-Wa spracht der Såks a senjer Gemiin-

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

der Ijel
schrieb am 22.06.2007, 10:57 Uhr
Der Fellderfer spracht keen de Hian:
Häsch aisen ais dem Hais,nimmi schaiss mer änt Hais--
Der Moalderfer spracht meer kee wen:
Brüeder,det as güet Füeder.Und det, as Fliisch ähne Knoochen.
Der Zenderscher spracht kee sech salwest:Won menj Jiis an Jötter weer, weer uch menj Juap a Kliidchen.
Der Roadar sprächt: De Klenoaleschar himmen bairchoissen.
Der Klenoaleschar sprächt keen de Roadar: Röder, Kröder wot höt er jeköcht, zwee kalibbrisch Mascker?

Wa spracht der Såks an under Gemiinen?
Seiler
schrieb am 27.06.2007, 19:54 Uhr
Ich bin Felldorfer Abstammung. Meiner Meinung nach sollte der erste Teil richtig heißen:

Der Fellderfer sprächt kein de Huin:
Züch aisen ais dem Hais, neammi schauss mer änd Hais

der Ijel
schrieb am 28.06.2007, 07:03 Uhr


Der Fellderfer sprächt kein de Huin:
Züch aisen ais dem Hais, neammi schauss mer änd Hais
Zitat Ende----------------------------------------------
Da Såksesch Wält bedunkt sich bam Herrn Seiler fuer des Korrektur.

Et weer åwer sihr fenj won mer äm Fellderfer-Dialekt en lenkeren Text ze liasen bekeemen. Viellecht iwersatzt mer der Herr Seiler detten åf Fellderferesch:

Iech kü jenamder såit der Höös
keen de Füiss am Jröwen,
dreht eam de Späjel diirscht und dråi de Nöös
an liaf an der Buoch dåi öwen.


der Ijel
schrieb am 05.07.2007, 14:14 Uhr
Åf Roadaresch klaunt et asü:

An haisch Miedche ben iech,
viëll Flaitschen hünn iech
di miech sätj di weall miech hünn,
åwer a witt miech net bekünn.

-Wa kloinnt det än Ihrem Dialekt?-
rolandsky
schrieb am 06.07.2007, 10:27 Uhr
Än Failzendref (Felsendorf, Floreşti, Felţa), wüehär menj Motter stommt, wed em esi süen:

"En hëisch Maidchen bän ech,
vill Flatschen hun ech,
dëi mech setj, dëi wäll mech hun,
åwwer hëi wid mech net bekun."
MichaelH
schrieb am 06.07.2007, 23:44 Uhr
Ean Prîistref loingst Ugneitheln klanjt dat esi:

Ân heisch Maidchen bean ech,
vill Flauetschen hun ech,
dei mech seit, dei weall mech hun,
ower hei wird mech net bekun.

Klanjt jo heisch, net woier...?
AW-Nösen
schrieb am 14.07.2007, 11:41 Uhr (am 14.07.2007, 11:42 Uhr geändert).
Em Nösnerlånd red em esu:

Heschet Mäitchi ben ich,
vill hesch Kledcher hun ich,
wier maich sait dier well maich hun,
witt maich åber net bekunn!
sonius
schrieb am 17.07.2007, 08:45 Uhr (am 17.07.2007, 09:21 Uhr geändert).
@AW-Nösen

Em Nösnerlånd red em "och" esu.
Ober en Wuendrof (Wallendorf/Nösnerland) heisst et esu:

Heschet Mäidchi sai ich,
vill hesch Kledcher hu ich,
wiär maich sait dier wäll maich hu,
witt maich ober nät băku.

