Gäde Morjen! Gäde Morjen!

Gāde Morjen! Gāde Morjen! kreïscht der Kokesch noch vum Bät. Gāde Morjen! Gāde Morjen! åntfert äm se Kamerād. Spätzt de Schnuewel, wätzt de Spīren, sprächt kēnt Hiënche: bäst ta wach? Läft dich! Kam, hegt dräscht em Kīren, säch, dåt äs fīr ās de Sach.

Gedicht in siebenbürgisch-sächsischer Mundart

Weitere Anekdoten, Geschichten, Erzählungen »