr    Klicken Sie hier, um sich das Profil von der Ijel anzusehen!   Klicken Sie hier, um der Ijel eine eMail zu senden!     Beitrag editieren/löschen   Antwort mit Zitat

Et wor de Riad ent as et noch,
em siil mih sáchsesch schreiwen,
"ce´m pasá mie" spracht der Blooch
"ech wal net bleesch mih bleiwen"

Ech wal dát warden wot de Welt
eus manjem Liawen moocht.

[Dieser Beitrag wurde von der Ijel am 27.09.2006 editiert.]

IP: gespeichert

der Ijel
Mitglied

Beiträge: 455
Von:
Registriert: Apr 2004

erstellt am 30.04.2005 um 14:09 Uhr    Klicken Sie hier, um sich das Profil von der Ijel anzusehen!   Klicken Sie hier, um der Ijel eine eMail zu senden!     Beitrag editieren/löschen   Antwort mit Zitat
Et git noch Sachsen da hu Loast
ast sachseschet ze schreiwen,
kreische noch eus voller Broast:
"Mir welle Sachse bleiwen"

Nar de Redaktioun huet nichen Platz
en sachsesch Rubrik af ze mauchen.
Referenten hu mer, desto trotz
Kultur ze retten uch ze schoffen.

[Dieser Beitrag wurde von der Ijel am 27.09.2006 editiert.]

IP: gespeichert

der Ijel
Mitglied

Beiträge: 455
Von:
Registriert: Apr 2004

erstellt am 09.05.2005 um 12:05 Uhr    Klicken Sie hier, um sich das Profil von der Ijel anzusehen!   Klicken Sie hier, um der Ijel eine eMail zu senden!     Beitrag editieren/löschen   Antwort mit Zitat
Mä Vöter wäar an Nåderscher
Hia säat kee mech :
Mä Jang tea solt uch äner bleiwen-
Ech wul et net, höt ban ech nicher.
Ech wuul når lihre schreiwen.

Ech schreiwe såksesch, schreiwe bleesch
wot ech erliawt hu schreiwen ech nedder.
Droch durch de Wänd an Huundvel Eesch,
Wot jeestern wäar kit höt net wedder.

Menj Motter håt an Fuarlenk Ierd,
zem åkkern uch zem seejen-
Mä Jang, det äs as Arfscheft wiert
det es as juunz Vermeejen.

En Wanjert hot mä Vöter uch jehuet
die luat höt pustich uch verdarwen,
mä Vöter es schue longhar duet,
uch de Nåderscher senj oisjestarwen.

Derwol ech liawen dinken ech vill
un dese Wainjert dä dertuewen,
wun ech starwen wänschen ech em siil
än desem Wanjert mech bejruawen.

9. November 2006 der Ijel

[Dieser Beitrag wurde von der Ijel am 11.02.2007 editiert.]

IP: gespeichert

der Ijel
Mitglied

Beiträge: 455
Von:
Registriert: Apr 2004

erstellt am 22.06.2005 um 11:31 Uhr    Klicken Sie hier, um sich das Profil von der Ijel anzusehen!   Klicken Sie hier, um der Ijel eine eMail zu senden!     Beitrag editieren/löschen   Antwort mit Zitat

[Dieser Beitrag wurde von der Ijel am 14.01.2006 editiert.]

IP: gespeichert

der Ijel
Mitglied

Beiträge: 455
Von:
Registriert: Apr 2004

erstellt am 11.02.2007 um 01:05 Uhr    Klicken Sie hier, um sich das Profil von der Ijel anzusehen!   Klicken Sie hier, um der Ijel eine eMail zu senden!     Beitrag editieren/löschen   Antwort mit Zitat
Än der Bibliothek
Et git viel Bäjer än der Bibliothek.
Esefelt Bäjer huet nemmester derhihm.
Iist en Dooch frrocht ech noh.
Ech frocht noh luxemburgesch Literatur uch Lyrik.
Gedichter netwohr.
Dåt wohr än der Ludwig-Maximilian-Universität Würzburg.
Än der grüßer Bibliothek am Hubland.
Dåt wor 1999 dinken ech.---
Da frändlich Fraa vun der Information frocht mech:
Ist der Autor, ein Titel, ein Verlag etwa bekannt? ---
Ech sot dierscht näst, dron sot ech schniel :
Das ist mir Wurscht, ich will nur was luxemburgisches.
Draf kuckt sa åf ärrem Bildschirm, schrif mir en Zärrelchen,
gof mir dåt Papeerchen ent sot bitteschön, Lesesaal zweiter Stock links.
Ech sot hiisch danke ent geng mat dem Zerrelchen än der Huund de Trappen åffen.
Äm Lesesaal ukun, kanjt ech mat den römeschen Ziffern uch Bachstowen vu manjem Zärrelchen net viel ufeejen.
Eseffelt Regaler. Bän dron åwwer bold, wa de bloind Kroh åf de Staaken,
awwer wa der Blooch spracht „Ca orbu Brăila“
åf e Regal mät luxemburgesche Bäjern gestüssen.
E schmuel Bäjelchen, dåt wor iwwer hangdert Gohr old,
wor vol mat Gedichtern uch liidchern, dåt kum mir sympatesch vuer,
ech kopiirt mir en Duzend Segten ent geng hiimen.
En weffel Dåch speeter, kum ech mer wedder iist eusgereest vuer end duecht,
hegt kuust tä dier äst schweereret vuernien, end num mir dat luxembugesch
Heeftchen zer Huund.
Iin Gedicht håt den Titel „Margreetchen“ en uundert hat den Titel „Meé Reenchen“
Ech duecht dåt weeren ållebiit Medchennummen ent feng un ze liasen:

