Wat kennen mer noch mochen?

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

MsMarple
schrieb am 13.04.2008, 22:30 Uhr (am 13.04.2008, 22:33 Uhr geändert).
Ech fainden at gait dat det soksesch noch geschriwn wit.
Nor mes ech och ast früchen wat dot beträft:
"Git et si wau uch bei undern Sprüchen si äst wau en Rechtschrewung. Ech minen kun em liren des Sprüch och za schrewen?"
Aus Gruißeiltern hund dot doch en der Schül gelirt net?
Ar schrewt em et a sie wau em et sprächt? At weir einem freindlich wenn mer dot emest beeintwürten käinnt. Et igt baem sokseschen och mie Dialekte, net?
Ech ben cha nia de irscht Generation wät en Detschlund leivt. Ech ben mat zwelf Güren ken Detschlund kun. Men Verwundscheft och ech riaden noch soksesch metanunder, aver men Cusin zam Bespel kun nami soksesch riaden. At verstieht zwar, aver salwest sprächt et net. Ech fainden et schuad wenn mer mat ause Kaindern nami soksesch riaden. Mer messen aus Identität erholden uch un de nechst Generation wetergin. Et wär wahrlich en Katastroph wenn mir aus Traditionen och aus Kultur net wetergin, och derzia gehiert och aus Sprüch. Dot wät cha bededen, dat mer bold össtarwen. Durch da Treiffen zwaschen den Sachsen wit cha wahrlich vil gemocht, mir gefallt dot. Ech af jeden Fall warden mat menen Kaindern soksesch riaden, och ech plädier dofür, dat dot och gen Sachsen mochen, och net nor dot.
joker
schrieb am 14.04.2008, 00:19 Uhr
De Saksen stärwen schiun sekt leongem eus! Und et gitt se ängden noch...

Esivill ech wieß wuard uch än der schiul fraher net saksesch sangdern detsch gelihrt. Det saksesch wuard derhiem gerädt, awer ech kohn mich uch teischen.

Wott em awer af jeden Fall mochen kohn, es derfiur zea sorgen, datt em det saksesch noch riädt uch datt em et hiert. Mir mochen dot zem Bäspall beim Soxesch Radio äm Internet, villecht kennst tea doht noch net?

Uch wonn tea mätmochem wällt, mäldt dich bä eus, mir säcken noch Lekt dä mätmochen uch eus angderstätzen wällen.

En hieschen Gross...
pedimed
schrieb am 14.04.2008, 02:09 Uhr (am 14.04.2008, 02:11 Uhr geändert).
Mengen Bädrauch vum 12.03.08 iwer Ök.TH-gr än Fürth beträft de gestault Froch mät Auntwert.Nor geat liësen.Än der Rubrik Komentar ze SBZ-Artikeln.mfG
floareasoarelui
schrieb am 14.04.2008, 19:01 Uhr (am 14.04.2008, 19:01 Uhr geändert).
Hi!
Ech mess sohn, ech fruan mech total, datt doch ässefelt passiert glott än menger Generation am de "Treißig" (-:
Ech hun glott det rti-radio.de entdeckt - danke fiur desen Hinwes. Ech hunn uch long Zetj nemmi Sauxesch geriedt, auwwer am esi älder ich warden, am esi mie bekunn ich wedder Laust drauff. End eusserdiäm gliewen ich uch, datt et siehr wichtig äs, aas Sproch wetter zu giehn unn aas Kengd uch unn all dä, däden nichen Geliejenhiet hunn gehuat, bäshier Sauksesch ze lieren (zem Bespell am well sä schiun en Detschlund gebiuren senn).
Ech persönlich wor mer net bewoßt, wä vill de Sproch ze dian huat met menger Identität. Irscht sengt ich mich dermät beschieftigen, merken ich, datt et siehr wichtig äs, de Sproch lebendig ze erhaulden!
Ech wett garen Werbung mauchen än mengem Familien- uch Verwundtenkries fiur det sauxesch Radio odder under Aktionen, dä ich angderstätzen kuhn.

