Dialekt-Rrätsel

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

der Ijel
schrieb am 18.05.2009, 02:58 Uhr (am 18.05.2009, 03:11 Uhr geändert).
Wii keend erroden ä wellem Dialekt det geschriwen äs?
Ons Voda em Himmel!
dien Nome saul heilich jehoole woare.
lot dien Ritj kome;
lot dien Welle opp Ieed jrod soo
jedone woare aus em Himmel.
jeff ons daut Broot, daut wie vondoag brucke.
Vejeff ons onse Schult,
soo aus wie dee vejewe, dee sich aun ons veschulcht habe.
Brinj ons nich en Vesieetjunk,
oba bewoa ons von dem Beese.
Wiels die jehiet daut Ritj
en dee Krauft en dee Harlichtjeit
fe emma en emma.
Amen.

Wii kun erroden ä wellem Dialekt det geschriwen äs?
Anke van Tharaw öß, de my geföllt,
Se öß mihn Lewen, mihn Goet on mihn Gölt.
Anke van Tharaw heft wedder eer Hart
Op my geröchtet ön Löw' on ön Schmart.
Anke van Tharaw mihn Rihkdom, min Goet,
Du mihne Seele, mihn Fleesch on mihn Bloet.
Quöm' allet Wedder glihk ön ons tho schlahn,
Wy syn gesönnt by een anger tho stahn.

Et git vill detsch Dialekter,
åwer uch såchseschen git et noch en wevel---
Wii vun ease Liasern iwersatzt enen deser Texter änt Såchsesch?
Martha
schrieb am 22.05.2009, 21:49 Uhr
Ijel froocht:
Än wellem Dialekt det geschriwen äs?
Cha, ech keend et nä erroden; ech versäcken et åwer ze iwersätzen åf härmestedderesch. Well de Kirchensprooch detsch wor,hun mir doräm mät
åsen Mettern nor detsch gebiët? Mir äs niche såchsesch Version vum „Vaterunser bekånt.
Åls Kängd hun mer gebiët:
„Ich bin klein, mein Herz ist rein…
Åwer näkest:
„Ech bän klin,
menj Härz äs rin…
Kleert bitte des Froch fir mech uch schreiwt mer Ejär såchsesch Iwersätzung vum Vaterunser. Danke!Det Vuëteråser

Vuëter åser,
dier ta bäst äm Hemmel
hellich så ås denj Nummen,
denj Rëch sol kunn,
denj Wällen sol geschähn
wä äm Hemmel,
esi uch åf Iërden.
Ås däjlich Brit gäw ås hegt
Uch verzoa ås Schuld
Wä uch mir verzoan åsen Schuldijen
Fähr ås net än Versäckeng,
sangdern erlies ås vun dem Iwel,
dänn denj äs det Rëch
uch de Kråft
uch de Herrlichket
än Iwichket.

Amen

Martha
schrieb am 23.05.2009, 08:40 Uhr
Anke vun Tharaw kån norr det Ännchen von Tharau sen.
Åf Samländisch word et vun J. S. Dach( 1605-1659 )
geschriewen. J.G. Herder huet et änt Detsch iwerdrohn.
No senjer detschen Fasseng hun ech et frå
änt Såchsesch iwersatzt..Ännchen von Tharau

Ännchen, läw Ännchen menj,
Ohne dech keent ech net sen.
Ta bäst menj Ålles af Iërden
Iemol sålst ta menj werden.

Medchen, ta mer gefällst
Mir de iewich Trå hälst.
Bä Froad uch bä Schmärz,
Bleiwen mir zwo ien Härz.

Denj Liëwen äs uch menjt,
Menj Härz äs uch denjt.
Denj Siël, denj Flisch uch Blat
Äs na menj åller gresst Gat.

Jed Wedder dåt nedder kit,
Ås dä Liëwensfråd net nit.
Mir feest zåenander stohn,
Den sälwen Wiëch mer gohn.

Doräm kån Krånkhit ås näst,
Verfoljeng, uch Nit wedden äst
Zer nooch stärkeren Bänjdeng dan,
Åwer net zerëissen ås Vertran.

Werst ta vu mer iest getrännt,
Sen, wo em dä Sånn kom kennt,
Wäll ech der foljen iwert Miër,
Durch`t fondlich Heer.

Ännchen vu Tharau, menj Lächt,
Uch menj Sånn ta fir mech bäst.
Wåt häw de Läf fir`nen Bestånd
Wären mer net ien Härz uch ien Hånd?

Menj Liewen uch denjt sen int;
Jedet uch allent dan mer verint.
Niche Streckt uch nichen hart Wiërt,
Bä ås iemol em huët gehirt.