„Mee Reenchen fal op mech da wuossen ech
sangen´d Kanner åf der Gass,
de Fessercher da hun se nass
und mir sangen und mir sprangen „ -----

No nea hiirt sich ålles åf, det äs jo såksesch. Duecht ech. Ent erwacht wedder än manjer Kändhiit, erännert mech wa mir, genah esi wa et ha hiisst, mat de Fesschern äm Porrel
stampften ent sungen : Reen, reen dått et schidd dått mean Muetter haime kit uch mer Brüt uch Buflesch jit.

Ǻf dåt hun ech dron versackt ze iwwersatzen, uch ze dichten----
Äm foljenden gian ech den lëtzebuergeschen Text esi geat et mer gelanjt wedder.
De Luxemburger selle mer zeahiiren und wonn ech Fehler mochen,
selle se mech bitte korrigiiren. –Merci-
Glech dernoh wal ech dot ijån Gedicht mat dem salwen Titel “Mau Reenchen“ uch åf roadaresch ä menjem Hiimetdialekt bronjen, wiil ech dinken der Dialektverglech
weer uch fuer eas Radiohiirer wichtig uch interesant.

et bedunkt sich der Ijel….

MÊRÈNCHEN
Lёtzebuergesch Gedicht vum Michel Lenz
“Mêrénche fal op méch
Da wuossen éch!”
Sangen d´Kanner an der Gâss,
D´Féssercher dě hun se nâss,
Unně Heifchen, unné Kèppchen,
Nach kèng Suorgen an dem Kèppchen
An sî sprangen,
An sî sangen:
“Mêrénche fal op méch
“Da wuossen èch!”
“Mêrénche fal op méch
Da wuossien éch,
“Fal dû sideléch a fresch!”
Rufen d´Garden an de Besch,
Do wó Gratsch a Pófank schloen,
An am Wiéschen
Do rift d Griéschen:
“Mêrérenche fal op méch
“Da wuossen éch!”
Mêrénchen saneft fèlt
Op Wis a Fèld
A ferzièlt mîr vun dèr Zèit,
Och `sò gléckliech an ´só wêit,
Wò als Kand éch unnè Kèppchen
Nach kéng Suorgen an dem Kèppchen,
Hu gésprongen
A gesongen:
“Mêrénche fal op méch
“Da wuossen éch!”

---- und nea af roadaresch----

MAU REENCHEN
Maureenchen reen åf miech
dråi wössen iech-
Sange mir als Känd niuch åf der Joos
de Fießjer wåiren es jamz noos,
oine Koppchen, oinen Hoifjen,
an eusen Haiftchern jeede Moarjen
håtte mier niuch nichan Soarjen.
Und mir sprangen, und mir sangen;
Reen, reen dått et schidd
dått mean Muetter haime kit
uch mer Brüt uch Buflesch jit.

Reen teu kloor wä Peareln freasch
rüf der Jörten rüf der Beasch,
reen åf de Wies, reen åf de Såit
säch når wä der Jeboor siech froit.
Me Reenchen reen åf miech
dråi wößen iech.
Me Reenchen huit niuch fålt
åf Wies uch Feeld, åf Beasch uch Jörten
dåi woi iech far lunger Ziet schü bold
åf meane Schåtz hün tierfe wörden.
Me Reenchen reen åf miech
dråi wößen iech.

Me Reenchen huit niuch reent
woi iech åls jeloatchlich Känd
hat a Laiwen wä an Doifjen
oine Kåppchen oinen Hoifjen
oine Soarjen, jeede Moarjen
bä jesprången, hü jesången:
Reen, reen dått et schidd
dått mean Muetter haime kit
uch mer Brüt uch Buflesch jit.

