SbZ
AKTUELL
Über
uns
Land
und Leute
Service
und Dialog
Organisationen
und Einrichtungen
Helft
uns helfen

Kontakt
Siebenbürgen, Rumänien, Siebenbuerger.de-Startseite

© Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.
» Diskussionsforen-Nutzungsbedingungen

Homepage Siebenbürgen
Suchen


Diskussionsforen


Newsletter


Chat


Gästebuch


E-Postkarten


Siebenbürger Kleinanzeigen-
markt
Impressum
Datenschutz


Dieses Forum wurde geschlossen. Sie finden unser neues Forum unter www.siebenbuerger.de/forum/
Eine neue Benutzeranmeldung ist erforderlich. Registrieren Sie sich jetzt >>


Diskussionsforen
Saksesch Wält
-Aktion Såksesch schreiwen-

Neues Thema erstellen  
Registrieren | Ihr Profil | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen

nächster neuer Beitrag | Nächster alter Beitrag
Autor Thema:   -Aktion Såksesch schreiwen-
der Ijel
Mitglied

Beiträge: 455
Von:
Registriert: Apr 2004

erstellt am 08.06.2007 um 10:55 Uhr    Klicken Sie hier, um sich das Profil von der Ijel anzusehen!   Klicken Sie hier, um der Ijel eine eMail zu senden!     Beitrag editieren/löschen   Antwort mit Zitat
Aktion:SǺKSESCH SCHREIWEN

Teater än Dinkelsbühl.
1. Sihr äverstunden ban uch ech mat dem Herrn Bernddieter Schobel won hia schreiwt: Kein Heimattag ohne Mundartbeitrag--- Und doch weer det e kitzken ze wennich. Denn, Heimattage git et når iist äm Johr.
2. Uch sihr äverstunden ban ech mat äm won hia wegter schreiwt: Ech wiil de Teathergruppen derzea motiviiren salwest esoller Iwersatzengen ze wogen.----
3. Uch sihr äverstunden ban ech dermat dått de Iwersatzeng authentesch såksesch ze klanjen huet. Det Klanjen huet mät Riaden, mät Akustik ze deaen, dat mochen de Interpreten. Awer det schreiwen, det iwersatzen eos dem Detschen, oder eos de Phantasie, dot mes der Regiseur, der Schreiwer mochen.
Ent wohar nit hia de Fachmännische Hilfe ?
Net äverstånde ban ech mat der „Såksesch Wält“ won dåt miist åf detsch kommentiirt uch geschriwen wird.
Woram bitte, oder åf såksesch gesot, äm wåt ech bidden hiisch, hiist det Wänkeltchen „Saksesch Wält“

---------------------------------------------------------------------------
Aktion:!SǺKSESCH SCHREIWEN

Geaden Dooch! Ech bän der Martin

Wiilt Ihr mir åf en Puer vun dese Frogen untwern?

1.Äs der Text laicht zem liasen, oder diit em sich schweer dermat?____________________________

2.Liast Ihr än der Siweberjescher Zeddeng da Såksesch-Wält-Rubrik?________________________

3.Wel Dialekt äs Ihrer Miineng no laichter zem Liasen?____________________________________

4.Der Medwescher---Schuster Dutz, Paul Rampelt, Medwescher Tramiter ?____________________

5.Der Scheesbrijer ----Karl Gustav Reich?_______________________________________________

6.Oder der „Provinzial-Dialekt„den ech åf desem Blat benoatzt hun?__________________________

7.Äs www.Siebenbürger.de åls Webseite bekuunt?_________________________________________

8.Huet Ihr gewåsst dått et uch e „Såksesch Radio“ git?______________________________________


Huet Ihr Loast mir en E-Mail, en Postkoart oder en Braf ze schreiwen?_
Ech schreiwen zerack. Ǻf Såksesch, verstiht sich.

Ech bedunke mich åft harzlichst-
Martin der Ijel

----------------------------------------------
Aktion:SǺKSESCH SCHREIWEN

Såksesch Internet-Verbaindeng.

