Letzebuergesch verzielt

Kostenlos Registrieren Suche | Forenregeln | Hilfe | Beiträge dieses Themas abonnieren

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Seite 1 von 4 [1] [2] [3] [4] · · >|


Wittl
Erstellt am 11.04.2010, 17:49 Uhr und am 11.04.2010, 17:50 Uhr geändert.
Fahren Sie mit der Maus über die Box um die Vorschau anzuzeigen.
Von Benutzern verlinktes Bild - Link zum Bild
Fahren Sie mit der Maus über die Box um die Vorschau anzuzeigen.
Von Benutzern verlinktes Bild - Link zum Bild


Ausschnitt aus
FABELEN
(Jean de La Fontaine)
op lëtzebuergesch verzielt
vum Lex Roth


der Ijel
Erstellt am 21.04.2010, 10:07 Uhr und am 21.04.2010, 10:56 Uhr geändert.
Danke Wittl dått Tea et weder īst za äst Letzebuergeschem geschåfft huest.
Der Härr Roth huet sächer uch näst derkēn won mir senj Fabelcher åls Studien-Material benätzen.

Et äs jo näst Noaet drun, mir wässen dått et gang und gäbe äs Fabeln ze veroarbern.
Esi stammt des „Mälchfra“ vum Johann Willhelm Ludwig 1885
end äs åls „Milchmädchen-Rechnung“ än der Geschēfts uch Literaturwält bekūnt woarden.
End fēt esi un:
Auf leichten Füßen lief ein artig Bauerweib,
Geliebt von ihrem Mann, gesund an Seel' und Leib,
Früh Morgens nach der Stadt, und trug auf ihrem Kopfe
Vier Stübchen süße Milch, in einem großen Topfe;[/b
]

Doch fuer eas äs et net änj laicht eos dem Letzebuergeschen direkt klach ze wärden. Besangders wīl der Herr Lex Roth jo wirklich owsichtlich old letzebuergesch Wiarter eosgewialt huet. Hia wīs äm wåt. !
Bitte schreiwt ereos da Wiarter guer da ihr net verstoht, et messen un de zwinzich senj.
Eus dem Kontext uch mät Hälf vun dem Originaltext noh Joh.Willhelm Ludwig gelanjt et dron en Såksesch Iwersatzeng ze mochen.
Ech hun et esi far bruecht end wären se än det Stejelchen „Fabeln åf Såksesch“ deaen.
Des Video zem Letzebuergesch lihren senj eosserdem wangderbuer.
www.youtube.com/watch?v=CTGfqOcewcs&NR=1

der Ijel
Erstellt am 07.05.2010, 10:50 Uhr und am 07.05.2010, 10:51 Uhr geändert.
Jean de La Fontaine (* 8. Juli 1621

Johann Wilhelm Ludwig Gleim (* 2. April 1719

--- nodem Jean de La Fontaine hangderd Gohr fräher geliawt huet wä Johann Wilhelm Ludwig Gleim, äs et logesch dått der Gang vom Olden det Thema huet iwernuen.

Lex Roth huet zwor da franzüisesch versiom vum Fontain veroarbert, kit awer än chronologescher "Reihenfolge"
no dem Johann Wilhelm Ludwig Gleim un de Rend.

End schlesslich uch endlich ku mir drun mat dem Såkseschen.

Zem Sprächwiurt äs se än der detschen Literatur worden---

Milchmädchenrechnung ist eine auf Trugschlüssen oder Illusionen beruhende Rechnung,

der Ijel
Erstellt am 07.10.2010, 10:12 Uhr
Eos older Zegt, fangden än em olde Bäjelchen beoarbert vun:
JEAN-PAUL HOFFMANN
Der Text uch dåt gūnz Beach äs åf englesch geschriwen uch kommentiert:
The following is a short section of the dialect o
f Sibiu/Hennannstadt, taken from aselection of texts
from Transylvania published in Gerard (I975: 17).
The translation into present-day Letzebuergesch is
also by Gerard, the English by Gerald Newton.
Fonns which are either semantically restricted or
obsolete in Letzebuergesch have been denoted by italies
in the original text and by * in the translation into
Letzebuergesch; square brackets denote that supplementary words are neces- sary in Letzebuergesch.
In Letzebuergesch,is found for Transylvanian
*sangdern, NHG sondern 'but' and Dir for , NHG Sie 'you'.