Menj Lemchen, menj Dëifken ta!
Mer hun geliëwt än hischer Rah.
Ås Liëwen wor det Hemmelrech,
Angder der Iech begrowt ås Lech.
Martha
schrieb am 26.05.2009, 09:37 Uhr
Ä wellem Dialekt det Kängderlied geschriwen äs, dåt äs na wärlech leichter ze erroden.Backe Backe Kuchen

(Kinderlied aus Ostpreußen)

Backe Kuchen backe

Backe Koke Backe
Mel öß em Sacke
Eyke öß dem Korwe
Kukuk öß gestorwe

Wo sulle wie em söke?
Under de holle Öke
Wo sulle wi em finde?
Under de holle Linde.

Wo sulle wie em begrawe?
Undre Schulte hawe
Stöt em nich de Kachel ut
Et rokt em ön de Stawen.


Backe Kuchen backe

Übersetzung ins
Hochdeutsche von Böhme 1895

Backe Kuchen backe
Das Mehlchen liegt im Sacke
Das Eichen liegt im Korbe
Der Kukuk ist gestorben.

Wo sollen wir ihn den suchen?
Unter der hohlen Buchen
Wo sollen wir ihn finden?
Unter der hohlen Linden

Wo sollen wir ihn begraben?
Hinterm Ofen heut Abend
Stoßt nur keine Kachel ein
Sonst`s raucht`s in unseren Stuben.
Schiwwer
schrieb am 31.05.2009, 22:56 Uhr
Herr Ijel, wor Änir irscht Beadroch - det Vuoteraser- åf Plaut-Dietsch? Ech hun für en poor Dajen en Film än desem Dialekt gesähn, do begrossten se sich mät "Geaden Morjen" än desem Dialekt - end dåt åf er Gemïn än Mexiko!
der Ijel
schrieb am 02.06.2009, 09:32 Uhr
Chea Fra Schiwwer, ech wor iwer de Mennoniten via Googel gesturkelt, åf deren ärer HP www.opplautdietsch.de/html/mennoniten.html
fanjd em uch det zem Beweis:
Wea send Mennoniten? Waut doone dee en aun waut jeleewe dee?

---det Schäcksel wit uch easen Dialektern beschiide senj,dått em u viellen Onjdern der Welt äst Såkseschet hiire kuun.
Gotterholdech
der Ijel
schrieb am 02.06.2009, 09:54 Uhr
Moarjen Martha!
uch Tea huest Dir vill Oarbert gemocht mat dem iwersatzen vum Ännchen von Tharau. Derba wor når gefrocht ä wellem Dialekt et geschriwen äs.
Alle Achtung
Når Iwichket wet ech vuerschlon dått mer än Zeakonft Iiwijet schreiwen. Et klanjt beesser end leet sich laichter eosspreechen.
Esi uch Schwirijet ästått Schwirichket, oder Schwirigket.
et mess åwer net senj, et wor når e Vuerschloch.---esi lihre mer noch, oder ?

Än Dinkelsbühl hu mer liider net Zegt fanjden iwer deser Sochen ze riaden.
Dat Kaffeé wo mer es fräher troffen hun hiisst netmih
Extrablatt sangdern Meisers, do hu mer es uschlessend no der Märchenstunde mat den underen Internet-Schreiwern troffen.
fenj dått mer hiisch Wädder hoatten.
Adee bas zem nächste mol
der Ijel

Martha
schrieb am 02.06.2009, 21:21 Uhr
Det „Ännchen von Tharau äs vil ze hisch. Norr doräm hatt ech et iwersatzt. Uch det Kängderlied äs uch åf Samländesch geschriwen; uch dåt gefallt mer gat.

Et dit mer sihr liid, dått ech net uch mät änt Kaffee kunn kanjt. Schued, ech häw bestemmt nooch äst derza lihre kennen. Zem nächste mol. Danke, dått te mer sost, wä munch e Wiërt richtich geschriwen wid. Måch bitte esi wekter!
Wä äs et na dennich mät der Herrlijet. Korrekt geschriwen?
Bäs bååld.
der Ijel
schrieb am 03.06.2009, 11:11 Uhr (am 03.06.2009, 11:15 Uhr geändert).
Herrlich, herrlicher äm herrlichsten.
Chea Martha. Esi wett ech det uch schreiwen.
---obwohl, wa gesoht, dåt leetzt Wuert hu mir net ze beholden. Hihre mer wot eas Lihreran derzea sprächt ?
End, wa det Wiittl uch feestgestolt huet: Es zeigt sich, dass Übungen mehr bringen als Abhandlungen zu einem Problem.

