Duannerschmarter Anekdoten: Hia oder ech

Um Beitrge zu verfassen, mssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

kokel
schrieb am 15.12.2017, 08:32 Uhr
us Bulkesch

Der Fuaike` Will hot sich īst ia` Blosendrff miat dem Binder Hans us Schtūlzenbrich trōfe`. Uallebīd wre` se Gedarerhiandler. Ba em Baar erzhlt der Will:

"Schtall der vuar, Hans, vuar en por Mēnedere` hun ich en Kau gekūft, da mer nje` en Fuess ian den Orsch gitt, wunn ich se mialke` wiall, mich beit, wunn ich se schtrīchle` wiall uch bam Bika schtallt se sich miat dem Hanjer un de Wūnd!"

"s se villecht eus Bulkesch?", frecht der Hans.

"Genaa!", wangdert sich der Will, "awer whr wīt tau dt?"

Nau wurd uch der Hans trurig, nuhm en Schluck us dem Beecher end st:

"Dohr kitt uch menj Fr..."
kokel
schrieb am 17.12.2017, 10:35 Uhr
Aumodern Guatsche`

Der Muatzen Huenz huatt ia` Midesch ian der Automecanica geuarbt uch ser en Wunnung ian der Gura Cmpului gekūft. Tr hot e det Liso us Scharsten kinnegelīrt, en sihr fleiich Metsche` ian uallen Hinsichten... uch et fruenjert.

Am en Zetch kum et īst ba en end st:

"Honz, ech breochen noa Gtchen, dnn d aulden sen eus der Mōd kunn!" Dī bliff paff:

"Whr wiallt tau dt wiasse`, Liso?". Dt huatt glech en Unfert parat:

"ll denj Frngd behīften daut, alsi mess st un der Sch sen!"
kokel
schrieb am 20.12.2017, 08:41 Uhr
Da gaut uch da licht Nhricht

Nh der Iwersīdlung ken Detschlund sin der Fichen Titz uch der Schirmer Muatz uallebīd ia` Frankfurt gelūnt. Am schniller ze Gēld ze kunn, hlfe` se ian der Fruazetch bam Tawere` (Umzug).
Un em Dch muesste se en Kanapee ian en Block bruenje`, dt schwer wr wa der Sūnd. Derzau wr uch noch der Lift hin, ualsi gw et nuer en inzije` Wiach...

N er Zetch st der Titz, dī ualles organisīrt uch noch īst det Gūnz iwerpraaft huatt:

"Muatz, ech hun en gaut uch en licht Nhricht. Miat wiler sl ich u`fehn?"

"Miat der gauder!"

"Mer sin ndlich iam driatte` Schtock u`kunn!"

"Uch da licht?", wr der Muatz geschpuennt.

"Mer sin iam fltsche` Block..."
kokel
schrieb am 21.12.2017, 06:52 Uhr
Di ihrlich Huenz

Der Kakesch Huenz wr iam Schtarwe`. Det Mai, senj Fraa, s luenjs dem Baat end sch verschwuammen zem Finster ue`.

Am en Zetch richt sich der Huenz - esi gaut et noch ging - f end st:

"Maio, Deiret, ech miss der iast bīchten."

"Misst te nit, Huenz. L ualles sin, wa et ias."

"Na, na, ech hun iast f dem Haarze`, dem ich ndlich frua warde` miss: Ech wr der nit njen trua, Deiret. Ech wr uch miat denjer Siaster, dem Sus, der Nberian uch sigor miat denjer Tant iam Baat!"

"Dt hun ich ualles gestren erfohren, Huenz, ualsi wī ich et schīn. Nau bleiw rauch iam Baat bias det Giaft u`fet ze wirke`."
kokel
schrieb am 29.12.2017, 15:01 Uhr
Der Baddler uch`t Lawend

Wa der Fichen Titz un em wend vun der Uarbet hīme` kūm, erzhlt em senj Tilli:

"Schtall der vuar, Titz, hetch wr en orem Baddler z`aus E hot gest, e wer hangrich. Tr hun ech em en Scheiw Lawend gian uch zem Ofschīd noch fuif Lee."

"Hot e det Lawend uch wiarlech gēe`?, wūl der Titz wiasse`.

"Frialech", fruat sich det Till.

