Duannerschmarter Anekdoten: Hia oder ech

Um Beitrge zu verfassen, mssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

walter-georg
schrieb am 19.06.2010, 07:56 Uhr
Der Tummesmisch hot ser iest en Iasel ugeschofft. Miat der Zetch sien da Zwien de best Frntch warden. Sigor ian`t Lechef wurd die Lunkihrich miatgenuan.

Un em Doch sien se zem Bahnhof gonge, am of`t Sus, de Frah vum Misch, ze worden uch se ozehualen, dnn da wohr ba iarer Siaster ia Miedesch.

Bevuar der Ziach ianiastrofen, hot der Misch sich ewienich miat dem Fuaikemuaz angderolden, die uch d wor, am seng Tant ozehualen, da uch ia Miedesch wor.

Am en Zetch ias der Misch zem Iasel gonge, am ze sahn, wa et em noch giet. Die wor un em Buhm ugebangden. Mir niast, dir niast, ruhnt der Misch owiest ze em Hulzhufen, nuhm en Luatz, gieng zem Iasel uch fieng un en ze schlhn.

Der Muaz bliff miat ofianem Miel, dnn hia wuasst, dot der Misch seng Gedahr sier garen huat. Hia lief ze den Bieden, entriass dem Misch de Luatz uch frecht en:

"Wot dem Deiwel sohl dot, Misch? Die hot der chia niast gedhn. Waram schliet tau en?"

"Niast gedhn, niast gedhn, sch nuar iest zwiaschen seng Hangjerfie. Wie zem Gutta erwiart ha det Sus, hia oder ech?"

Der Muaz fieng un ze lochen: "Misch", sht hia, "sch nuer iest of de Str!" D kuhm en Zigunn miat er Iaselian verba. Of dot hot der Misch sengen vahrfiessijen Frntch gestriechelt uch sich ba iem entschialdicht. Die awer soch nuer noch of de Str.
walter-georg
schrieb am 26.06.2010, 07:09 Uhr (am 26.06.2010, 07:22 Uhr gendert).
Wa nau: Balutsch oder Putzegedhr?


En Duanerschmarter huat iest Besiak vun em Klischelker. Da Zwien huaden det Militr zesummen gemocht uch sochen sich nau wieder n villen Ghren.

Ndehm se gaut gehen uch gedrianken huaden, giengen se fiaschen. Dot wor dem Duanerschmarter geliefich, dnn die wunnt chia direkt un der Kiakel. Bam Klischelker wor et ewienich undersch, dnn da huaden chia nuer de Boch, uch ian der lient et sich kom zu fiasche, sa huat chia nuer wienich Wuasser.

Der Titz ualz Heusharr gewunn en Iardwurm uch zuach en ian`t Hekesken ian. Der Tin eus Klischelken soch verwangdert zau uch frecht tr sengen Frntch:

"Titz, w soht ir kehn diet Gedhr?"
"Balutsch, wa suenzt," unfert dier ewienich verwangdert. Der Tin fieng un ze lochen, dot sich de Bolken biechten. Wa hia sich beraucht huat, frecht der Titz:
"Wa sht ir derzau?"
"Putzegedhr natrlich", unfert der Tin. Nau fieng der Titz esi stuark un ze lochen, dot hia fuast ian de Kiakel gefuale wer: "Putzegedhr, Putzegedhr, dot mech der Schloch trefe siel, esi iast hun ech noch niakest gehiert!"

Sngj dieser Geschicht hun sich de zwien Frntch noch oft trofen. Eus Titz ias Balutsch warde, eus Tin Putzegedhr. Den whren Numen hun se miat der Zetch vergeen. Of se uch noch Fiasch gefongen hun, ias niet bekuhnt. Ech dinken komm, dnn zau wehm suhlen da uch kun: Zer Balutsch oder zem Putzegedhr...?"