Noch herrlijer weer et gewiast wonn det Roswitha den Gunzen Artikel åf Såksesch geschriwen haat.
Oder mechst Tea desen iwersatzen, uch hier eränner deaen ?
Det Papeer äm Internet äs doch net esi "keespeenich"
wa dot richtich Zeddengpapeer.
Martha
schrieb am 03.06.2009, 18:30 Uhr
Menj Åntfert åf dem Ijel senj Froch

Ech fängden et esi richtich, dått det Wittel den Artikel åf detsch ännen geschriwen huet. Esi hun än alle verstohn kennen, uch de Liëser, dä net Såchsesch riëden
Hie äs jo net än der såchseschen Wält erschienen, uch wiër kuckt vun ås net uch iwern, än de detsch Wält? Mir ålle guer..
Sekst Ta dåt net uch esi?
Cha, dåt stämmt. Aaweng mocht den Mïister. Et hälft mih wä long Debatten. Demät huet det Wittl schi riëcht. Wii hälft åwwer bä Aasächerhiiten, wie korrigiirt dech?
Schreiwn ech na ii oder ie, wonn et long klänjt ? ?
Wie oder- wii,- viellecht- wiër? Well vun desen Meeglijketen nin ech na, uch well äs de richtich? Na weer än Lihrerän net licht….
Et weer ås uch gat gehalfen, wonn mer änt Stejelchen “Schreif-Wiarkesch“ no frojen, wä dett odder gennt geschriwen wird. Ijel, Ta huest jo schi longhär demät ugefongen. Kut mer hälfen ås; jeder hälft jedem… dro klappt et beesser.
Miint Er net uch esi?
Wittl
schrieb am 05.06.2009, 19:25 Uhr (am 05.06.2009, 19:27 Uhr geändert).
der Ijel schrieb:
...............
End, wa det Wiittl uch feestgestolt huet...Abhandlungen zu einem Problem....
Noch herrlijer weer et gewiast wonn det ... den gunzen Artikel åf Såksesch geschriwen haat.
Oder mechst Tea desen iwersatzen, uch hier eränner deaen ?


Ijel me Frängd,
wäi 'si dinkst tea dat ech net fähig bän sealwest den Artikel sachsesch ze schreewen, ech brëuche nichen Iwersäitzer!
...awer wonn ech dat wirklich erännerschreewen, kaon ech sächer gohn, dat tea der Irscht se widst wat mer nohsoht ech wed NOASACHSESCH schreewen, bezähungswees riëden...(Top die Wette gilt! esi äs et...esi uch net aondersch, Martha schlåch än, gäw mer foaf!!!)

PS; ech hu niche Problem dermät...
Schiwwer
schrieb am 05.06.2009, 22:45 Uhr
Gean Owend, Ijel, ech hun noch näkest "Ïwijet" gehïrt oder "Schwierijet", ängden " Schwirichket", "Ïwichket" oder "Öiwechket", sigor "Îiwichket" än Rechesdref, awwer ängden mät "K"
der Ijel
schrieb am 06.06.2009, 10:26 Uhr
jeder hälft jedem… dro klappt et beesser.-----
Det äs det Motto Martha.
Oft träffst Tea den Nuegel åft Hiift.
Äm Foll vun des Wittl senjem Badroch än der Zeddeng host Tea derlonjst gehaen.

Fra Schiwwer mecht ech än easer Wält willkommen hiissen,
uch wirklich schreiwe lossen wa är der Schnuewel gewuessen äs.
Esi long sa iwer Schwirigketen, oder Schwirichketten net salwest sturkelt.
Net bam Riaden uch net bam Schreiwen.
Martha
schrieb am 10.06.2009, 20:29 Uhr (am 10.06.2009, 20:29 Uhr geändert).
Wonn der menj Motto: “Jeder hälft jedem“ net gefällt, dro verstohn ech dech net. Wat äs na esi fålsch? Et äs en Mejlijet ze froġen, wä det ien odder det ånder Wiërt geschriwen wid.
Äs net dåt uch der Sänn vun denjem Stejelchen Schreif- Wiarkesch?
Ta messt sihr verärjert åf mech sen, well ta änj nooch åf dem Badroch vum Wittl eräm regdst. Det Iwersatzen dervun äs na wärlich net menj Sach gewiëst. Et wor senj Thema uch sächer häw et dat gor net gewult. Alsi…
Mät wåt hun ech na esi anjem derlonjst gehaen? Dåt äs menj Miineng! Ech terf jo menj iejän uch hun. Dä sachsesch Version vun dem Protokoll hun ech jo näkest bestridden. Ech bän net derken.…Ech wäll norr richtich verstånden werden. Dåt äs ålles.
Wittl
schrieb am 10.06.2009, 20:42 Uhr (am 10.06.2009, 20:46 Uhr geändert).
Martha schrieb: Ta messt sihr verärjert åf mech sen, well ta änj nooch åf dem Badroch vum Wittl eräm regdst. Det Iwersatzen dervun äs na wärlich net menj Sach gewiëst.

Martha, wonn der Ijel verarjert äs wid ed em vergohn, wu net morren dro gewäss iwermorren, tea messt dich am dat nea net bekriden, soa eabesorjt, ok?

Ech kaon jo nea, am des Friddens Wällen en "uegebåflescht" Värsion vun dem Zegdengsbädråch änneschreewen, dro wärd ihr mernor en Greangd ze krakeelen hun, år ech bädden dräm; nor net ze viel...(me Sachsesch= afgeweahlt Erännereng)
Bäs speeter!

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.