"Ian disem Fuall hot e det Geld wiarlech verdanjt!", unfert der Titz end ducht ser uald iast derba...
kokel
schrieb am 30.12.2017, 11:40 Uhr
Dt trua Susken

Der ld Mariar Misch wr um Schtarwen. f dt hot e senj Fraa, det Susken, un senj Baat gebadden. Tr st e:

"O, Susken, Susken, fuast en gunz Liawe` biast te lunjst mer gewiasen: wa ich mer den lianke` Fuess gebrōchen hun, wa de Scheier f mich gefuallen ias, wa aus Kau, de Lori, geschtarwen ias, wa mich det Rō gesuentch hot. Chia, chia, nje` wrst te u` menjer Setch!" Tr edmet e diff.

"Wt wiallt te miat dem sn, Misch?", frecht de Fraa end erhofft ser en wangderbor Unfert - winichstenz zem Ofschīd. f dt sch et der Misch noch īst trurich un end st:

"Chia, chia, Susken, ech dinken, tau host mer nuer Augliack brocht!" Tr ias e beraucht fuer njen ia`geschlfe`.
kokel
schrieb am 02.01.2018, 10:46 Uhr
Det Lawesschpiall

Der Pribanesch Will uch senj Fraa wūle` sich n longer Zetch - hia wr zwe Menet f dem şantier ian Turda - widder esi richtich lawe`. Det Problem wr nuer, dtt iar Suann, der siasjehrich Mischo, uch derhīm wr. D huatt der Will - n senjer Mīnung - en gaut Idee. E riff den Mischo erun end st:

"Mischo, Puio, nim der en Binkeltschen end gung vuar`t Hus. nje`, wunn te iast setchst, kreischt te mer et zau, dnn denj Muetter uch ech sin ian der Vidderschtuww end hīren ualles, wt tau sst."

N en por Minute` fing der Mischo un: "De Gritzemaun giht ba de Bruanne`"

"Gaut gesahn, Mischo! Wetcher esi!"

Am en Zetch mualtch sich di Klīn widder: "De Kraam vum Rīden Huenzbrauder ias zer Guassendirr ue` gelūfe`! Villecht wiall se chia be de Bīr..."

"Gaut gesahn, Mischo. Wetcher esi!"

wīst wr der Gang widder ze hīren: "Der Nber Huenznkel uch de Lisesiaster sin uch ian`t Baat gekrōche` , wa irr, Voter!"

"Whr, denj Buallegrī, wiallt tau dt wiasse`, kliner Saper, di te biast?", wurd se` Voter guallich.

"Iar Suann, der Sami, siatzt sntch er Minut uch vuar dem Hus f dem Binkeltsche`!"
kokel
schrieb am 06.01.2018, 06:11 Uhr
Schpēt Erkinntnes

Der ld Fussaiken Tummes uch senj Fraa, det Zirr, sen un em Marje` f der Veranda bam Frahschtiack. Nhr riade sa noch iwer Dit uch Gint, bias det Zirr fschtund, zem Tummes ging uch em en Plaatsch surrt. Dī wr f esi iast nit vuarberit, ualsi verschliach et em en Zetch de Schprch.
Wa e widder ewinich zau ser kūm, frēcht e:

"Zirr, wt dem Deiwel sl dt?" D roppscht ser det Weiw de Hūnd, tr st et:

"Dit wr am dt, amwt te der lichst Mūn iam Baat wrst uch dt iwer uall de Ghr!" Der Tummes iwerlocht widder, tr schtiangt hia f end surrt dem Zirr gena esi en Plaatsch. Bevuar dt n dem Griangd frēje` kangt, st e:

"Uch, wa host tau dt erusfangde`, Kraam, da te biast?!"
kokel
schrieb am 08.01.2018, 14:50 Uhr
Der Verdrch fuar`t Liawe`

Der ld Mille` Misch s un em wend f dem Dirpel end sch zerschtruat ian Richtung Kiakelauwer. Am en Zetch erschinn det Mai, senj Fraa, s sich luengst en, schwich en Will, tr frecht et:

"Schtimmt et, Misch, dtt ech der ia` lēzter Zetch nje` glechgualjijer warde`?" Dī unfert n er Zetch kurtsch:

"Et schimmt, Mai." Dt rēcht sich f:

"Host te villecht vergēe`, wt te ian der Kirch ba der Traaung gest host, ha? Ech wiall et der widderhuale`:`Bis das der Tod euch scheidet!`" Der Misch schwich widder en Zetch long, tr unfert e :

"Whr dem Deiwel kangt ech dau wiasse`, dtt te esi long liawst, ha?"
kokel
schrieb am 09.01.2018, 08:20 Uhr
Det bl Uġ

Un em Marje` wocht der Prajer Huenz miat em Hīft f wa en Schf! Et wr em licht, dnn en wend zevuar wr e iam Lecheff end huatt mi wa suenzt gesōfe`.
Wa det Liso, senj Fraa, verba kūm, dreht e sich ken em end st:

"Entschialdich, Fraa, dt ich gestren wend miat zeriassianen Huasen uch em blen Uġ hīme ku` bian!"