Wa hiasch Soksesch nuer sien kuhn!!!
walter-georg
schrieb am 26.06.2010, 07:55 Uhr (am 26.06.2010, 07:56 Uhr gendert).
Der Weng, der Pali uch der AlkoholBa aus gf et īst en Gebeuren, den Kokinte Misch, die garen zurpt. Zwr huat hia uch en pōr Griangdstiak, awer seng gunz Laf gualt dem Wangert - am den Weng - uch dem Gorten - am de Bielsen, ualsi den Pali.

Miat der Zetch hot der Misch ngje mī gedrianke uch esi de Uarbet nimī gaut mche kiene. Sigor der Harr Fuarr hot en of diet Problem widerhualt ugesproche, awer et hualf niast.
Bias zerlēzt wurd sigor der Biaschuf iabestallt, am dem Misch f de Fiess ze hialfen. Dī gieng zesumme miat dem Harr Fuarr zem Schluckspecht ent stallt en zer Riad:

"Bruder Michael, mir ist zu Ohren gekommen, dass Ihr dem Alkohol immer mehr zusagt. Stimmt das?" Der Misch kangt niet gaut detsch; euerdem wōr uch seng Wuartschtz niet der bēst. Hia ducht ewienich nh, tr sht e:

"Hrr Biaschof, iwer mech wird vill geriat, awer miat Alkohol huat ech noch niakest iast zedaun. Ech hun geniach Weng uch Pali iam Kaller, ver wt shl ech uch noch dt under Gesīf drianken? Ir saht ualsi, wa de Letch lje kiene! Herr Fuarr, bitte iwersazen se diet dem Harrn Biaschuf!" Die huat ualles verstunde, schiedelt nuer det Hīft uch verliess den Hof.
walter-georg
schrieb am 27.06.2010, 06:40 Uhr
De Geriachtegetsfanatikerian

Fraer gōf et ba aus nichen Polizua. Wunn iast ze kleren wōr, mōchten dōt der Nbervōter, der Kurator uch der Huan.

Da ōlt Pitrolesch Maimaun kūnt se gōr uch wōr ngjen bestriaft de Whrhīt ze shn. Am dt nūm sa un ualen de Siazungen dīl, da iam Saal ogehlden wurden.

Un em Siangduch nhmiatch gieng et am`t Stialen. Ualz ierschter trt der Raita Tummes f de Bhn. Am ze schmīcheln, riat hia um Ufunk de Maimaun un:

" Gan Dch Maimaun. Kient ir mech noch? Ech bian der nua Nbervoter.
" Wa sīl ech dech niet kienen, Gango. Dech hun ech ualz Kntch villmial f dem Schī gehlden. Niet sualjen hōst te mich tr ugepischt. Wt ias nuer eus dir warden? Desnōchst gīst te stialen uch bedrechst uch noch deng Frah, det Zirr. Dt dech de Guall zwuengen sīl!"

Der Tummes schliakt den "Biassen" owen, tr frecht e wetcher:
" Kient ir awer uch den Kurator nōch?" Di s derluengzt.
" Uch dēn kienen ech wa meng Jiapp. L der shn Tummes, die ias en noch griesser Schiampes wa tau. Niet nuer, dt e Kirchegelder ian`t ījian Jiapp gewurschtelt hōt, na, na, dī hōt uch nōch drua Metrssen - wunn te verschtiet, wt ech mīnen. Ihn dervun ias deng Zirr! Hōst te nōch under Frchen, Gango?"

Of dt mcht der Huan dem Tummes en Zīchen uch verschwūnd miat iem hangjer de Bhn:
" Wī, deng Bualegrī, hōt dech gedhn, de Maimaun iast ze frejen. Tau wīt, dt da Olt aus gōr blamīren kūn. Bleift nuer nōch, dt te se frechst, ōf se uch mech kient. Tr kient er maren en underen Huan wialen."
walter-georg
schrieb am 03.07.2010, 06:57 Uhr (am 03.07.2010, 07:02 Uhr gendert).
Der wiederferstūnde Marz

Des Spiake Marz seng Schwijer hōt un em hiaschen Dch der Schlch trōfe. f dt huat hia schīn longhiar gewōrt, dnn dt lt Schlabrament huat ian iwer vill Ghr miat sengem lichte Miell gequialt.

