Schreif-Wiarkesch

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

der Ijel
schrieb am 29.04.2009, 09:26 Uhr (am 29.04.2009, 09:54 Uhr geändert).
Det Stejelchen soll en Wiarkesch senj wo mer konkrët Froġe stallen!
ïn Froch-zwo Froġen-Äs det richtich ?
Wa schreiwen ech det:
än Nürnberg-
än Ingolstadt-
ä München-
ä Würzburg-
ä Siweberjen-
ä Rumänien-
än Detschluund-
ä Luxemburg-
än Iusterrech-
ä Serbien-
än Italien-

Det (ї) stäind eas net zer Verfäjeng sot de Lihreran ?
Ech mihnen : et ze breochen åldїst.
Won ech såksesch schreiwen breochen ech det (å)
Won ech sachsesch schreiwen breochen ech et net.
Zwäschen såksesch, uch sachsesch äs når dї Angderschїd dått dot їn än em städdereschen Dialekt benätzt wird, und dot under äm Provinzialen.
P.S.
Won eas nemmest åf des Froġen untwert, froġe mir eas salwest und basteln wegter än easer Wiarkesch.
Gotterholdich
der Ijel
Martha
schrieb am 30.04.2009, 09:55 Uhr (am 30.04.2009, 09:56 Uhr geändert).
SOS!
Wä schreiwt sech af sachsesch:
dä Frä vum Fuss uch wä dä Frä vum Liewen?
(Füchsin, Löwin).
Erhard Graeff (Moderator)
schrieb am 30.04.2009, 10:25 Uhr
Martha schrieb: SOS!
Wä schreiwt sech af sachsesch:
dä Frä vum Fuss...

dat mess "eas Fisi" hießen
Marius
schrieb am 01.05.2009, 11:22 Uhr
Dä Frä vum Fuss:Fussan

Dä Frä vum Liewen:Liewan
Martha
schrieb am 03.06.2009, 18:47 Uhr
Mir hun derhiem Nochtigel gesot.
Wä schreiwen ech na?
Nuëchtiguël?
Nuëchtigel?
Nochtigel?
de Noocht?
de Nocht?
Schiwwer
schrieb am 05.06.2009, 23:35 Uhr
Martha schrieb: Mir hun derhiem Nochtigel gesot.
Wä schreiwen ech na?
Nuëchtiguël?
Nuëchtigel?
Nochtigel?
de Noocht?
de Nocht?


Schraif, wa der der Schnuewel gewoßen äs!
der Ijel
schrieb am 06.06.2009, 11:27 Uhr (am 06.06.2009, 11:31 Uhr geändert).
Nuechtijel.

Mat dem Schnuewel strijelt,
fliacht end bijelt
de Nuechtijel är Flijel.

Eos der Nuechtijel ärrem Gesang uch Gezwitscher, spräch (Kontext) mes der Liaser vu sech salwest dråf kun, dått ha de Riad net vun em Nuecht-Ijel de Riad äs, sangdern
vun dem wangderbueren Vijelchen wot em esi garen hihrt uch esi salden ze Gesicht bekit.

Wiarter da äm Detschen åf gel enden schreiwe mir äm Såkseschen gärren mat j.
Bijel=Bügel
Bijeleisen,
Flijel,
Fliajel=Flegel
Hijel= Hügel
Ijel,
Kiajel,= Kegel
Rijel,
Sijel,
Orjel,
Eosnommen: Nuegel,Vuegel,Zuegel----

sonst schreiw uch wä Fra Schiwwer
mat dem Schnuewel di dir gewoßen äs!
der Ijel
schrieb am 12.06.2009, 08:06 Uhr (am 12.06.2009, 08:11 Uhr geändert).

Eosnommen: Nuegel,Vuegel,Zuegel----
Dialektbedonjt keent et uch Nochtigel senj. Ech wäll jo net partout Riacht beholden.

doch en weffel Baspaler häi:

ewig-Ewichkeit=Iwijet
herrlich-Herrlichkeit=Herrlijet
traurig-Traurichkeit=Treorijet
geschwindig-Geschwindichkeit=Geschwonjdijet
genau-Genauichkeit=Genaijet
flüssig-Flüssichkeit=Flessijet

wi korrigiert mech ?
Wittl
schrieb am 14.06.2009, 17:55 Uhr (am 14.06.2009, 18:38 Uhr geändert).
der Ijel schrieb:
........
Ech wäll jo net partout Riacht beholden.
doch en weffel Baspaler häi:
ewig-Ewichkeit=Iwijet
wi korrigiert mech ?


