SbZ-Archiv - Stichwort »Mäckich«

Erweiterte Suche im SbZ-Archiv der Druckausgabe.

Zur Suchanfrage wurden 2 Zeitungsseiten gefunden.

  • Folge 12 vom 31. Juli 2015, S. 6

    [..] wärk hiëwen. Der Schmiden-Ihm do angden stand und såch er no, wä set entschwand. Doch no em kurtschen Ugebläck si kåm der Lift wedder zeräck. De Dir geng af und ugebläcklich e Frail n äm Minikerl uch mäckich, dat iwert Knä em såch de Fess, de Lift und uch de Schmidt verless. Det äs dich wärrlich, docht na di, en wangderbor Maschineri! Se hiëwt dich afen ålt uch kramm und let dich uewen jang uch stramm! Hä hun ech nä ist äst verpasst, dänn wonn ech fräer det gewasst, si hät ec [..]

  • Folge 11/12 vom 31. Juli 1966, S. 11

    [..] acht, dio wid der anenount eramgegägest. -Klou Medscher hun de Diokan garn, mer och eis Zaddern nuar, Klau Gangen Spille lawer ,,Klepsch" und och ,,Zeredda Guar" En fatteschich Persoun, da och ekitzi mäckich äs, Set beßer wa en Hänsper eis, dat glauwt er mer gewäß! En Tapescher, en Trakeser, e Mellofen... dat klaint! En Puettke och en Hougech em och hetzeduech noch faint. Kronk Let da krezen, pipesen, Käind ferzein af der Gech, Aldianner iwertampelt dich und bruent se Geld än [..]