Nau gieng der Marz zer Kollektiv, hōt det Lstauto bestallt uch ias miat dem Relu, dem Schofhr, kēn Miedesch gefōre, am en Luad fuar da Olt ze kīfen. Līder huat e ian der Kabīn niche Pluaz, dnn der Blch huat seng Frah miatgenuan.

Of dem Hīmwiach hōt et ugefongen ze rēnen, ualsi ias der Marz ian de Luad gekroche.

Ba Klischelken hōt der Relu nōch zwīn Zigunen fgenuan, da sich f de Luad sen.

Am en Zetch wurd de Lft ian der Luad knpp, ualsi mcht der Marz den Dakel f, awer uch am ze sahn, ōf et nōch rēnt.

Wa de Zigune dt schen, fieng iener un ze kreische: "Sari jos Trăiene, c-o renviat mortu!"
"Hai, să mă calce, ntr-adevăr şi-o revenit gagiu, hai să sărim, că dacă nu, ne bagă pe amndoi n coprşău n locul lui!!!", bierelt di Under. Zem Gliak huat det Auto ba er Ramp ugehlde, am f en Ziach ze worde. Da zwīn "Artisten" liefe miat er esi grīer Geschwangjeget ian`t Kukrus, dt em ducht, se wēre Wialtmīster iam Sprint!

Wa se kēn Blōsendrf ukūme, hōt der Relu ugehlde, dt da zwīn purdalăi ōschteje sīle. Wa e se niet sch, frēcht hia den Marz w se wēren, awer dī huat nichen Ahnung, dnn hia wr chia ian der Luad...
walter-georg
schrieb am 03.07.2010, 12:21 Uhr
Det Mathejenie

Ian der Jugend hun mer oft Angderhldungen gemcht - da hieen ienzt Partys -, dnn mer huaden sīr hiasch Metscher, vun den muntsch uald īnt sīr "gangefrntchlich" wr... Derfuar bruechte mer angder underem Weng - Bahr gf et nuer sualghen - uch dēn hu mer kīfe mieen.

Zau der Zetch wunnt luenzt dem Turren e Schīner - den Numen verrden ech lawer niet... -, dī dt Gesīf verkūft. Hia wr bestiemmt niet der geschetzt, awer genah dt ducht hia vun sir.

Un em Dch sie mer miat em Fuifliterkriach zau em gonge, am Weng ze kīfe. Wa der Olt es sch, fieng e glech un:
"Aha, d kunn chia wieder de Okoschpruestijen, awer et mcht chia niast, Hīftsch, det Geschēft līft." Mer giengen ian de Kaller, zurpten e wienich ualz Prob uch tr fiallt hia den Kriach.

Wa et um`t Zōle gieng, fieng e wieder un:
Bestiemmt dinkt ir nau, mech khnt em bescheien, awer d siet ir un de Gaude kunn, ualsi puasst f: En Liter kuest ffz Lē. Ffz mial fuif sien..., awer esi farr kient ir chia niet rechne, ualsi erklēren ech ech dt īfcher: Fuif mial zhn ias fuifzich, awer e Liter kuest chia niet zhn, suendern ffzh Lē. Dt hiet, ir giat mir niet fuifzich, suendern fuifenfuifzich Lē! Dt hiet em hī Mathematik, ir gang Saper! N, wt mīnt er derzau?"

