Brombieren

„Motter!“ kit der klin Thomes zea senjer Motter gelufen.
Sä hackt de Reppen, wierend diem hi än der Schanz gespillt hat, mät wat hi na grued fand.
„Motter, hierscht tea net?“
„Cha menj Känjd.“
„Motter, hun de Brombieren ijentlich Fessker?“
Sä wor mät äre Gedonken ander irest beschefticht und hat net glatt genea zagehirt, wat dier klin Meloffen frocht.
„Wat wällt tea, menj Jang?“
„Ow de Brombieren Fessker hun, wäll ech wässen.“
„De Brombieren Fess? Ach tea läwer Hemmel! Wä sellen de Brombieren Fessker hun? Wä kist tea nor af esi en schräcklichen Asänn?“
„Wonn se nichen Fess hun, dro hun ech schin zwin seller schwarz Kiewer fressen.
Datt te et nor wisst!“

Misch Maier

Weitere Anekdoten, Geschichten, Erzählungen »