Mir steallt sich de Froch

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Mediensis
schrieb am 19.05.2017, 22:27 Uhr
Eos menjer irschten CD ,,Nieht ech Zekt" de Zellen vun desem Lied!

Mir steallt sich de Froch
Musik&Wirter:Manfred Ungar

Äm Burzenlund zwäschen Kriunen uch Stin
bliw meng „auld Kiewer“ stohn äm fehlt det Benzin.
Nichen Benzin än der Garasch derhiem
nea steangd ech hä ellin mät menger Maschin.
Nichen Geliejenhit wor en Sicht,
und zornich riut word meng Gesicht.
Und mir steallt sich de Froch wä saul det wekter gohn.

Ech weart en Zektlong und wast dro gewäß
daut uch eas Härrgott hekt ke mich äs.
Vun Wainjder healt der Dewel siwesi näst
und de Geduld un mengen Nerven fräst.
Bauld hiurt ech färr em Wiech en Traktor kun,
di bicht end Field und fear dervun.
Und mir steallt sich de Froch wä saul det wekter gohn.

Ech ducht long iwwer des Benzinkris no
daut ech schiun grealt meng Hoor wed bauld groh,
und hemmlich wurd ech matt uch mäd vum villen Dinken.
Äm Steallen driemt ech vun a kizken Gläck
bauld bruecht det Schäksal mech änd Liewen zräck,
ech wed et sil mech ändlich emest erlisen
vum Wuerden uch Dinken.
Well ech kun nemmi stohn kun nemmi sätzen kun nemmi gohn.

Doch plötzlich kit en hiesch Detsch Auto erun
ech maucht em Zichen und et healt uch glech un.
ech frocht Hiudetsch: „ Herr nehmen sie mich mit“
Hie untwert Sachsesch: „ Huest tea nichemi Sprit“
Fiur en Moment ducht ech: Wi äs det nea ?
Et wor der Modi Maja eos Riusenaa.
Und mir steallt sich de Froch saul ech bläwen
oder mät em fuarn.

© 25.02.2005 Manfred Ungar
getkiss
schrieb am 20.05.2017, 17:13 Uhr
mir steallt sich de Frosch net

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.