"Miat ech ias wiarlech niet gaut Kīrschen ee, Ihm. Ir ht chia wieder Riacht", sht der Misch, aus Wuartfahrer. Mer hun es hiasch bedunkt uch hun ian Zaukunft fuast ngjen nuer nōch bahm Schīner Weng gekūft, amwt hia esi gaut ia Mathe wr...
walter-georg
schrieb am 04.07.2010, 08:23 Uhr
Der verzweifelt Hans

Der Tschiamber Hans huat et niet leicht: Hia wr klīn gerde uch derhīm kūm e nuer ze Wuart, wunn det Treng, seng Frah, hieser wr. Hia schufft dchian, dcheus f dem Fēlt, awer niakest bekūm e en hiasch Wuart ze hīren, iam Gejentīl; det Treng huat ngjen iast zem Krakēlen.

Un em hiaschen Dch wurd et dem Hans ze vill. Amdt gieng e ian de Scheier, nūm ser en Striak, bunt en un e Klfer uch am de Bruast uch gf ser de Wiach.

En Zetch long hieng hia erum, bias seng Nber, der Mariar Misch, verbah kūm, am ser en Miastgfel euszebuerje. Wa di den Hans sch, bliff em fuast der dem sthn.

"Am Guettes Wiallen, Hans, wt mchst tau d fuar schwch Schen?"
"Ech hun mich fgehonge, setchst tau dt niet?" Am ewienich ze speteln, sht der Misch: "Awer Hans, dt mcht em chia niet esi: Wunn te dich richtich fhehn wiallst, miet te der den Striak am den Hualz bangjen, niet am de Bruast!" Dī fieng un ze lchen:
" Wa pruestich glīfst tau mech ze sien. f da Idee bian ech uch schī kun, awer d dīt et chia wī!"

walter-georg
schrieb am 10.07.2010, 06:52 Uhr (am 10.07.2010, 07:19 Uhr gendert).
hne Respekt!


Fraer wren de Letch ba aus mīst uschtiandich, awer hetch hōt sich dt geiandert. Besangder de Jugend ias hne Respekt. Jedefuallz dieser Mīnung wr de Pribanesch Maimaun.

Un em Suanwend hot se zesumme miat der Verwūndschft iaren Geburzdch gefeiert. Gōr wre se kun, nuer det Mai huat gefēlt. Wa et ntlich kēn Miatternōcht zer Dirr erian kūm, fieng de Maimaun hēich un ze fliache:


"Schume sīlt te tich, klienet Ladder. Ierscht ffzhn, dreifst dich miat em Jede ian der Scheir oder wt wī ech wh eram, awer vergiasst den vīrenvīrzichste Geburtzdch senger ījiane Grī! Wt sl nuer eus ech warde...?"
walter-georg
schrieb am 10.07.2010, 08:11 Uhr
De Verzuaung


Vuar ville Ghre wurd en nua Fuarr kēn Duanerschmōrt zaugedīlt. Oh, dt wr gor iener! Luenzt dem Guettesdahngst organisīrt hia uch Bibelstangde, ian den e schzesch riad.

Ian iener dieser Stangde hōt e de Miatgliader fgefuerdert, bias zem nchste Mial iaren Sangjijern ze verzuan oder am Verzuaung ze bidden. Tr muesste se dem Harrn Fuarr Beschīd gian.

Bias zer fuelgenden Bibelstangd huade se der ffuerderung gr gefuelcht, euer der Fichelisesiaster. Der Fuarr wurd stutzich:

"Wa lt siet irr, Siaster?", frecht hia nuagīrich.
" Vahreneingzich, Harr Vōter", sht de nōch ziemlich riastich Frah.
"Uch ian dēn ville Ghren gf et niemesten, ba dem er am Verzuaung hat bidde kienne?"
"Der gf et iar geniach, Harr Fuarr, dnn ech wr chia ziemlich frech miat mengem Schlabrament. Sa siele frī sien, dt se am da Zetch, wa ech nōch ganger wr, niet ha wren, dnn ech hat uch ba Iane niast garantieren kiene. Et gf komm iemesten ian der Gemīn, dēn ech niet belīdicht hun. Se kiene chia dies Undere freje!"