TRANSYLVANIA: OUS OLDER ZEGD
Wä de Housfraen än Härmestadt är Brut noch net vum Bäcke kūften, sangdern et bake lessen, geng de Bäkerän än aller Härgottsfrä mat ennem Stok vun Hous ze Hous, klåpt un d'Fenster en kriesch: »Ech hiesse knieden!«-
An der Borjergass wunnt en zagewondert Här, dien des Gewunhīt net kand. Wä hie na det Tschocken angder
der Fenster hīrt, sprong hien ous dem Bät,
ress d'Fenster åf end wäddert:
»Wåt mochen Sä esi e Lärrem?« De Bäkerän infert gemätlech:
»Ech bidden, ech hiessen knieden!«
Gallich pläscht hien d'Fenster za:
»Hiesse Sä wä se wöllen, awer losst de Legd schlofen.«

LETZEBUERGESCH: AUS ALER ZÄIT
Wei d'Hausfraen an Hännesstad hir Brout nach net
vum Bäcker kaaft hun(*kuffen used only in Oesling)
bake loussen, gung d'Bäckesch an aller
Herrgottsfrei mat engem Bengel (*Stecken) vun Haus
zu Haus, klappt un d'Fenster a jäizt
(*deet Kreesch): »Ech gebidden (*heeschen)
[Iech] knieden!«-
An der Biirgergaass wunnt en zougereesten Här, deen
des Gewunnecht net kennt. Wei hien nau dat Klappen (*Schocken) un der Fenster heiert sprengt
hien aus dem Bett, räisst d'Fenster op a wiedert:
»Wat maacht Dir fir e Kameidi----- Text angderbrōchen


der Ijel
Erstellt am 18.10.2010, 09:22 Uhr und am 18.10.2010, 09:43 Uhr geändert.
Moin Laumesfeld!

Dir huet geschriwwen :
der Lex Roth dürfte regelmässig hier sein.

Wat meent Dir mat desem Satz ?
Ech hat de Ihr mam Herr Roth zwēmol en Dialog ze fahren---
So em bitte Hīsche Gross vum der Ijel.

Dem Lex Roth Merci fir dësen interessanten Aufsatz!
det as en Zitat vu senjer Web.
Wat huet dat dann elo mam Lëtzebuergeschen ze dinn? Mä domat, datt et fir äis déi Sprooch ass, déi mir fir d’éischt gehéiert hunn, an deer mir eis éischt Wierder a kleng Sätz nogebabbelt a selwer gemaach hunn ... eben eis sougenannt ‘Mammesprooch’.
-------------------------------------------
Korrektur zem firichten Badroch:
Wei d'Hausfraen an [b]Hännesstad = Hermestadt
det wor en Tippfehler esi wa ech en äm Bach hat fangden.
danke.

Laumesfeld
Erstellt am 18.10.2010, 16:26 Uhr
Vill Letzebuerger liesen hei matt den Lex wahrscheinlech och.

der Ijel
Erstellt am 19.10.2010, 18:50 Uhr und am 19.10.2010, 19:11 Uhr geändert.
Merci Laumesfeld!
Wohar wasst Dir wa vill Letzebuerger hei matliesen ?
End won sa liesen, fir wåt schreiwen se net ?

Ech hun de Impression Hlåw Letzebuerg huet det Schreiwen vum Lex geliert ?
Hei as noch en Keier mat em Auszach vum Lex Roth:

www.wilhelm-roth.de/Versc/08-GDich.htm

Awer gof ient dem undern de Hund uch de Foß? ...
aus Frankräich, Belgie, Preisen,
mir wellen iech ons Hemecht weisen
Luxemburg 26 August 1994. Lex Roth ...

Nodeem Letzebuerg joerhonnertelaang vu Friemen iweall, gepengegt, ausgeplennert a verhondst gi war,

"Kommt Dir aus Frankräich, Belgie, Preisen,
mir wellen iech ons Heemecht weisen;
frot Dir no alle Säiten hin:
Mir welle bleiwe wat mir sin!"
"...mir weile jo keng Preise gin!"