E såksesch Liasestäck

Sänt er Wooch ban ech vun derhiim eweech.
Vu menjer Fra uch Duechter hun ech noch änj nichen Noricht bekunn. Um Mänduch des Moarjest frai ban ech vun derhim ewech gefueren. Menj Fra wor vun der Nuechtschicht noch net erhiim.
Dro hun ech äm schnielen en Zärrel geschriwen, uch åf den Däsch geluecht, mat der Beschreiweng. Wot at ze deaen huet, damät mir durcht Internet ä Verbaindeng bleiwen. Sänjt dees kucken ech jeden Dooch zweemel ä menj Mail-Box.----Bäs noch äs näst äntrofen.
Ǻf den Zärrel håt ech geschriwen: Dirscht messt tea angderm Däsch un der Kist dot Kniipchen åfzicken. Dro feet der Ekran ze flimmern un. Ba Windows XP Profesional hirt der Ekran åf ze zeddern, und et kit en hålf nåcktich Meedchen iwer den gunzen Ekran.
Dot hiist Sonja Lavmesoon. Ǻwer loss dich vun dem net vertriireln. Mat dem huest tea näst.
Äm det Meedchen ameränk senj ållen de Programmer. Word, Exel, Word Pad, Musik Lab, Explorer,Audacity, Media Player, Yahoo Messenger, Free Games Player, Google Earth, Mozzila Firfox,Real Player uch esi wegter. Tea mest når sähn dått tea de Meos zwäschen de Foanjer bekist än da riacht Huund, mät dem Schwinzken no vueren, end klickst zweemel kurtsch hainderenuunder mat dem Zeigefingeråf den Mozzila-Firefox.
Di mocht der det Internet åf. Dro kit ä sias oder siwe Ränden http://www.Google http://www.Yahoo.de, www.siebenbuerger.de http://www.Rodevandox.de, www.hogrode.com, www.radio-transsylvania.de, http://forum.siebenbuerger.de http://www.EDV Check..de --- uch noch en weffel underen. Tea mest åwer når åf yahoo klicken und derno „Mein Mail“ Dro erschänjen ålle Emil däden än den letzten Dajen åf eas Adress ku senj. Da bleeschen, italieneschen, detschen uch ängleschen breuchst tea iwerhiwt net ze ochten. Da senj når fuer mech geschriwen. Da ållermiisten åwer senj Spam. Da kuust Tea leeschen won tea wält. Wot ech dir schreiwen wit når åf såksesch senj.
Und zwor schacken ech dir når Såksesch Emil. Ǻwer änj når mat dem „Outlook Express“.
Won ech en lenkeren Text zem schreiwen hun, schacken ech den mat „Atatchment“ dot Hiist
Anhänger—den mest tea mat der Büroklammer unticken dro diit sich e fräsch
Fenster åf -----
--Når bas hier wor ech mat dem Schreiwen gelongt, wiil der Sergej di mech åf de Fläjerploatz schåffe sul, håt de Koffer schuin änt Auto geschlapt, nea krisch hia mer vun den Trapen: Kåm endlich sonst verspeete mer de Fläjer----
Hetj hun ech weder äne gekuckt ä menj Mail-Box.----Näst
Ǻf dåt gian ech menjer Fra en Telefon äm at ze frogen wot los äs, äm wot at mir net schreiwt. Ech lossen det Telefon åwer når zweimel zingeln, liajen glech åf, damät menj Fra wiis ech bän um Telefon. Ät soll mech af dått zeräckroffen, denn derhiim hu mir „flat-rate“ menj Fra sprächt Flotte
Ratte, bä dem äs det Telefon ålles äm Viureos bezuelt. Ech wuerden end wuerden, ät reft net zerack.
Dro hun ech salwest nochist ugeroffen end ät hot net gewuert det Telefon siil zweemel zingeln. Natirlich huet mech dot Gespriach en Hufe Geeld gekost denn ech roffen vun Nebraska—
Und ät erzolt mir um Telefon: Geestern Moarjen hun ech glech zwee Fenster åfgemocht, wa gewehnlich, uch esi wä tea mer et huest beschriwen.---Ǻf dem Parkplåtz vuer easem Heos kum glåt e Lieferwuegen ugefohren,mät Anhänger. Ǻf dem steand geschriwen mat grüsse bloen
Bachstuewen „Otto Luky Express Spedition“ der Schoför hot zweemel kurtsch klaxoniirt.
Ǻf dot wåst ech glech, det äs der Emil vun der Outlook-Express. Ech ban de Trapen glech
owe gelufen. Di Schoför kum mir åf den Trapen mat em Packetchen än Hoinden entkeen, end
huet mech gebadden ech siil et fuer de Fra Hinkelday, eas Näaberan iwernian, denn sa weer net derhim, af senjem Handy hun ech noch angderschreiwen. Vun Dir huet di näst geriad,
uch mir näst bruecht----
Martin der Ijel

---derijel@yahoo.de----www.rodevandox.de ----
------------------------------------------------

