Duannerschmarter Anekdoten: Hia oder ech

Kostenlos Registrieren Suche | Forenregeln | Hilfe | Beiträge dieses Themas abonnieren

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Seite 45 von 49 |< · · [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] · · >|


kokel
Erstellt am 02.04.2018, 15:51 Uhr
Wa ian der Jugend...

Et wår der zwēt Iisterdåch. Mänduch. Um Siangduch wåre` se noch gor ze Besiack: det Maio, der Jirku uch det Lis miat de Känje`. Nau wåren det Tschåcke` Mai uch se` Mūn, der Will, gunz ellīn iam Hëus.
Am en Zetch giëng det Mai ian`t Schläfzimmer, zūch sich schplitternåckt ëus end riëff trä den Will. Dī muesst det salw daun uch sich luenjst det Mai luan. Trä sät et:

"Wīßt noch, Jirku, wa mer noch gang wåre`, host te mich um Ufung änje` ian de Uarme` genuan. Måch end widerhual dåt!" Der Jirku muesst sich fäje`.

"Trä host mich gemuatzt. Nå måch īst, ålder Ruckes!"

Wa uch dåt verba wår, måcht det Mai wetcher: Ian der nächster Phas` host te mich zortlich åf de Bruast gebiasse`! Åf dåt schprung der Jirku åf end liëff - wa vun der Tarantel gebiasse` - ëuße`.

"Wor denj Bualle`grīß riënnst te esi schnial. Em känt chia wiarlech dinke` de Strätche hatt dich befualle`!"

"Na, na, Mai, ech lūfe` nuer ian`t Bōd ich sīl mer det Gebiass huale`!"

kokel
Erstellt am 03.04.2018, 07:28 Uhr
Ech verschtähn dåt niët

Un em Nähmiattdåch erschinn det Pribanesch Zirr bam Wiawer Lis end fiëng un:

"Schtall der vuar, Lis, wåt mer ia` lēzter Zetch passiert ias: Vuar en drua Wōche` ias en friëmd Mūn un de Guassendirr kunn end hot gefrecht, ow me` Mūn derhīm wer. Nädem ich em gesät hu`, dått e ian der Uarbet ias, kūm e ifåch erian uch bias zerlezt sië` mer iam Baar gelund. Säntch dau hiar hot e de salw Fräġ noch drua Mial gedän, änje` miat dem salwen Ergiafnes."

"Nau schpill dich niët esi åf Zirr", sät det Lis flegmatesch, "schliësslich wer et chia niët det īrscht Mial, dått dich uch noch en underer retch..."

"Dåt ias schīn esi, Lis, ech wiall chia uch niët behīfte`, dått et mer niët gefuallen hatt, awer ech freġe` mich änje` wiëdder, wåt die vu` menjem Mūn wiall!"

kokel
Erstellt am 04.04.2018, 06:14 Uhr
Da under Posizion

Un em Äwend såßen det Machlanger Sus uch se` Mūn, der Misch, åf der Veranda end såġe` ser de Schtarren u`. Nä er Zetch sät der Misch:

"Hīr Suske`, ech hun en Idee: Kamm mer wiaßeln marre` de Posizion. Iaverschtūne?"

"Iaverschtūnde` Misch, tau bījelst uch ech hiëchen åf dem Sofa, soffe` Wenj uch furze`!"


kokel
Erstellt am 06.04.2018, 07:49 Uhr
Det Häärkiëmme`

Nädem se sich fruenjert huadde`, sät det Maio zem Sam:

"Säch Sami, dått te et wīßt: Wunn ech det Häär ne lianks kiëmme`, hun ech menj Daach; kiëmmen ich et nä riachts, bian ich niët gaut åfgelocht; sië` se awer schtrubblich, kūst te miat mer måche`, wåt te wiallst. Verschtūnde`?"

"Hīr tau mer gaut zau, Maio: Denj Mah verschtähn ech, awer te miësst dich am mech niët esiëfelt kiëmme`. Ech drianken des Marjest zwīn Schtampel Pali, ze Miattdåch vaar uch des Äwest ladijen trä de Flåsch. Dernä ias et mer wiarlech ualles ihnt, wa tau dich kiëmmst. Verschtūnde`?"

kokel
Erstellt am 12.04.2018, 08:47 Uhr
De Währsajerian

Da åld Puschke` Mai Siaster wår ian der Gemīn ualz hīmlich Hīlerian unerkūnt. Dåt gåf zwär niëmest zau, awer em reschpektīrt se, dänn sa huatt fuar e jeden en ofian Ihr.