Der Fuarr bliff en zetchlong sprchlīs, tr frecht e de Lisesiaster:
"Siet irr dnn niet glīwich, Siaster?"
"Uch wer, waram freje Se?"
"Amwt de glīwich Letch am Verzuaung bidden. Waram hōt irr dt niet gemcht?"
"Dt gīt niet, Harr Voter!"
"Uch, waram niet, wunn em frejen dierf?"
"Gūnz īfch, dt Gesindel git et nimi. Da sien schīn gōr geschtarwen! Zefride?"
walter-georg
schrieb am 18.07.2010, 15:07 Uhr
Det giezich Gesindel

Der Palemisch wr en striafsm Gebeuer, korrekt uch hialfsberīt. Līder kangd em Glechet iwer seng Sinn niet shn. Da wre fuell uch niastniazij, amwt sich der lt Misch ngje wieder frēcht, ōf hia uch totschlich der Vōter vun dem Gesindel wēr. Getraht hōt e sich niakest, dnn seng Frah, det Tienn, huat en Miel wa en Scheier. Beschtiemmt hat et em drua Dahch de Lewitte geliese, ualsi schwich hia lawer.

st wūl der Misch seng Sinn testen. Hia dēt sich ian`t Baht uch spillt den Schtarwenden. De Gange summelte sich um`t Baht uch mchte sich Gedunke:

"Ech dinke, der lt ias um Uengj", sht der Muaz, "mer miessen em en Luad kīfe."
"Awer en biallich, dt es mī Gelt iwrich bleift", mīnt der Huenz, der Zwētualzt.
"Waram en Luad? f der Stuff hu mer chia en Karton vum Mbel", fruat sich der Sim.
"Hīrt f, mer wiakeln en ian en Lengdiach, dt ias chia nōch biallijer", verschert der Sam, der Gangzt.

Der Misch huat geniach gehīrt. Hia mcht de Ugen f, schiedelt nuer nōch det Hīft uch sht:
"Hīrt har, ir Gange: Wa wēr et, wunn ech zefuess zem Frittuf ghn uch mich miat der Schalopiett iane liaje! Dt ech der Schlch trefe sīl, ir giezich Gesindel!" Tr hōt e se gōr entarft.

walter-georg
schrieb am 18.07.2010, 16:30 Uhr
Der Kabesch

Det Gritzemai wr am en Zetch ia Miedesch f der Līr. Iat wr zwr hiasch, awer ziemlich pruestich uch esi kangt et de Schīl niet brīde. D hōt et en Miedeschern kiene gelīrt uch en fruengjert. Tr sie se ian de Gura Cmpului ian e Block gezuache. Se Mūn hōt ba der Wasia geuarbt uch iat gieng pīzen.

Am ze beweise, dt et nau en Schtaderian ias, ht et nimi sochzesch riade wiale. Wunn et kēn Duanerschmōrt kūm, riat et nuer nōch detsch uch dt hīrt sich augefēr esi un:
" Liebe Mami, liebes Tati, ich bin jetzt eine Sttterin. Daram rede ich nur doch deitsch, weil ich nun sehr gebieldet bin."
Seng Mueter, dt lt Gritz, wr sīr bekritt: "Huenz", beklht et sich ba sengem Mūn, "wa kiene mer det Mai wieder zer Vernauft bruengje?" Dī zuckt nuer eus den Oselt, dnn uch hia wuasst niet wetcher.

