NÄKEST WARDEN ECH VERGESSEN

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

det Trudi
schrieb am 29.12.2011, 04:40 Uhr
Dinkt och hea noch ün dä Lieder, dä mir zwei gesangen hün
åf der Bunk fuar asem Dirchen, anderm ålden Earpelbum

Woram moßt ech äm begehnen, hot der Härrgott dåt gewult
woram moßten mir es trennen, och wi wås ün ållem Schuld?

Won och bätter Zehre fleßen, wel an undert hea sich nuhm
warden näkest ech vergeßen, åll dä Läw dä ech bekum

Änj wit mech senj Läw beglieden, villecht dinkt hea noch ü mech
äs me Schäcksal och beschieden, bän ech doch äm Harze rech


Gertrud Roth
Chica83
schrieb am 10.01.2012, 16:45 Uhr
Ein sehr schönes Gedicht
floareasoarelui
schrieb am 14.01.2012, 22:23 Uhr
Uch ech foinden deng Gedicht hiesch, et giet richtig zë Harzen! Ech gressen dech än dem Ebesdirfer Dialekt ån dunken dir derfiur. Det Annie

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.