Un em Dåch erschinn det Machlanger Till be der Siaster end klät senj Līd:

"Mai Siaster, ech hun schin säntch Wōche` Hīftwih uch niast hialft. Wåt dem Gutta sål ich noch måche`?"

"Tau gīßt nau hīme`, dīst der de Huentch miat den Iale`buaġe` åf den Diasch end kreiselst miat den Fanjern um Hīft eram. Derba säst te: `Ich hun niche` Hīftwī mī` end dåt widderhualst te."

Totsächlich huatt da Method gehualfe`. Amwåt et miat dem Misch iam Baat ia` lezter Zetch nimi klåppt, schiackt et uch den ba de Siaster. Ian der fuljender Zetch klåppt uch dåt änje` bēßer, awer änje` bevuar et zer Såch giëng, zuch sich der Misch ian`t Klo zriack. Nau wul det Till wiasse`, wåt em da Åld babrocht hatt end fuelcht em iam Diankle`. De hīrt et den Misch widderhuale`:

"Et ias niët det Till, et ias niët det Till!!!"

kokel
Erstellt am 13.04.2018, 07:40 Uhr und am 13.04.2018, 07:41 Uhr geändert.
De Geburt

Det Natchen Hann muesst hīschwonger ian`t Schpidol ke` Blosendråff. Se` Mūn, der Will, wūl aubedanjt ba der Geburt derba sië`, ualsi erlūft der Dokter em dåt. Dī sät:

"Ech hun en Maschīn erfangde`, da en Dīl vun den Geburtsschmarze` åf den Mūn iwerdrän kun."

Der Will wår iaverschtūnde`, ualsi dreht der Dokter åf zähn, trä åf zwinzich uch bias zerlezt åf hangdert Prozent. Esi brocht det Hann en gesiangt Käntch zer Wialt, ähnen dåt iëmest vun den Zwīnen uch nuer den kliënsten Schmarz verschpirrt huatt. Dåt wår dem Dokter aunerklērlich, dänn je mi Schmarzen åf den Mūn iwerdrän wurde`, amsi schtiërker muesst di leghen, awer der Will schpirrt niast.
Et wår ifåch e` Rätsel, awer nuer fuar en kurtsch Zetch, dänn wa se hīmen u`kūmen uch der Will zem Näber Sam giëng, am de fruajich Näricht ze verkanje, fūnd e den dīd ian der Kuchel. Senj Fraa, det Lis, erklert:

"Am en Zetch fiëng der Sam un Grimasse` ze måche`. Trä fiëng e un ze klän. Et wurd änje` lichter miat em. E fiëng un ze kreische`, schliach ian de Wuentch uch bias zerlezt ias e amgefualle` end wår åf der Schtall dīd."

"Am en wiëvel wår dåt, Lis?"
, wūl der Will wiasse`.

"Kurtsch nä Zähn."

"Gena dau ias aus Mischi zer Wialt kun, gena dau...", murmelt ser der Will ian de Bōrt end måcht sich åf de Socke`...

kokel
Erstellt am 14.04.2018, 06:18 Uhr und am 14.04.2018, 06:19 Uhr geändert.
"Gegensätze zieh`n sich an"

Un em hiaschen Dåch såßen det Barone` Mai uch det Heltner Lis um Kiakelauwer end bewangderten det Wuasser. Em riad iwer Diët uch Giënt, bias det Mai det Lis frecht:

Sä mer īst gunz ihrlich, Lis, waram host tau dich miat dem Huenz fruenjert?"

"Nå chia", schmiss dåt Gefrēcht en Grimass, "em schprächt chia `Gegensätze zieh`n sich an`."

"Wa mīnst tau dåt?"

"Gunz ifåch, ech wår schwonger, der Huenz niët..."

kokel
Erstellt am 16.04.2018, 06:46 Uhr
Det Schläfen

Det Puschke` Lis huatt en Lihr ia` Miëdesch gemåcht uch dernä ba der Vitro geuarbt. Miat der Zetch wår et ian en Gaschk` iane`kun, wä em uald iast ze daun huatt...