Un em hiasche Suanwent ias det Mai miat sengem Mūn ze Besiak kunn. "Ach, wie scheen die Luft hier is. Man bekitt wiarlich rote Wangen. Dieses Parfumm, diese Lundschaft, dieses Wuasser; einfach harrlich!" Darbah huat et en esi kurtsche Piandel un, dt et - am en noch ewienich kiertscher ze mche - zem Elektriker hat ghn miesse, dt dī em de Steckdōs wetcher offe ubruenge muesst.

f dem Wiach durch de Gemīn wackelt det Mai derōrt eus dem Hangjer, dt sigōr der lt Kakeschmisch unhīlt, dem Luder nhsch uch tr mīnt:
"Oh, Guett, oh Guett, wōr sie mer nuer kunn. Hetch marren sie mer esi farr, dt de Metscher nckt eramlūfe. D miess em sich wiarlich nimī wangdre, dt hetchzedōch esi vill Bitangz f de Wialt ku. Awer uch ech miess zaugian, dt et mer niet licht gefuallt. Miat dēm khnt em bestiemmt en pōr Nōcht hne Frah verbruenge. Awer, lder Gang, dink niet ze schtuark, suenzt hīrt dich deng Frah, uch da schlīt dich f der Stall dīt!"

Wa det Mai miat dem gūnze Gehabbel ukūm, wurd der Diasch schī gedakt. Et gf Hienkle miat So uch dernh Gewuerz. Det Mai wa en Drescher uch drunk ziemlich vill Weng. Durch dt wurd et ngje frecher uch liess niementere mī ze Wuart ku.

Am en Zetch muesst et f`t Klō. f dem Wiach zem Scheiheus kūm et ba`m Stuall verbah. Kurtsch zefuar wren de Lori uch de Joiană eus der Hiart kunn uch huade fuar de Stuall geschiasse. Det Mai wr schīn ziemlich besōfe. Amdt hōt et de Miast niet gesahn uch ias iane getppelt. Et rutscht eus uch lūnt iam Kabesch:
"Wai, sūl dech der Schlch trefe miat der, da dich erzecht hōt, miat Gore, da noch Kah hlde, miat dem gunze Gebeuregesindel! Ght Gōr zem Gutta irr Scheigebeuern"

De Dirr stiangt ōfe uch esi hu se gōr gehīrt, wtt dem Mai passiert wr. Seng Mueter lief eue, nūm et ian de Uarme uch dunkt dem Harrgott: Dī kangt chia nh iarrer Mīnung nuer detsch, ualsi sht sah:
"Lieber Gott, ich danke Dir, dass du der Mai das Schsische wieder gegeben hast. Gelobt sei`st Du in alle Ewigkeit!"

Det Mai wr schockiert: "Awer Mueter, Irr kiennt chia uch detsch!" f dt sht da lt: "Oh, dau Kntch, villecht kūn ech sigōr beer detsch wa tau, awer de Hīftsch ias, dt tau wieder Sochzesch kūst!" Wt e Kabesch esi ualles mche kūn...
walter-georg
schrieb am 25.07.2010, 11:07 Uhr (am 25.07.2010, 11:32 Uhr gendert).
Det Auto uch der Iasel

Der Fichentitz huat īst en Iasel. Dt wr ian Duanerschmort niet normal, awer hia wr et chia uch niet... Der Titz wūl hualt ewienich undersch sien wa da Undere.

Ian der Zetch sien uch ba aus de Auto fkunn. Zwr gf et se ian der Gemīn noch niet, awer ia Blosendrf schien.

Un em Dch ias der Titz miat dem Iasel ian de Stt zem Mōrt gonge. Wa e fuast um Zīl wōr, kūm hia vuar em Gebua verbah, ian dēm et der leichter Metscher gf. Iar wiasst schīn, wt ech mīne...

Wa se en schen, kūm Ihnt ereus, bewiacht sftich sengen Hangjer, uch sht:

"Domnule ţăran, nu mă luaţi şi pe mine oţr n maşină?"
D ducht der Titz ba ser: "Wōrt tau nuer Schiampes, glech hōst te de Unfert." Hia stich vum Wōgen ō, gieng zriack zem Iasel, huaf em de Schwunz f - den, miat dem e de Miacke verdreift..., uch sht tr:
"Draga domnişoară n urechi: Poftiţi n cabină şi ntrebaţi şoferu..." Sngj dauhiar huat e Rau.
walter-georg
schrieb am 25.07.2010, 12:40 Uhr
Der praktesch Trăian

Wa fuasst iwerl, gf et uch ba aus Zigunne. Da, da schī lenger d wunnde, huade sich f en Ohrt ugepuasst. Lichter wren da Nuan uch ze dēn gehīrt uch der Trian. Dī wr e besangder Vijeltsche. Hia schiackt de Kngj schtiale uch baddelt sich derzau uch nōch durch de Gemīn. Bias zerlezt hunn em de Letch de Grianzen fgezīcht, dernh hōt e sich ziemlich uschtiandich benuan - fuar en Zigunne.

