Kleinalischer Lied

20. Februar 2015

Sonstiges

Kleinalischer Lied

1. Mat Biem bekrinzt am Kakeltol
dä loat en klien Jemien,
det Harz schliet mir sü früe, sü völ
wunn kloanjt de Jläk sü rien:
Soa troi, soa troi der Hiemet denj
Wunn Wulken uch wunn Sonneschenj!

2. Vum Briedereech wäe Pierschen bloain
am Wonjert rüserüet,
hü mir an as Jemien jesanj,
jesangen münch en Lied:
Et locht, et locht der Sonneschenj
uch ün dem Reech reift adel Wenj!

3. Vurm Kirchentürm am klenen Plotz
zer Zetj der Lürberbloai,
dä dreht am Dunz ich menjen Schotz -
dot as longhär verbai:
Se kum, se kum dai dankel Wulk,
am Düet me Schotz, an Nüet me Vulk!

4. Dürcht Jesken an dem Dol entlong
jengen mir oft am Moa,
de Nöchtejol air Lieder song,
song nor vün Laiw uch Troai:
De Troai uch Laiw bas an den Düet,
dem Schotz am Jraw, dem Vulk an Nüet!

5. Klinalesch anjderm Briedereech,
ta guldich harz Jemien,
wunn ech fuer anjden ist eweech,
bleiwt doch menj Harz derhiem:
Ech bleiwen troi der Hiemet menj,
Wunn Wulken uch wunn Sonneschenj!

aufgezeichnet von Johann Krestel

Weitere Nachrichten »