Ond dă Iberschräft heisst ibersotzt esu:
- Wa red der Soks än sainer Gămäi -

Sonius
der Ijel
schrieb am 09.07.2008, 12:49 Uhr (am 09.07.2008, 13:22 Uhr geändert).
Det Målderferantche spracht :

En hiisch Meedche ban ech
viel Fliatschen hun ech,
di mech setch, de wall mech hun...
.....wid mech åwer net bekun...
gemeser
schrieb am 09.07.2008, 12:57 Uhr
Meines Wissens lautet der "Satz", mit welchem Dialekte in Siebenbürgen verglichen wurden/werden: "De Medjer esen den Kaffee met den Lefelchern" [Die Mädchen essen den Kaffee mit den Löffelchen]. Zumindest nannte mir in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts Anneliese Tuth diesen Satz.
der Ijel
schrieb am 09.07.2008, 13:25 Uhr
@gemeser
die Wenkersätze haben sich nun doch auch über unsere Dialekte breitgemacht.
Meinst Du nicht auch gemeser?
hein
schrieb am 09.07.2008, 14:52 Uhr
En Zoaden mosst em foljenden Spreachj soon, dåmät em åfgenuun word:
"Åf der Stöilöi ("Steilau", Bergrücken bei Zeiden) sen zpoinenzpeuinzech schpuerzgesprainkelt zuejelgerainkelt poiterschbauerjer Schpen."
Än Takendref bä Bistritz, de iinzich "Zpiinenzpinzich-gemiin" außerhålf fum Burzenlånd fund ech en ähnlichen Spreach: "Do sa zpiinenzpinzich schpurzgesprankelt Schpoa"
gemeser
schrieb am 10.07.2008, 09:29 Uhr
der Ijel schrieb: @gemeser
die Wenkersätze haben sich nun doch auch über unsere Dialekte breitgemacht.
Meinst Du nicht auch gemeser?


Ob Eure Dialekte bei der Verfassung besagter Sätze eine Rolle spielten, wage ich zu bezweifeln.
hein
schrieb am 10.07.2008, 11:17 Uhr
gemeser schrieb: der Ijel schrieb: @gemeser
die Wenkersätze haben sich nun doch auch über unsere Dialekte breitgemacht.
Meinst Du nicht auch gemeser?


Ob Eure Dialekte bei der Verfassung besagter Sätze eine Rolle spielten, wage ich zu bezweifeln.


Sicher nicht. Hat man doch mit Hilfe dieser Sätze erstmalig einen Atlas von Deutschlands Sprachregionen erstellt, ab 1879.
der Ijel
schrieb am 12.05.2009, 08:02 Uhr
Bäffelkeah uch Roindchefliisch!
Wii vun ease Såksen iwersatzt mer desen Text,
ä senjen Dialekt, end erkleert:
Äm wot det Roindchefliisch zee wor wa der Raamen?

Iech wäll neo wieder aist east åf Roaderesch schreiwen. Damät de Redaktion vü „Såksesch Wält“ sich iewer an speziellen Dialekt, Jelajenhait hüt sich det Haiwt ze zebriechen ?

Der Auwenünes hüt mer arzohlt.
Am bekweem bäm Waiwar Raundcheflaisch.
Der Waiwar äs der Flaischar häi an eoser Jemain.
Der Auwenünes äs sie Breoder.
Droi Kîllo Flaisch hün iech bestoolt.
an ziuch kee Reapes bä de Joihrmert,
drä Dååch bän iech dåi bliewen.
der Kniicht di hüt det Flaisch jehault
an hüt an Gullasch drois jemoucht.
Far mean Familie uch dot jamz Jesoind.
Dot wos jeestern var åcht Diuchen.
Wä iech vüm Joihrmert haime kwam
arzohlt mir der Oinünes:
Des Auwenünes sien Bäffelkeo hat sich
bä der Haird an Fuess zebriüchen.
Dot wos am Punderschliuch-Jröwen,
auch jeestern var åcht Diuchen.
Dem Beaffel wos net ze healfen,
åf der Såll muesst hai det Laiwe loassen.
Nütschlööcht haisst em dot-----
Vün dem Gullasch hün iech neast bekünn,
derbäi hüt mean Familie uch Jesoind den Järjendooch jefehrt.
Når hüt mir dråi eos Kniicht arzohlt:
Båtschu, asüna Raundcheflaisch hüt Ihr niuch net jesähn.
Zeeh wos et wä der Räämen.
Dot Flaisch wos bestiemmt vün des Raundche siener Iewerjrüüß----

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.