Gedicht: Meng Gedanken un Berthalm

Ängden, wonn ech än den Ferien bän,
dron kit mir Berthalm än den Sänn.
Des klin Gemin lot än dem Tol,
vum Häfel schuin ze sahn emol,
äs et en Frod fuir gruiß uch klin,
dänn Berthalm äs en hisch Gemin.
Ech dinken un de Zegt zeräck,
wo mir als Kängt ha hun gespilt
uch viel hisch Stangden hun erlieft äm Gläck.

Ach Berthalm, Berthalm, wonn te wäßt,
wa munch halt ener dech vermäßt!

Et wor awer, dat es jo klor,
uch munch en schräcklich Gohr.
Der Kräch broch ois und wa mer wässen,
hot hie uch viel Familien zerrässen.
Doch waviel Sin uch waviel Väter
sen nemi kun zeräck, uch später
- waten noch wor -
ken Russland word verschläpt, na klor.
Wo än dem Luagar oder am Kolhoß,
äm Barchwerk oder bäm Russkiboss:
A jeder kreftich rubbelt,
damät da Kascha uch det Kampestlawent
des Owest än den Darmen schwubbelt.

Ach Berthalm, Berthalm, wonn te wäßt,
wa munch halt ener dech vermäßt!

Und no var Gohren, säch der un,
sen doch uch noch är himen kunn.
Det Anna, 't Jinni uch't Marie,
der Ärn, det Liesel ucht' Sofie;
mir allen lieften weder af -
und ofgesan vun deser Sach
feng Berthalm weder un ze blahn.
De Haisker wurden renoviert,
de Gassen fleißich gekiert,
de Duirer fest än de Ongeln gedon,
damät de Jugend weder äm Dirchen kan stohn.

Ach Berthalm, Berthalm, wonn te wäßt,
wa munch halt ener dech vermäßt!

De Kirch af ärem Hijel do
hot uch de Zeden iwerstanden.
Se reft uch het, wa dezemol
den Olden uch de Kängden -
Kut her ze mir, ha fängd er Truist uch Gläck,
bevuir er goht, saht noch ister zeräck.
De Gloken vun dem Turm erklängen,
em hirt se far iwer det Rech,
de Medcher uch de Gangen sangen:
"Mer zahn ewech, mer zahn ewech!"

Ach Berthalm, Berthalm, wonn te wäßt,
wa munch halt ener dech vermäßt!

Si vilen hun dro än der Warlt
en Himet uch är Gläck gefangden.
Doch won mer allen ihrlich sen,
dro huet uch as äst het verbangden,
dot git es Kraft uch en Geliet,
wor es det Schäcksol uch verschliet.

Irmgard Roth, Sommer 1987

"Birthälmer Briefe", Jahrgang 2004 (Ausgabe Nr. 21);
hochgeladen von Uwe Schuller

Weitere Anekdoten, Geschichten, Erzählungen »