Bias zerlezt hot et sich trä entschlōßen sich ze fruenjere`. Dåt wår niche` Problem, dänn det Metsche` wår hiasch uch e åf`t Miël wår et uch niët gefualle`.

Ian der Hochzetnocht frecht et se` Mūn:

"Liso, bäst tea uch ihrlich zea mir?"

"Ech bian fuast änjen ihrlich, Peter,"

"Tro so mer, of ech der īrscht Mån bän, die bä dir schleft."

"Wunn te ba mir schläfe` wiallt, lawer Peter, biast te beschtiëmmt der irscht!"

kokel
Erstellt am 17.04.2018, 06:02 Uhr und am 17.04.2018, 06:13 Uhr geändert.
En ziëmlich kurtsch Fruenjerenzetch

Det Millen Hanni huatt schīn vill Gähr ia` Schēßbrich gewunnt. Truetzdem wår senj Roff ian der Gemīn niët der bēst, dänn iat wår schin säntch der frahen Jugend sihr miannerfruantchlich...

Ian em Sommer erschinn et bam Begrafnes vu` senjer Grīß, der Lisemaun, da fuast hangdert Gähr åld wurd.

Bam Lechenzīchen tråf et sich miat er ålder Fränjian, dem Kakesch Lis, dåt uch niët aubedanjt ze den Truasten gehīrt... Am en Zetch frecht det Lis de "Schtadderian", wa et miat dem Ihliawe` stiht.

"Oh, Liso", jomert det Hanni, "me` Mūn ias vuar zwe Gähre geschtarwe`. Wiënichstens muesst e niët long leje`!"

"Dåt hīßt", unfert det Lis giaftich, "er wård nuer kurtsch Zetch zesumme`..."

kokel
Erstellt am 18.04.2018, 04:38 Uhr
Gemīnsem

Fraher muesst em sich am en Zetch fruenjeren, suenzt erladichten dåt de Tratschtanten ëus der Gemīn. Sa schtrakten trä iar Fahler ian under Diërfer ëus end hīrte` sich am. Iëner oder Ihnt fund sich änje`... Niëmest frecht dau, ow sich det esi entschtundia` Paarche` uch neher kūm, Hīftsåch em wår verkuppelt, wunnt angder dem salwen Dåch uch fartich.

Besangders licht huatt et det orem Fußaike` Lis trōfe`. Iat bekum ualz Mūn den Motzi Sunder ëus Longendōl. Dī wår niët nuer hēßich, na, na, die zurpt uch gare` uch fuar de Uarbet wår e uch niët. Bias zerlezt rīcht det Lis de Schīdung ian.

Bam Gericht frecht der Richter:

Hot ir wiarlech niast Geminsemet?"

"Iast schīn, Harr Richter," unfert det Lis, "mer hun es um salwen Dåch fruenjert."


kokel
Erstellt am 19.04.2018, 06:05 Uhr und am 19.04.2018, 06:07 Uhr geändert.
Ziëmlich frech

Un em Dåch tråfe` sich det Hann, det Lis uch det Kat bam Bruanne`. Dåt måchte` se e jeden Dåch am en beschtiëmmt Zetch, dänn uallen Drua wåre` se Tratschtante`. Diëtmial wurd iwer de Mūn geriad. Det Hann fiëng un:

"Me` Misch ias ia` lēzter Zetch ziëmlich frech warde`. Nau verlongt e sigor ech sīl em det Majo bījeln, bevuar e ian de Kirch giht."

"Me` Sam ias uch niët bēßer", beklät sich det Lis, "säntch en por Wōche` beschtiht e dråff, ech sīl em de Schiaġe` miat em Fussefēl roppsche`, bevuar e ian de Kirch giht."