"N chia", unfert det Liso, "de Huase`sġe` schin licht us, awer det bl Uġ huast te dau noch nit..."
kokel
schrieb am 10.01.2018, 07:12 Uhr
Em widd vergēlich

Un em Dch sen de Garje` Lisesiaster uch de Fusse` Maisiaster f den Binkeln iam Hōf end angderhaulte sich.

"Mai", st det ld Lis, "ech wī chia nit, wa et ba ech ias, awer menj Sim widd nje` vergeianer.

"Niche` Wangder, Lis", entgejnet det Mai, "ech hu` mer den Geburtsdch heir uch schin drua Mial usgeschinkt, derba si` mer irscht iam Juni!"
kokel
schrieb am 11.01.2018, 09:08 Uhr
Det Kinne`līren

Un em Dch kūm di klīn Muatzi us der Schīl, schmiss de Schīltuasch f de Traape` end liff schtracks ze senjem Voter ian de Schtuall:

"Voter, Voter, schtallt ich vuar, wt es de Fraa Lihrerian hetch erzlt hot!"

"N, dt miss awer sihr interessant si`. Suenzt werst te chia nit esi schnial har gerūnt. Erus miat der Schprch!"

"Se hot gest, dtt et Luenjer gitt, ian den der de Mūn iar Fraaen irscht n der Hochzet kinne līre`." f dt unfert der Gebuer trurich:

"Dt ias iwerl esi, Gango, iwerl!"
kokel
schrieb am 12.01.2018, 07:53 Uhr
Det Siatzen

Un em Dch ias der Muatze` Jirko miat senjem Voter iam Bus ke` Blosendrff gefohre`. Wa se widder derhīm wre`, liff der Jirko ze senjer Muetter, da iam Gōrte` wr, end erzhlt:

"Schtall der vuar, Muetter, wa mer miat dem Bus hīme` si` kunn, hot der Voter mer gest ich sil fschthn uch menje` Pluatz er frimder Fraa gian." f dt unfert se` Muetter:

"Dt gehīrt sich esi, Gango!" Di awer ergianzt:

"Schīn, schīn, awer ech s chia f dem Schī vum Voter!" f dt da ld:

"Wai, sīl ian der Schlch trēfe`! Dt gehīrt sich nit!"
kokel
schrieb am 14.01.2018, 08:07 Uhr
Det Waaten

Der Maimer Will huatt en grī Schwch: Hia waat miat jedem iwer ualles: Iwer`t Wadder, iwer de Hiahne`, iwer de Kiakel, iwer... Amdt hiss e ba Goren der Waater.

Un em Dch kum e zem Wiawer Huenz, senjem bēste` Frntch end mīnt:

"Huenz, vun hetch u`gefonge` waaten ich nimi. Miat nimeste` iwer niast mi!" Dī fing un ze lche`:

"Dt glīwst te chia salwest nit, Will. Ihrer flisst de Kiakel berjff!"

"N gaut, Huenz, te glīwst ualsi nit. Kamm, mer waate`!"
kokel
schrieb am 16.01.2018, 07:30 Uhr (am 16.01.2018, 07:31 Uhr gendert).
Wa schōd!

Der Kakesch Jirku ias īst miat dem Ziach ke` Bukarest gefohre`, amwt e d bam Puassmt - uch hia wūl usrīse` ken Detschlund - zedaun huatt. Wa e widder derhīm wr, kūm der Schicker Marz verba, am ze hīre`, wa et wr. Der Jirku fing u`:

"Bam Puassmt hun ich nit vill eriwricht, wt mer awer noch mi līd gedn hot, wr, dtt ech da hiasch Lundschefte` nit richtich sah` kangt, dnn me` Pluatz wr un der Dirr." f dt frecht der Marz:

Kangst te nit miat imesten tuschen, dnn iar vill interessiert dt nit?"

"Na", unfert der Jirku trurich, "dt ging nit, dnn ich wr ellīn iam Kompartiment."

Um Beitrge zu verfassen, mssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.