Ijel,
natiirlich messt tea net partout ängde Riëcht hun, korrigiere weall ech dich awer net eabedangt...
wäi keem ech derzea...
deng Gedichter senġ iwer de Hattert, äm Anglo-Saxoneschen u'kunn (wonn tea wïsst wat ech mienen), kontaktier mich bitte!
Hafw härzlichen Daonk.
S"ä"rvus

PS; jåiiii... "beschässän" sehjt dat "Mïnen" mät ie ëus!...
nea so mer net, dat et esi uch noch richtig äs!...?

Schiwwer
schrieb am 15.06.2009, 20:50 Uhr
Ir ïinich Let, det Gesprëch erännert mech un zwëerloa: Irschtens dåt ech åls Kengd mät droa Melorten åfgewoßen bän und noch åls Erwoßanet ïndenhålf derzeakummen, åwwer nemel ïn perfekt gekånt hun, esi dåt em mech ständich verbëßert huet.
End zwëtens wor et mer en grïß Trïst, wä en Bekånter, dï als Erwueßaner verseokt, såchsesch ze rïeden uch noch mï Fëiler måcht wä ech, sengen Kritikastern det Mel ståppt mät dem Såtz: "Was wollt ihr von mir? Meine Worte sind immer richtig - in irgendeinem Dialekt".
Än desem Sänn: En geat Nuëcht uch en gaud Nocht!
der Ijel
schrieb am 17.06.2009, 10:51 Uhr (am 17.06.2009, 11:11 Uhr geändert).
Ihr ïinich Let,
Schiwwer schrif:
ïndenhålf derzeakummen, åwwer nemel ïn perfekt-----

Wittl schrif:
"beschässän" sehjt dat "Mïnen" mät ie ëus!...

Endspreechend denjem vocabulaire set et wirklich eos.

--merkst Tea Wittl ? Schiwwer äs sich zemlich sächer äm schreiwen. Sa benätzt det ï åls luunk i.
Ba desem wet ech uch bleiwen.

når det w wett ech net doppelt verwänden, esi sot mir Walther Seidner. : "V-dublu" oder "Dubbl iu" äs doch schin doppelt.
P.S. uch Fëiler wet ech esi schreiwen: Fehler d.h.
wo det h äm detschen äs, terfe mer et uch äm Såkseschen beholden.

än desem Sänn,Gotterholdech
Martha
schrieb am 17.06.2009, 12:34 Uhr
Iin Froch:
Wid det lonk I gor nemi mät e gedihnt?
Benätzen mer norr noch det Doppelt ii?
Bäspäll: kliin, riin etc.
Wonni schreiwt em dro ï?
Kleert mich bitte åf!
Wonni wid vill uch wonni vil geschriwen
der Ijel
schrieb am 17.06.2009, 13:06 Uhr
kuck mol Martha wåt det Wittl ha schriw :

beschässän" sehjt dat "Mïnen" mät ie ëus!...
deser Mïneng schlessen ech mech un, und Schiwwer schenjber uch ?

ie lïst sich äm Detschen iawen esi wa em et gewunnt äs.
Äm Såkseschen messe mer e ket åmdinken end versäcken es åf ïn Uert ze ïnijen, uch drun ze gewunnen.
Schiwwer
schrieb am 17.06.2009, 13:17 Uhr (am 17.06.2009, 13:18 Uhr geändert).
Ech håt "Fëiler" geschriwwen, well ech et uch esi sohn; ijentlich "Fëjler" wåt schïn schar wedder jiddesch äs. Ech hun det Doppelt "W" uch benåtzt, well et äm Hesseschen uch benåtzt wird.
End en "Schiwwer" mät Doppelt-W dïht mï wïh angder dem Nojel wä en "Schiwer"- oderrr? ;-)
der Ijel
schrieb am 17.06.2009, 13:31 Uhr (am 18.06.2009, 12:46 Uhr geändert).
Bäm Nummen äs et natirlich äst undert Schiwwer. OK
ech wiarfen nichen Regel åf. Et äs når e Vuerschloch.
Uch Fehler schreiwen mer åf verschïdan Uert, wa long noch ? bas mer es åf ïn Form ïnich werden.

P.S. Feel-Feeler, äs der Pëlz, mïnen ech.
viellecht en Homonym mat Feile
Homonymen git et iwerål da senj net ze amkrammen

Kugel,Kugellager wa schreiwt em dot åf Saksesch ?
Kugel= Kugel, bestemmt net Kujel, wa klanjt dot ?
Kugellager= Kugelloger.

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.