"Ech dinke` menj Pitz ias noch frecher. Vuar en por Daje` bian ich de Traapen zem Kaller owe`gefualle`. Åf dåt hot e mer befuale`, ich sīl em - wunn ich wiëdder åfgeschtunde` wer - em en Flåsch Wenj miatbruenje`!", mīnt det Kat, dåt noch änje` lumm giëng.

kokel
Erstellt am 20.04.2018, 05:21 Uhr
Ze huart gekōcht

Wa der Biënder Will det Zirri ëus Birthälm fruenjert huatt, wuasst hia niët, dått et niët kōche` kangt. Åf dåt kūft e em en Kōchbiach.

Un em Marje` såße` se åf der Veranda bam Frahschtiack. Wa der Will ian en kekōcht Uache` beiße` wūl, huatt e ser fuast de Zuentch zebiasse`, esi huart wår et.

"Awer Zirri, waram ias det Uachen esi huart? Iam Biach schtieht chia, em sīl et nuer fuif Minute` kōche`. Host tau dåt niët geliase`?"

"Daut hun ech schiun, awer et woren chia vär Oacher, alsi hun ech se zwinzich Minuten gekuecht. Esefelt Mathe kån ech uch noch!"

kokel
Erstellt am 21.04.2018, 06:37 Uhr und am 21.04.2018, 06:40 Uhr geändert.
Der Waaker

Dåt klīn Susken hot un em Dåch senjer Muetter bam Owesche` gehualfe`. Nä er Zetch ias em en Scheiw entwuascht, åf den Baddem gefualle` uch bråch ian tëusend Schtiack. Åf dåt fiëng senj Muetter un et ze mustre`:

"Wa kūn em nuer esi pruestich siën? Nemel ewiënich åfpuasse`. Te sīlt dich schumme`!"

"Chia, chia, Muetter, iwer da Kliëne` änje` ze schualje` ias ifåch. Derba host tau gestren Äwend de Waaker hi`gericht."

"Wa, zem Gutta, kist te åf esi iast, Suske`?"

"Gunz ifåch", unfert det Metsche`, "ech hu` gehīrt, wa der Voter der gestren Äwend iam Baat sät: `Wiëdder griwwelst te esi long un em eram, bias e schtiht uch marre` frah verschläfe` mer!`"

kokel
Erstellt am 23.04.2018, 10:54 Uhr
Batman???

Det Joffe` Lis, det Biënder Mai uch det Tschåken Till hu` sich bam Duannerschmarter Trēfen nä ville` Gähre` wiëdder gesahn uch beschlōße` sich ian Schtiëckelschiaġe`, Ladderbluse` uch Maske` åf dem Gesicht ze schmeiße`, am iar Mianner ze beiandriacke`.

Bäm nächsten Trēfen fiëng det Lis un:

"Wa me` Fräntch hīm ias kunn, hot e grīß Uġe` gemåcht, trä hu` mer`s iant Baat geschmiasse` uch ab ging die Post!"

Det Mai sät: "Gena esi wår et uch ba mir!"

Det Till wår ewiënich trëurijer:

"Wa ir chia wiasst, bian ech det ihnzich vun aus Druaen, dåt fruenjert ias. Wa me` Mūn hīme` kūm, hot e ser en Flåsch Baar genuan, sich un den Diasch gesiatzt uch gefrecht: `Nå Batman, wåt gitt et hetch zem Frēße?`"

kokel
Erstellt am 24.04.2018, 09:21 Uhr und am 24.04.2018, 09:22 Uhr geändert.
Fåltsch verschtunden oder Niët verschtunden

Der Mille` Misch uch senj Fraa, det Trenj, wåre` schin säntch en vierzich Gähre` - esi gena wuasste se`t uch nimi... - fruenjert. Un em Äwend såße` se åf der Veranda end bewangderte` den Hiëmmel. Die wår klor, miat vill Schtarre`.
Am en Zetch sät det Trenj:

"Wa mir es kiënnegelīrt hun, wår et gunz undersch. Wīßt te noch, Misch?"

"Ech wīß, ech wīß, Trenj. Et hot geschuatt uch gebliazt. Uch ech Iasel hun de Zīche` entwedder fåltsch oder niët verschtunde`..."

Seite 45 von 49 |< · · [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] · · >|

Kostenlos Registrieren Suche | Forenregeln | Hilfe | Beiträge dieses Themas abonnieren

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Registrieren! | Passwort vergessen?
Impressum · RSS · Banner · Forenregeln · Nutzungsbedingungen · Datenschutz