Mai 2000 übersetzt und nachgedichtet
Martin der Ijel .


[Dieser Beitrag wurde von der Ijel am 11.02.2007 editiert.]

IP: gespeichert

Laumesfeld
Mitglied

Beiträge: 26
Von:Letzebuerg
Registriert: Feb 2006

erstellt am 11.02.2007 um 17:32 Uhr    Klicken Sie hier, um sich das Profil von Laumesfeld anzusehen!   Klicken Sie hier, um Laumesfeld eine eMail zu senden!     Beitrag editieren/löschen   Antwort mit Zitat
Nett schlecht Méechter.
www.bnl.lu

IP: gespeichert

rhe-al
Mitglied

Beiträge: 83
Von:
Registriert: Dez 2003

erstellt am 11.02.2007 um 18:26 Uhr          Beitrag editieren/löschen   Antwort mit Zitat
Ijel, meiner Meinung nach meint Michel Lenz in folgenden Versen seines MÊRÈNCHENs:

"Unně Heifchen, unné Kèppchen,
Nach kèng Suorgen an dem Kèppchen"

in "direkter" deutscher Übersetzung:

ohne Häubchen, ohne Käppchen,
noch keine Sorgen in dem Köpfchen

In deiner Übersetzung und Nachdichtung
wird daraus:

(...)oine Koppchen
an eusen Haiftchern (...)

also zu deutsch:

(...) ohne Käppchen
an(?) unseren Köpfchen (...)


aber vielleicht ist's auch gewollt...dann sorry.

IP: gespeichert

der Ijel
Mitglied

Beiträge: 455
Von:
Registriert: Apr 2004

erstellt am 11.02.2007 um 20:21 Uhr    Klicken Sie hier, um sich das Profil von der Ijel anzusehen!   Klicken Sie hier, um der Ijel eine eMail zu senden!     Beitrag editieren/löschen   Antwort mit Zitat
Nachdichtung ist absolut gewollt---
ech bedunke mich

(...)oine Koppchen, oinen Hoifchen
an eusen Haiftchern (...)

--es hat doch was gefehlt in dem Text--
habe es editiert-korrigiert
ich danke rhe-al für das aufmerksame durchlesen


[Dieser Beitrag wurde von der Ijel am 11.02.2007 editiert.]

IP: gespeichert

Laumesfeld
Mitglied

Beiträge: 26
Von:Letzebuerg
Registriert: Feb 2006

erstellt am 12.02.2007 um 16:52 Uhr    Klicken Sie hier, um sich das Profil von Laumesfeld anzusehen!   Klicken Sie hier, um Laumesfeld eine eMail zu senden!     Beitrag editieren/löschen   Antwort mit Zitat
Datt eicht letzeburger Buch http://www.land:lu./html/dossiers/dossier_luxemburgensia

[Dieser Beitrag wurde von Laumesfeld am 12.02.2007 editiert.]

IP: gespeichert

Georg51
Mitglied

Beiträge: 200
Von:BW
Registriert: Nov 2004

erstellt am 12.02.2007 um 19:15 Uhr          Beitrag editieren/löschen   Antwort mit Zitat
Zitat:
Original erstellt von Laumesfeld:
Datt eicht letzeburger Buch http://www.land:lu./html/dossiers/dossier_luxemburgensia


[Dieser Beitrag wurde von Laumesfeld am 12.02.2007 editiert.]


@ Laumesfeld,
dein Link funktioniert esi nett,! Doppelpunkt( es net erlauft em Web-Link.
- Esü es hee richtig: http://www.land.lu/html/dossiers/dossier_luxemburgensia/
- seihr interesannt de Web-Seit.

E flotten Owend naou Letzenbuerg

IP: gespeichert

Georg51
Mitglied

Beiträge: 200
Von:BW
Registriert: Nov 2004

erstellt am 12.02.2007 um 20:00 Uhr          Beitrag editieren/löschen   Antwort mit Zitat
Entwicklung der Buchdruckerei in Europa.
--------
Déi éischt Lëtzebuerger Bicher

Chronik

Well d'Géigend aarm wéi Jopp wor a keng Schoulen hat, huet de Buchdrock annerhalleft Jorhonnert gebraucht, fir vu Mainz op Lëtzebuerg ze kommen. Eréischt wéi d'Jesuite 1603 de Kolléisch opgemaach hunn, huet sech och en Drécker an der Festung niddergelooss.
Déi éischt Drécker hunn alleguerten net nëmme Bicher gedréckt, ma och editéiert, importéiert a verkaf. Vläicht hu se och Bicher a spéider Zeitunge verlount. E wichtegt Akommes wor den Akzidenzdrock - Ordenanzen a privat Commanten - an der Verkaf vu Schreifsaachen, Pobeier, Tënt... Vill Dréckereie goufe vu Frae geleed, déi de Betrib nom Doud vum Mann oder Papp mat engem Gesell virugefouert hunn.
Mat Drockprivileeschen huet de Keser oder Kinneck den Dréckereien e gewësse Monopol garantéiert a gläichzäiteg sécher gestallt, datt keng Bicher gedréckt goufen, déi d'Leit op politesch oder reljéis domm Iddie bruecht hätten.