Der Trăian huat vill Kngj. Wievel, dt wr niet esi wichtich, dnn am dah kiammert sich chia nuer seng Frah - ech dinke, dt hie Piranda oder esi. Hia wr chia en Ohrt bulibascha ian der Familie, villecht esi, wa de Tirke. Da kunn chia gōr eus Asien, uch d widd et chia esi sien.

Jedefualls s der olt purdalău īst wieder iam Schade uch rūcht en Zigahr. wīst kūm seng Frah ugelūfe uch kriesch:

"Trăiene, Trăiene, hai repede Trăiene, firia-i al dracului cu tot neamul tău - să vezi cum arată ăla mic." Dī frēcht nuer: "Care din iei?"
"Pi, aşa exact nu ştiu nici io, că-i att de zngălit, nct nu-l mai recunosc nici io! Ce să fac mă putoare, firia-i iar al dracului cu cine te-o născut!"

Der Trăian lie sich niet eus der Rau bruenge. Hia drēt ser ewienich de Grunn, tr sht e:

"Fă Pirando, am găst soluţia. Ia nu-ţi mai face griji: Ţpă-l n vale, că facem altu!"
"Cnd Trăiene, nainte, sau după ce-am mncat!?
"Cum vrei tu, ş-apăi mncăm..."

P.S. Irr lahf Letch: Villecht ias et niet gaut, dt ech ualt īst uch f Blesch schreiwe, awer ech wiall chia nuer erziale, wa et wiarlech wr. Wunn iemest wiall, dt ech iwersaze sīl, mchen ech dt garen, awer bedinkt: Ualdīst ias et en Wuartspiall, ba dēm bahm Iwersatze der gūnz Humor zegriangt gīt. Awer ech widd et hiasch fangje, wunn er mer behialflich siet, iandem er irr Mīnung sht. Derfuar wēr ech sīr dunkber!!!
walter-georg
schrieb am 25.07.2010, 15:05 Uhr
De Waht

Der Tschiambermisch uch der Kokintenhans wre sīr gaut Frntch. Da Zwīn giengen durch Diack uch Diann. Dt ias uch esi bliwe, ndēm se sich fruengjert huade. Uch iar Fraen muessten dt akzeptiere.

Un em Dch hōt der Misch ian der Kluckz en wualghen Hose gefonge. Līder wr e niet ze grie. Truezdēm wūl hia miat dem Hans dīle, wuasst awer niet wa, dnn ver Uallebīt hatt et niet gerīcht. Wah der Hans ukūm, sht der Misch:

"Puass f meng Frntch, ech hunn den Hose uch derzau nōch en Liter Weng vum Fengste. Det Problem ias nuer, et rīcht niet vuar Uallebīd. Daram hun ech geducht, mir mchen en Waht: Tau schlēfst ba mirr uch marre frah erzillt ejeder, wtt e gedrīmt hōt. Wī den hieschere Drūm huat, die sl den Hosen ēe uch den Weng drianke. Ech dinke, dt ias uschtiandich."

Der Hans ducht ewienich nh, tr sht e: "Iaverstunde, awer miat er Bedang: Mir brden den Hose schīn diesen wend, stallen en ian de Kummer uch daun den Weng derluenzt. Marefrah sl em tr nimī worde miesse." Der Misch wr iaverstunde.

