Of der Kroatz

Helmuth Zink, Perkam, April 2016

Of der Kroatz

Als Kaind hun mir gespillt, gemazt uch vill gelocht,
awer uch säir vill Tummhoiten gemocht.
Won em sich truff Desiuwest of dem Meort, of dem Ploatz,
Entschoid sich schnäil weor em goit of de Kroatz.
Won de Zet der Äirpern, Rosinen, Kirschen, uch Sommerapel kum,
kemmten mir än Schoink ejeden Bum.
Gestuilen word neäst, nor gäißen wot än den Bander goit,
dot wor schun en gruiß Ainderschoid.
Obwohl de moist Schoinker Desiuwest mät,
Treocht ejeder dat hoi sannen Georten hät.
Ech kenn mich noch erännern om Onger und den Moisch,
Wä hoi am Mätterneocht vum Opelbum ereower kroisch,
Ihr elend Gauner, ihr licht Banditen,
Ech klopen ech esu bäs er nor noch fräißt Kletitten.
Man Apel sellen ech äm Hoals stechjen blaiwen,
Det kroatzen warden ich, ech verdraiwen,
Elend Bagaj won ech nea hainder ech kun,
Dem „NET BEKRIT DICH „ech zoijen ech schun.
Dem spreong hoi vum Opelbum mäm Kleäppel ereower,
Driun mosst ejeder sän uch leofen
won doi ennen erwoascht, dem Herr Behat,
Doi loch niuhäir en peor Daj äm Bat,
und kait woimern, awer niet vergäißen,
De Supp kaint hoi nor mäm Strohalm äißen.
Der Reiz of de Kroatz ze giun, old Let zem qwäilen,
esu hoaden mir an noch äst zem erzäilen.
Mir gengen uch kierzeln, uch Ständchen mochen,
Damät mer an hoaden äst zem lochen.
Dem won mir emesten ofgewackt
Hoi nogäirich noch aus dem Fenster kaakt,
dem spreätzten mer em änt Gesicht dem Lump,
En geaden Jet mät der Bizikelpump.
Driun heies et wedder leofen, awer Hop.
Sonst bekun mir weder of de Kopp.
Esu lief ejeder Hoimen, als wer uch neäst passäirt,
Doch um nechsten Doch än der gemßen Gemon em häirt,
Der Zoink uch san Klick hun weder äst ofgestolt,
Erwäschen messen mir sä nea bold,
Damät et ofhäirt mät ärrirem Stäck,
Doch geschleäffen sen sä uch noch zem Gläck.
Mir woren net Tum, lessen as net erwäschen,
Sonnst kainden sä as, ejeden oinzeln dräischen,

Ech doink ejeder vun as hoat san oijan Geschicht,
Em wor jo braw, awer um moißten licht,
Em siut gewenlich iwer de Kaind,
Um läfsten licht awer gesaint.

Helmuth Zink

Weitere Anekdoten, Geschichten, Erzählungen »