Quelle: http://www.land.lu/html/dossiers/dossier_drecker/drecker.html

- Schengbar woren de "geoud Buchdrucker", zea der Zegt(1210?-1550!?), eus Letzenbuerg aollen(!?) ausgewundert noa Siewenberjen und hoaden dem Honterus gehoalfen bäm Buchdrucken.


[Dieser Beitrag wurde von Georg51 am 12.02.2007 editiert.]

IP: gespeichert

Laumesfeld
Mitglied

Beiträge: 26
Von:Letzebuerg
Registriert: Feb 2006

erstellt am 13.02.2007 um 15:37 Uhr    Klicken Sie hier, um sich das Profil von Laumesfeld anzusehen!   Klicken Sie hier, um Laumesfeld eine eMail zu senden!     Beitrag editieren/löschen   Antwort mit Zitat
Zitat:
Original erstellt von Georg51:
@ Laumesfeld,
dein Link funktioniert esi nett,! Doppelpunkt( es net erlauft em Web-Link.
- Esü es hee richtig: http://www.land.lu/html/dossiers/dossier_luxemburgensia/
- seihr interesannt de Web-Seit.

E flotten Owend naou Letzenbuerg


Dir huet Recht,sou geet et besser.

[Dieser Beitrag wurde von Laumesfeld am 13.02.2007 editiert.]

IP: gespeichert

E.Eitel
Mitglied

Beiträge: 57
Von:Deutschland 89075 Ulm / Donau
Registriert: Okt 2002

erstellt am 14.02.2007 um 11:07 Uhr    Klicken Sie hier, um sich das Profil von E.Eitel anzusehen!   Klicken Sie hier, um E.Eitel eine eMail zu senden!     Beitrag editieren/löschen   Antwort mit Zitat
unter Lëtzebuergesch Luxembourgish
Sproochepolitik

finden wir auch diesen Bericht:

http://www.land.lu/html/dossiers/dossier_luxemburgensia/siebenburgen_110604.html

sehr interessant!

Gruß
E.Eitel

IP: gespeichert

Laumesfeld
Mitglied

Beiträge: 26
Von:Letzebuerg
Registriert: Feb 2006

erstellt am 14.02.2007 um 14:55 Uhr    Klicken Sie hier, um sich das Profil von Laumesfeld anzusehen!   Klicken Sie hier, um Laumesfeld eine eMail zu senden!     Beitrag editieren/löschen   Antwort mit Zitat
Im Gegensatz zu Fehlen kenne ich Siebenbürgen.Ich halte nichts von seinen Theorien.

IP: gespeichert

Georg51
Mitglied

Beiträge: 200
Von:BW
Registriert: Nov 2004

erstellt am 14.02.2007 um 19:24 Uhr          Beitrag editieren/löschen   Antwort mit Zitat
Zitat:
Original erstellt von Laumesfeld:
Im Gegensatz zu Fehlen kenne ich Siebenbürgen.Ich halte nichts von seinen Theorien.

Richtig Herr Laumesfeld,
die allgemeine Einstellung/Gefühl/Zuneigung/Zugehörigkeit, der Menschen zu Menschen zueinander, ist letztendlich entscheidend.

E flotten Owend op Letzebuerg


[Dieser Beitrag wurde von Georg51 am 14.02.2007 editiert.]

IP: gespeichert


Anzeigen

Dieses Thema ist 3 Seiten lang:   1  2  3

Alle Zeitangaben werden im GMT (DE) - Format dargestellt.

nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag

Administration: Thema schliessen | Archivieren/Bewegen | Thema löschen
Neues Thema erstellen!  
Gehe zu:


Weitere siebenbürgische Diskussionsforen finden Sie auf den Seiten der Siebenbürgen Community Rokestuf.de

Kontakt | Siebenbürgen Rumänien Portal

Powered by Infopop www.infopop.com © 2000
Deutsche Version von www.thinkfactory.de
Ultimate Bulletin Board 5.46a
Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.
Karlstraße 100 · 80335 München · Telefon: 089/236609-0
Fax: 089/236609-15 · E-Mail: info@siebenbuerger.deSitemap
Haftungsausschluss
Seite empfehlen
Für Ihre Homepage
Ihr Link zu uns

nach oben