Ich gressen allen gunz harzlich




der Ijel
schrieb am 15.04.2008, 23:33 Uhr
Wat kennen mer noch mochen?
Dått kanne mer mochen: Wegter schreiwen. Radio hieren, riaden uch erziallen. Mer kannen åwer uch Tee dränken uch noch e ket wuerden. Åwer netmih ze long.
E kett noch än de Schiul gohn. Et lühnt sich.
Treefen siil em sich. Ålle Legt wot når iist hu versackt äst sakseschet ze schreiwen wett ech äladden, za em Wochen-End Seminar. Mir senj guer Laien, und wonn enner vun den Wässenschåftlern derbah sen wiil, dron as hia "Willkommen"

Wa em feeststallt, mir kannen es verständijen mat der Grammatik, uch Recht-schlecht Schreiweng da mir glatt verwenden.
Em ku sich natiirlich upassen un Schuster Dutz, Capesius usw
Iwer det ålles mes em riaden--- uch huundeln

schlooft geat--- et as bold am zwellef

elke
schrieb am 22.04.2008, 23:14 Uhr (am 22.04.2008, 23:15 Uhr geändert).
der Ijel schrieb: Wat kennen mer noch mochen?
Dått kanne mer mochen: Wegter schreiwen. Radio hieren, riaden uch erziallen. Mer kannen åwer uch Tee dränken uch noch e ket wuerden. Åwer netmih ze long.
E kett noch än de Schiul gohn. Et lühnt sich.
Treefen siil em sich. Ålle Legt wot når iist hu versackt äst sakseschet ze schreiwen wett ech äladden, za em Wochen-End Seminar. Mir senj guer Laien, und wonn enner vun den Wässenschåftlern derbah sen wiil, dron as hia "Willkommen"

Wa em feeststallt, mir kannen es verständijen mat der Grammatik, uch Recht-schlecht Schreiweng da mir glatt verwenden.
Em ku sich natiirlich upassen un Schuster Dutz, Capesius usw
Iwer det ålles mes em riaden--- uch huundeln

schlooft geat--- et as bold am zwellef

genowend ,.....mir schengt et ihr hot ich entschieden tee ze dränken uch uefzewuerden ,.......na ech hoffen doch ihr wuert nimi ol ze long ,den bold eas pfuistdoch uch ,dun kun em sich ean dinkelsbühl treffen ,ech werd mich fruan ,ech mol kennenzelieren ,ech warden ean DKB sen

giat nuecht
MsMarple
schrieb am 26.04.2008, 17:26 Uhr
De Saksen starven net schuin sät longem ös. Sacher seit sa za Rumänien gehieren, sen sa licht behundelt och diskriminiert worden.Aver sa hun zasumen geholden, och woren net vum Östarven bedroht. An da sechzige Güren, saind woni Detschlund gesüit hot, dat da Sachsen (ar net ala af izt) kain Detschlund kena kun, hun sa ungefongen frewillig aus der Himåt zå guin. Nui der Revolution sen dun fast allå ösgewangdert. Och nia sen så iverol verstroit. An de Foren seken den Kontakt met undern Sachsen, aver et as ast undert. Em set sich nami si persönlich. Ech dinken dat nui en por Güren och dot einjan wenijer warden wit, wäl mer dun an Detschlund voulstendig integrird warden sen.

Ta host recht, ech hun noch ist men Grüßt gefrücht, och sa hot och gesüit, dat sa an der Schül nor detsch gered hun. Igentlich hun sa düi detsch irscht gelirt, denn derhim och an der Nüiberschaft hot am cha nor saksesch gereidt.

Ech hun mich nai am Saxesch Radio am Internet ungemeld, danke dat ta at mer at host gesuit. Zam matmochen hun ech nia nechen zet, waram ech schreven men Diplomarbeit glad iver da Sachsen, viellecht iaverlechen et mer, wenn ech mi Zeit hun. Aver ungehürt hun ech mer at schün an poor mol. Bas enzt hun ech noch nechen saxesch gehürt, nor blaisch och detsch....
Da saksesch Sendungen kun net a sie viel, net?
An hischen Groß.
Wittl
schrieb am 27.04.2008, 02:04 Uhr (am 27.04.2008, 02:18 Uhr geändert).
"......ech hun noch ist men Grüßt gefrücht, och sa hot och gesüit, dat sa an der Schül nor detsch gered hun. Igentlich hun sa düi detsch irscht gelirt,...."

?????

MsMarple,ech mess dir liider weddersprechen, dåt mir iirscht än der Schiul DETSCH geliirt hun stämmt net,et äs es schiun än de Wäch geliecht worden;
-mir sen vun kindesbeinen un, en jeden Seangtuch än den Gottesdienst mätgegongen, der Pfårr hut wirklich nor Detsch gepradicht, ech bän åf detsch geduft worden,
-ållen de Kirchenlieder woren än detscher Sprooch,
-ze Chrästdooch hun mir detsch Weihnachtverse viurgedroon, mir hun detsch Weihnachtslieder gesangen, befiur mer Liasen hun geliirt,
-ållen eas Kirchenbäjer (mät Einträgen ze er jeden Familie) sen än detscher Sroch gefahrt, ängden schiun...
-meng Mama hut mir als kliin Kainjd Meerchen vun Brüder Grimm viurgeliasen; uch än detscher Sproch (noch beviur ech of iijänen Fesskeren kaint gohn).
Mir woren schiun long fiur dem irschten Schiuldåch mät der detschen Sproch vertraat, dåt wor en automatescher Iwergong; Såksesch-Detsch, Detsch-Soksesch, gunz salwstverständlich. Nor schreewen, cha schreewen kennen mir net äm såkseschen Dialekt, (eusser en puaar Eussnuhmen wa der Ijel,.... der Vaclav, uch noch en puaar Underen.....), owwer wä tea feststallen kust verstohn mir es trotzdiem.
Tea bäst bestämmt äm Westen griuß gewuassen, sonst wetst tea dech drun eränneren. (?)
Moch et geat.
NfU Wittl

