Schoink gedoink, von Stefan Zink 1990

Schoink gedoink
Geschriwen um 15.August 1990 vum olden Zoinken Steff aus aus dem Wainkel

Schoink gedoink!
Wiu blaift da Gläck?
Rof doch as Schoinker weder zeräck!
Dä oist oalle än asem Park uch um Kirchenrech,
esu frodich spazärten,.. nea zän sä ewech;

Schoink gedoink!
Uch un dä hoisch Zett
wiu oall as Neber, uch oall as Lett,
Än den Dalen Majalis feirden, und sich bäm,
Bär uch Briuden esui geat ainderhealten,

Schoink gedoink!
Un as gruiß Burjen dä siwen,
sä sen noch ain zem bewaindern bliwen
vuir dä as Sochsen gekeämpft vuir vill 100 Giur,
Of Kräch oder Frieden dot äs wiur.
Uch vill moi wot sä as hainderliußen hun
dot sol nea zerfoallen! Und mir zähn nea derfun?
De Dalen det Stoiwes, der Hui Ronn uch de Hill,
vum Hoattert däir Numen gid et vill.

Schoink gedoink!
Uch ech doinken ainden derun,
dat dä Zet nea bold weder mess kun,
diu as Sochsesch Gebauer vun Draas bäs Bros,
bold weder äm Stoall hun Käh uch Ross.

Schoink gedoink!
Et kit nea de Zet uch dot Gläck,
dat ejeder bekit san Stäck zeräck,
Und won et nemoi de Neotschel äs oder de Honefaa,
en no Komassäirung dä bront et derzea,
E jeder bekit nea, wot äm dem gehuirt,
en hoisch Stäck, vun aser Schoinker Äird,
Deor ken hoi sich weder en Stifken ofstallen,
und scheowen uch Räisten niu sanem Gefoallen.
Esui wä as Alder dot uch fräer deden,
und mästen und ockern uch sehten.
Der Kommunismus doi äs nea vuir ainden gefoallen,
nea kit det Oijentum weder vuir oallen.
Ihr Schoinker dä ir ewegj set gezujen,
fählt ihr ech niet ewenich bedrujen?
Hä heot ihr verliussen Hof, Haus, Schair uch Stoall,
und diu wunt ihr äm Block wä än der Hoall.
Dä Wunung äm wäfelten Stock diu uiwen,
äs näckest wä ir Schoinker Stuf zem luiwen.
Ech mess et siun, man Monnung äs dä!
Ech fählen mich näirest Gläcklicher we hä!

Stefan Zink geschrieben 1990

Weitere Anekdoten, Geschichten, Erzählungen »