BAUSSEN

Version II Fragment

Ä Baussen kun em weder bueden
derteus uch än der Wonn
äm Porrel Schwåmmen wa de Krueden
uch sich winzeln än der Soann.

Rheuma Ischias let em sich kurieren
Bekridnes wor schün än Tabu
de Knochen let em sich massiren,
Hiimwih verleht eas ha äm Nu.

Ä Baussen sen noch Såkse bliwen
är Zwiin än der Gemiin
äm Internet sen 37 åfgeschriwwen,
bueden ziuch ech når elliin.

Äm Porrel trauf ech under siwwen
eus Medesch, Meschen, Prüsterf uch Pretoa
det Bueden huet en Dokter as verschriwwen,
uch eus Detschlund äs åldener ha.

Meer wot än der Welt noch wit geschahn,
derwell de Burch mät Schiul uch Fårrhof stiht
hot em än der Welt dees noch net gesahn
dått der Såks ke Baussen hime kit?


9. November 2006 der Ijel

martin der Ijel

Weitere Anekdoten, Geschichten, Erzählungen »