Ruiseln es menj harz Gámoin

Ruiseln es menj harz Gámoin
diu ben ech gábuiren
äm hun ech már em alloin.
Troh áf enj gáschwuiren
won ách zaun dervun er vill
mech sául nest áwáich dreiwen
bäss net schoiden Lauw ách Soil
well ech hau enj bleiwen!

Fuir dem Fenster stot á Káistenbeum
hoi grest gor hoisch en`t Thul eruh
erzillt gor munchen hoischen Dreum
vu Lauw ach Hirten-Trou
ä senjem Schauden ech oft sáues
am dech gámoint met Sorjen schwáier
gor munchmel word det Eug mir náss
wa won ba oich et wáier!

Ne ben ech net moi diu ba oich
dervun zug ech met Schmarzen schwáier
ne schloit det Harz mir iwert Raich
wa won ba oich et wáier
Ais dem Grauw diu vun dem Ráich
pespern ech dá Froanjden
Broaider Sestern net zaut áwaich
bleiwt e Ruiseln enjden!!

Pfarrer Bruckner

Weitere Anekdoten, Geschichten, Erzählungen »