Ian der Nōcht ias der Misch fgestunde, dnn det Wuasser ruan em schīn de gūnz Zetch durch`t Miell. Hia gieng ian de Kummer, nūm ser den gebrdiane Hose uch de Weng, gieng f`t Kiakelauwer, w en niemend stīre kangt, uch fieng un ze ēe uch ze zurpe. Esi hiasch wr de Kiakel ian sejen Ugen noch niakest... Wa e fartich wr, ias e ian`t Heus gonge uch hōt geschlfe wa e Groser.

Um nchste Marje sūl nau ejeder sengen Drūm erziale. Der Misch wuasst schīn, dt Ualles ewēch wr, spillt awer den Pruestijen. Amwtt e uch Heusharr wr, lie e den Hans erziale. Dī fieng un:

"Ech hun gedrīmt, ech wēr iam Paradies gewiat. D s der Petrus aulz Schef un em sīr grīen Diasch, vill griesser, wa mir se ba der Nberschft hun. Ze bīde Setche wre uallen Hielije versummelt: Der Paulus, der Johannes, der...- wie der Schlch nōch, wa da gor hiesse. Sigōr der Judas wr d! Dt miesst te der īst vuarstalle; ech ducht, den hadde se eus der Portua nhiar eusgeschloe, awer ech dinke, d gīt et uch niet vill undersch zau, wa ba aus: Dies billen iwer da undere, nhar mche se ser en gauden wend...
Awer tr kūm et: Iche Weiwer iam Minijupp uch hne Bruastenhlder hunn es fgediascht: Gebrhdia Fasan, gegrillt Schweng uch Hirsch, Wōchteluacher, Kamelōrsch, uch, uch.
Zem Soffe gf et ugefonge vum Pali, iwer da beste Weng, bias zem Koniak uch Schampanger ualles uch wieder ualles, uch wieder Ualles. He, ech hu gee uch gedrianke wa en Drēscher! Tr kūmen nckt Weiwer. Miat dēn kangkst te Ualles mche! Nau, wt sprchst te derzau?"

Der Misch spillt den Pruestijen: Hia mcht esi, ualz wēr e iwerruascht, schiedelt awer ngje wieder det Hīft:
"Sh ewienich Hans, hōst te niet uch nuer ekitzke uch u mech geducht?"
"Nah, Misch, fuar dt wr de Zetch ze kurtsch."
"Setchzte Hans, dt ias der Angderschīd zwiaschen aus: Ech hunn dech nmlich gesahn! Tau hōst dich d vergncht bias et nimi gieng; ech awer wr ha gūnz elīn. Am uch nuer ewienich en Geschmock vun dem ze hunn, wt tau d huast, bian ech ian de Kummer gonge, hun mer den Hose uch de Weng genuan, uch hun uch ewienich miatgefeiert. Nuer iast hun ech niet verstunde: Wt dem Deiwel siakst te wieder ha Wa pruestich miess em sien, am vun dem Schlaraffelūnd wieder hīmzekunn?"

Der Hans schliackt uch sht tr: "Gaut hōst te gemcht Misch. Ian denger Stall hatt ech bestiemmt uch niet undersch gehundelt." Ech miess nuer shn: Gaut Frntch erkient em ian besangders Situatione...
der Ijel
schrieb am 25.07.2010, 16:09 Uhr
Servus Walter !
denj Anekdoten gefalle mer,
awer net guer.
Et mocht nst,
et mes jo net em jēden oalles gefoallen.

m llgemīnen
won em den Petrus uch da Hellijen durch de Kakao zecht
ban ech net dermat verstūnden.
Det s menj pietistesch stalleng. Da s uch biblesch.
Wll se wer nemestem ha fzwonjen.

Det Schsesch Schreiwen huest tea n de Grf bekun.

ian der Kluckz en wualghen Hose gefonge

ech verston et oalles wt Tea schreiws, di et net verstiht soll frogen .
Dt gefallt mer. Schreiw wegter.

Um Beitrge zu verfassen, mssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.