hanzy (Administrator)
schrieb am 30.04.2008, 11:36 Uhr (am 23.05.2008, 22:27 Uhr vom Moderator geändert).
MsMarple schrieb:
Da saksesch Sendungen kun net a sie viel, net?


Soxesch Sendungen kun Mungtich, Mattich uch Frektich desowest am 8. An der Rotation, dai den gunzen Dooch iwer automatesch lieft, sen uch soxesch Lidcher dertan.

P.S.: Dostich am 1, Donnerstich am 7 uch Sangtich am 12 git et uch en Stangd Soxesch Radio.
der Ijel
schrieb am 06.05.2008, 09:59 Uhr
@ MsMarple
Geaden Dooch vu Medwesch

Tea walt iwer de Sachsen en Diplomoarbert schreiwen ? ? ?
Ech gratulieren.
Wealt tea uch east Sachseschet an denj Diplomoarbert eanen deaen? ---- dron gratulieren ech zweemol...
Awer ech liasen Resignation zwaschen denjen Zellen ???
Ech satzen hai an em Internet-Cafee a Medwesch, end
hun menj Dikritesch Zichen net af deser Tastatur---- åååå
doch,doch Der Hanzi huet es se zer Verfåieng gestolt--- Danke hanzi..
Esi schreiwen mir såksesch bås de Såksesch Schråft SALONFAEHIG wird
Hiische Gross vu Medwesch
der Ijel

Doris Hutter (Moderator)
schrieb am 20.05.2008, 00:24 Uhr
Frälech git et Regeln, MsMarple.
Zem Baspäl de Allgemaun Richtlinien vum Hanni Markel.
Awer em briocht och da alt Zauchen derfuir.

Hisch, datt et dich interessiert. Ech froun mich.
Än der Siwebiarjeschen Zedung git et aldaust sachsesch Täxt än der Rubrik "Sachsesch Wält".

Doris Hutter (Moderator)
schrieb am 20.05.2008, 00:34 Uhr
Ir Let,
wi sich arnst fuir Sachsesch Schraiwen interessiert, koun am da Richtlinie bidden ainder

hausderheimat-nbg@t-online.de
Wittl
schrieb am 21.05.2008, 16:34 Uhr
Doris Hutter schrieb: ...Zem Baspäl de Allgemaun Richtlinien vum Hanni Markel.
Awer em briocht och da alt Zauchen derfuir.....
Ir Let,
wi sich arnst fuir Sachsesch Schraiwen interessiert, koun am da Richtlinie bidden ainder

hausderheimat-nbg@t-online.de


Hallo Doris, et senj gewäss puar Legt dä sech fiur't Såksesch- Schreewen interessieren, daram weer et sännvoll des Richtlinien, wunn meejlich, online zem stallen.
Uch weer et es gehålfen, vun mer es än em Seminar treefen weden, am de såksesch Schräft ze lihren.

Ech diinken, et weer wangderboor wunn eas Landsmannschaft uch esi en Seminar organisieren kaint, viellecht glått uch fiur Senioren, dä glechzegdich zem Såksesch-Schreewen uch den PC beesser beherschen lihren ?

Bleewt Ållen geseangt!



Doris Hutter (Moderator)
schrieb am 28.05.2008, 00:12 Uhr
Servus!

Mer arbeden drun, datt mer äst än't Internet ställen.
Ech hoffen, datt det Hanni Markel en gaad Lisung fängd.

Ajee!
der Ijel
schrieb am 08.06.2008, 00:00 Uhr (am 08.06.2008, 00:01 Uhr geändert).
Na dron Fra Hutter!
Erois dermat ois der Schublådd, uch eränn änt Internet.
Meernår de "Eifeler Regel". Kapiirt hun ech se noch net,
åwer äm Gespiir hun ech se schüin änj gehot.

---und wot as mat dem "Seminar"




Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.