Felldorf - Literatur


Felldorfer Dialekt: Sprachaufnahmen Frau (42 Jahre alt). Um 1960
Wenkersätze:
1 eint- äm Wainjter fläjen de jedröcht Bladder än der Loft amereink. 2 zwai- Et hīrt jelech of ze schneoijen na wīrd det Wädder weder baisser. 3 drei-Deoi Kiolen än den Iuwen datt de Meilch fait ün ze kauchen. 4 fair-Der-- jeot ault Meon äs mät dem Rauss änt Ais ännejebräochen end äs änt kault Woasser jefoallen, 5 feof- E äs fiur vair åwer fuif Wauchen jestoarwen. 6 sias- Det Feier wos ze heiss de Keochen senj anjem schwaurz verbreit. 7 sīwen- A ässt de Eocher anjen eanen Saulz uch eane Faiffer. 8 acht- De Feos dä mer esi wai, ech dinken se se mer anjem åfjeriwen. 9 nein-Ech bän bä der Fra jewiast end hun ert jesait, end se sait se wer et ärrer Deochter sain. 10 zehn- Ech well et uch nemmi wedder deoen. 11 ellef- Ech schlan dech jelech mad em healzerane Laiffel wedder de Eiren deo Aifjen. 12 zwelef -Waur jeist te, sell mer meat der kun? 13 drezähn- Et ware licht Zedden. 14 iellef---fierzän - Mä läw Kanjd blaiw ha anjen stahn, de licht Gius --Gios baissen dich dait. 15 fafzänn-Te bäs---Te hais heigt det meist jelihrt an bäs braf --jewiest te terfs hegt aih haimen jahn. 16 seiszänn- Te bäs noch net jrais jeneach dät te de Flosch Wenj aiskaisdrainken te mess nauch e wenich waissen uch jresser wearden. 17 siwenzänn-Seo esi jeot an geunk end saht denjer Säster, se soll de Kleider fuir ärer Motter fertich naien uch mät der Biescht rīnmauchen. 18 auchtzänn -Hast en jekaunt dro weir et aimdersch kun end et wair baisser jestaunden ---- am än. 19 Nenjzän- Wai haut mir meinje Kiurf mat dem Fliusch jestiulen. 20 zwinzich-A maocht esī wä wun se än zem Draische bestault haten,se hun et åwer salwest jemaucht 21 ienenzwinzich- Wem haut e dä nai Jeschicht erzault? 22 zwainenzwinzich- Em mess haurt kraschen säs versteiht a es niet. 23 dreienzwinzich- Mer se mäit end sin duschtich. 24 fäirenzwinzich- Wä mer nacht zeräik kamen laigen da aundern schin äm Baat end waire faist äjeschleafen. 25 fuiwenzwinzich- Der Schnai äs häinjter eos blaiwe leojen, åwer het Moarjen äs a zejongen. 26 seisenzwinzich- Hanjder aser Stuf standen droi hoisch Appelbimcher mät raifen Appelchern. 27 siwnenzwinzich- Kant er net nauch en Ugebläck waurden nai ku mer mäd ich. 28 achtenzwinzich- Er terft net esi --en--en Taimeroen moichen. 29 nenjenzwinzich- Ais Raicher senj net asü hai, ihr se vill hicher. 30 trassich- Weffel Fa---Faind Wuscht uch weffel Brait wald er hun ? 31 inentrassich- Ech verstahn ich niet er mest e wannich hierder readen. 32 zwanentrassich- Hait er net e Steckeltche was Sīf åf menjem Däsch fanjden----fiur mech? 33 dreientrassich- Me Beroder wäll sich dä hīsch nai Stuwwen än ihrem Jaurte baen. 34 värentrassich- Det Wuert keum em vun Harzen. 35 fuiwentrassich- Dot wos richtich vun e-- vun--ech -----vün Ännen. 36 sesentrassich- Wåter Vijelcher sätzen däi iuwen af dem Meierchen ? 37 siwenentrassich- De Jebeiren hatten fuef Eossen uch nenj Käi uch zwielf Liemmcher viur de Jemein jedriwen end wulle se verkäifen. 38 achtentrassch- De Lett sen het oalles dertais of dem Faild an maien---- 39 nenjentraissich - Jaunk når dai bräin Hangt dit der näst. 40 veirzich- Ech bä mät de Ledden dea hanj iwer de Wiss änt Kiuren jefauren. 41 inevīrzich- De Hīrten hun zwai Heard Schwenj äm de Ämzeuneng jedriwwen. 42 zwienevierzich- Än aser Scheir hu mer um Dastuch Hunnef uch Flaiss verstauchen. 43 dreievierzich-As Härr Foarr hait um Freduch a Fellhuist jekoift. 44 väirevirzich- Der Man scheint licht. --- licht odder lächt ?(Anmerkung des Bearbeiters.)

Peter Gärtner
Si waos et än Fellderf.
Felldorfer Heimatbuch. Essen 1981