E Såksesch Liaserbraf
Geaden Doch Ihr Såksen ålle matenuunder!
Mir senj es 100 prozentich sächer, dått ålle Såksen, dese Braf uch liase kannen.
Wi åwer vu sech behiift hia weer niche Såks, di huat wårschennlich uch des Zeddeng net.
De Såksen kun zesummen durch de Landsmannschaft, iist äm Johr än Dinkelsbühl.
Dåt es fenj. Eosser dem ku sa zesummen um Kåtrenjebåll, Noajohr, bam Fasching, Urzeln-luufen, Theater-Proben, Chor, Duunzgruppen uch Seniorentreffen. Dåt es uch prima.
Ǻwwer net iwwerål wo Såkse liawen än der Zerstreuung, git et rejelmessich Treefen uch Gemiinscheft. Är viell liawen isoliirt. Za deem es des Zeddeng geat. Et siil se e Jeeder hun. Uch det Internet es net licht. Uch ballich telefoniiren es net licht. Und gratis telefoniiren es noch beesser. Dåt git et ålles hegt zedooch.
Chea, et git nea uch e Såksesch Radio.
Wot ech åwwer son wull es: dått de Gemiinscheft vuer eas Såksen esi wichtich äs.
Vun der Kiirch guunz ze schweijen.Wi giht hegt noch än de Kiirch? Dått wiil ech uch iist garre wassen. Derba huet der gemiinsem Gluuwen, uch da evangelesch Kiirch de Såksen ä Siweberjen, iwer Johrhangdert stärker zesummen geholden wa meer wåt.
Iwwer det Thema wiil ech åwer en under mal rieaden.
Chea de Geminscheft es iwerliawends nütwoindich. Når än dem Fåll natiirlich won mir åls Såksen iwerliawe wallen. Wa hiist doch di hiisch „Slogan“ : Mir wålle bleiwen wot mir senj.Ǻls Såksesch Schreiwer huet em et uch net laicht än der Isoliireng.
Et git ä München en Såkseschen Literaturkriis.Di schent mer åwer ägeschlofen ze senj.
De Frau Hutter reft eas uch sänt Johren netmi keen Nürnberg, za em Seminar, za em Symposium, oder ifåch za em literareschen Gespriach. Dot wetten mir breochen denn mer messen es iinich werden ä wellem Dialekt ze schreiiwen weer ?
Ba Radio Transsylvania International“ riad fralich e jeeder ä senjem Dialekt.
Natirlich stächt eas Radio-Sender noch än de Känjderschagen, en keent uch finanziell Angderstätzeng breochen. Ǻwer ha soll vun dem de Riad net senj. Ech salwest wet mich froaen en wefel Untwerten åf dese Braf ze bekun, denn ech sacken net når Såksesch Wärschker-Schreiwer, ech sacken uch Såksesch Prosa-Schreiwer. Kurtsch Prosa-Texter, Erzialengen villecht anekdotesch, salwest erliawtet. Uch ba easem Radio, zem vuerliasen.
Eas Hiirer breuchen sich mat buchstabiiren net ze plogen. Hiiren es ifåcher wa liasen, end liasen es ifåcher wa schreiwen. Ǻwer uch det schreiwen es net schweer. Schreiwt eas når Ihr läw Såksen, mir korrigieren dron matenunder.
Et bedunkt sich det RTI Team.
uch Martin der Ijel
--------------------------------------------------
Aktion:SǺKSESCH SCHREIWEN
Häi äs e Grdichtchen vum Eminescu, än den Moalderfer Dialekt iwersåtzt

Schleafrich mädet Vijelchen
krech zerack änt Nast,
angder Mamas Flijelchen
wea tüe sacher bast.

Hiir,der Basch sich reispert
uch det Wåsser wa et flesst,
hiir wa de Blamcher pespern
dått tüe sacher schleefst.

Uch der Schwan hot senje Ploatz
um Äawer wor hii schleafen zecht,
Onjel iwer dir mä Schåtz
wåchen bäs tüe schleefs.

Et erhiewt der Mean sich hüi
broint de Noocht zer Rüe,
driim än deser Harmonii,
ent schleaf uch Tüe.
Vum Eminescu..
iwersåtzt Martin der Ijel


Somnoroase păsărele,
pe la cuiburi se adună,
se ascund în rămurele-
noapte bună!

Doar izvoarele suspină,
pe cînd codru negru tace
dorm Si florile-n grădină-
dormi în pace!

Trece lebăda pe ape
în trstii să se culce,
fie-ţi îngerii aproape-
somnul dulce!

Peste-a nopţii feerie
se ridică mîndra lună,
totu-i vis şi armonie-
noapte bună!”

Mihail Eminescu
cca.1829

[Dieser Beitrag wurde von der Ijel am 15.06.2007 editiert.]

IP: gespeichert


Anzeigen

Alle Zeitangaben werden im GMT (DE) - Format dargestellt.

nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag

Administration: Thema schliessen | Archivieren/Bewegen | Thema löschen
Neues Thema erstellen!  
Gehe zu:


Weitere siebenbürgische Diskussionsforen finden Sie auf den Seiten der Siebenbürgen Community Rokestuf.de

Kontakt | Siebenbürgen Rumänien Portal

Powered by Infopop www.infopop.com © 2000
Deutsche Version von www.thinkfactory.de
Ultimate Bulletin Board 5.46a
Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.
Karlstraße 100 · 80335 München · Telefon: 089/236609-0
Fax: 089/236609-15 · E-Mail: info@siebenbuerger.deSitemap
Haftungsausschluss
Seite empfehlen
Für Ihre Homepage
Ihr Link zu uns

nach oben