Dest Lidd as, vrun allem mat sengem Refrain wei e Feier duerch d Land gelaf... an dat as ni mei ausgaang! Wei eist Land l867, 1914 an 1940 / 45 a Gefor war, erem vu mei Groussen, apaart die zwou leschte Keiere vun de "Preise" gefriess ze gin, do krut dee Refrain natiirlech mei eng agressiv Bedeitung, an et guf anescht gesongen

Luxemburg 26 August 1994
Lex Roth
----------------------------------------------------------
www.forum.lu/pdf/artikel/1233_58_Roth_forumredaktion.pdf

der Ijel
Erstellt am 06.11.2010, 09:38 Uhr und am 06.11.2010, 09:44 Uhr geändert.
Lukas, 2,1-20: D'GEBUERT

Dei nämlecht Deeg awer koum en Uerder eraus vum Keeser Augustus, fir uechter d'ganzt Räich d'Leit ze zielen. '
T war fir d'eischt, datt sou eng Schätzeng koum, -
dei Zäit, wou de Quirinus d'Prowenz vu Syrien enner sech hat.
All Mensch goung sech opschreiwe loossen, jiddereen a seng Stat. Och de Jousef koum aus Galiläa, vun der Stat Naza-
reth erop, an d'Davidsstat, dei Bethlehem heescht.

Hie war vum David senger Familjen. Duer goung hien sech melle mat senger Braut, mam Maria, dat ewell an aneren Emstänn war. Nu sin awer dei Deeg, wei s'op Bethlehem waren, grad an dei Zäit gefall, wou d'Maria sollt nidder-
kommen. Sou huet et säin eischta Jong op d'Welt bruecht.
Et huet e geweckelf an an eng Krepp geluegt. WeIl de Wiirt hat keng Plaz mei. Ma am selwechte Streech waren dei Nuecht Hiirden um Feld. Si hu gewaacht bei hirer Häärd. Hei stoung op eemol en Engel vun Eiser Herrgott vrun hinnen. Eiser Herrgott säi Liicht huet em se geschengt, an 't as eng freeschlech Angscht an se gefuer. Ma den Engel sot en:
"Fäärt dach net! Kuckt, hei brengen ech iech eng grouss Freed, fir d'Leit alleguer:
Haut as iech an der Davidsstat den Erleiser gebuer. 'T as Christus, den Här! An dat hei soll iech en Zeeche sin:
Dir fant e Kand, 't as geweckelt an 't läit an enger Krepp!" An eenzock war rondrern eng Onmass Engelen aus dem Himmel. Dei hun dem Herrgott säi Luef gesongen:
"Eier Eiser Herrgott am Himmel, a Fridd op der WeIt fir all dei, di Eiser Herrgott gär huet!" Wei d'Engelen dun erem hannescht an den Himmel waren, du soten d'Hiirden een zum aner:
"Da loost mer dach op Bethlehem kucke goenl Datt mer
dat och gesinn, watt do geschitt as a watt Eiser Herrgott
äis ze wessen deet!" Si man sech hellewech dohin, an si
fannen d'Maria, de Jousef an d'Kendchen an der Krepp.
A wei s'et gesouchen,du woussten s'och:
't war alles wouer, watt hinnen iwwert et gesot war gin.
An denen s'et verzielt hun,'t koum keen sech es zou.

Ma d'Maria huet all Wuert am Häerz behal an driwwer nogeduecht. An d'Hiirde goungen heem, si hun Eiser Herrgott gelueft an heichgehuewen, Fir alles, watt se gesinn an heiren haten, grad wei et hinne virdru gesot war gin.
-----------------------------------------------------

Fazit: De Letzebuerger da det liasen wassen villecht wī desen Text eos der detscher Bibel iwersatzt huet?
Ech wasst et uch. Doch ech hun et net beholden.
Än em olde Beach än der Bibliothek hun ech en fangden.

Vuer en weffel Gohren håt ech en ūnder Bäjelchen mir åls Fernleihe durch de Bibliothek schäcke lossen.
An diam Bäjelchen wor der Text uch.
Dåt Bäjelchen huet den Titel:
" Die Weihnachtsgeschichte in allen deutschen Dialekten"
Den Autor uch Verlag hun ech vergēssen.
Iwerråschend wor der Text uch ä menjem Roder Hīmetdialekt.
E wor vum Misch Bürger angderschriwen,den mir jo geat kennen.
P.S. Won des Dialekter emmesten interessieren, lossen ech det Bäjelchen weder ereossacken.
Hīsch Wochenend ålle guer
Martin der Ijel

sibihans
Erstellt am 06.11.2010, 15:23 Uhr
Hallo Zusammen
Mehr habe ich nicht finden können.
Fahren Sie mit der Maus über die Box um die Vorschau anzuzeigen.
http://media.buch.de/img-adb/03121436-00-03/die_weihnachtsgeschichte_in_deutschen_dialekten.jpg
Von Benutzern verlinktes Bild - Link zum Bild

der Ijel
Erstellt am 18.11.2010, 12:42 Uhr
@sibihans: Mehr habe ich nicht finden können.

Danke sibihans et äs glåt genach wot Tea fangden huest.
Et äs äst noet vum salwen Autor Walter Sauer.
Än deser Edition gliwen ech witt det Såksesch net verträdden senj? Oder ?

Doch äm foljenden Link kun em sich iwerzejen dått et noch Legt git -uch Fårrhärren- da sich äm såchsesch Literatur bemahen, chea uch biblesch Texter iwersatzen. Esiguer uch interpretieren, än der Präddicht uch esi wegter.

www.siebenbuerger.de/zeitung/artikel/saksesch/10561-zum-100-geburtstag-der-dramatikerin.html

sibihans
Erstellt am 19.11.2010, 12:01 Uhr und am 19.11.2010, 12:04 Uhr geändert.
Das Vater unser aus dem Jahre 1655.

Vater auser, die dau bäßt em Hemmel, gehelged ward dein Nommen,zau kom auß Dei Reich,Dein Wall geschey wey em Hemmel also aff Erden suser Däglich Brütt gaff aus heüt ond Vergaff aus auser Schuld, wei wihr Vergeven ausern Schuldigern,föhr aus net in Versöchung,saudern erlüß aus Von allem Üvel,den Dein eß dat Reich und dei Krafft ond dei Herleket Von eweget zau eweget. Amen.
H. Michaëlis, des Königl. Richters Sohn aus Brassovia oder Cronstadt Diener.

Wittl
Erstellt am 21.11.2010, 19:15 Uhr
@ Cha Ijel, ech fangden et zwor wangderbuer dat Herr Seidner de Unduecht ä sachsescher Mundart gehålden huet, nor hät em dat viel (gaonz, gaonz) Fräär moche messen, säch ech wïß zem Bäspäl netmol wäi em Dialekt af Sachsesch hïßt "Melluert"
:-)

Ech mealde mich irjendwonni zeräck mät äst Verziehltem af Letzeburgesch, mol sähn wat mir beseangders geat gefeallt.

En S"ä"rvus

sibihans
Erstellt am 26.11.2010, 22:07 Uhr und am 26.11.2010, 22:08 Uhr geändert.

Haiduc
Erstellt am 29.11.2010, 15:04 Uhr
De Jesus war anzwousch amgaang ze bieden, a wéi hien opgehal huet, sot ee vun senge Jünger zu him : "Här, léier äis bieden, esou wéi och de Johannes seng Jünger biede geléiert huet !"

Du sot hien zu hinnen : "Wann dir biet, da sot :

Papp,
däin Numm sief gehellegt ;
däi Räich soll kommen ;
gëff äis Dag fir Dag dat Brout, dat mir brauchen ;
looss äis eis Sënnen no,
well och mir selwer loosse jidderengem dat no,
wat hien äis schëlleg ass ;
féier äis net a Versuchung !"

gerri
Erstellt am 29.11.2010, 17:41 Uhr
Hallo Haiduc,so emol an welem Dialekt as dot "Vueter aser" na gewiest? Ech glijwen et fehlt och en bizken devun.

Noch enen hijschen Owend, Geri

Seite 1 von 4 [1] [2] [3] [4] · · >|

Kostenlos Registrieren Suche | Forenregeln | Hilfe | Beiträge dieses Themas abonnieren

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Registrieren! | Passwort vergessen?
Impressum · RSS · Banner · Forenregeln · Nutzungsbedingungen · Datenschutz