Duannerschmarter Anekdoten: Hia oder ech

Kostenlos Registrieren Suche | Forenregeln | Hilfe | Beitrge dieses Themas abonnieren

Um Beitrge zu verfassen, mssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Seite 43 von 51 |< · · [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] · · >|


kokel
Erstellt am 18.01.2018, 06:01 Uhr
Det Riackwiartsghn

Da ld Mille` Maimaun wr gor en Posnitich. us jeder Geliajenhit versiackt se iast Lustijet ze mche`.
Esi zem Baschpial ging se ualdīst f de Fridtuf ba`t Graaf vun iarem Mūn, awer zriack - bias zem usgung - "marschiert" se nje` iam Riackwiartsghn.
Dt schrpch sich ian der Gemīn frialech eram, bias sich der Maimer Titz traat uch se n dem Griangd frecht.

" Me` Mūn, der Will, hot nje` gest, ech hatt` en esi diacken Oorsch, die sigor Dīden fwake` knt uch dt miss ia` senjem Fuall nit aubedanjt sin."

kokel
Erstellt am 19.01.2018, 06:54 Uhr
De Guatsche`

Der Fussen Huenz wr Gebuer. Hia huatt en ld Schalopitt, da hia e` jeden Dch unzūch uch tr miat dem Wōġe` f`t Fēld faur. Wunn et iam Toppert driackt, hault e de Lori, senj Kau, un, ging ian`t Geschtripp end entladicht sich. Guatsche` huatt e niakest un.

Ian em Frahghr schpirrt e, dtt en der Toppert schmarzt, ualsi nuhm e de Lori end faur ke` Blosendrff ba`n Dokter. D schtallt sich erus, dtt der Huenz nemel wuasst, wt Guatsche` sin, ualsi erklert em dī iam weie` Kiddel:

"Puass f, Huenz: Dt sin uch en Ort Huase`, awer dianner. Da zecht em angder de Huase` un uch zesumme` miat den hlde` se ualles, wt sich ian der Gejend befantch, wrem."

f dt kūft ser der Huenz glech zwe Pōr, fixiert e` Por f iare` Pluatz, tr faur e hīme`.

f dem Wiach driackt et e` widder, dnn e huatt ian der Schtdt en por mici gēe` uch noch derzau en por Baar gesōfe`. Wa nje`, schtoppt e de Lori, schtich ō, ging ian`t Geschtripp, end liss de Schalopitt erō - nit awer uch de Guatsche`...

Wa e widder f dem Wōġe` s, schpirrt e de Verianderung end st fruajich:

"Da Guatsche` hlde` wiarlech wōrem uch derzau siatzen ich uch wīcher!"

kokel
Erstellt am 20.01.2018, 04:34 Uhr
Iast Gaudet

Det Joffen Till gehīrt uch nimi ze de` Ganjsten... Un em Marje` schtich et us dem Baat, wuesch uch kimmt sich, tr ging et vuar de Schpjel. N en por Sekunde` st et trurich:

"Wai, wai, Till, iam Gesicht bekist te nje mī Flde`, de Zitzen hehn der ero wa de Glkeltscher um Chriastbūm, bias fuast f de Iard uch denj Oorsch ias schīn fuast esi diack, wa dī vun der Kraam iam Schwenjeschtuall!" Tr dreht et sich am end st ke` senje` Mūn:

"Misch, kūst winichstens tau iast Gaudet u` mer entdaake`?" Dī fing un et ze trīsten:

"Awer frialech, Till: Miat dem Sahn hōst te niche` Problem!"

Waldler
Erstellt am 28.01.2018, 06:00 Uhr

Waldler
Erstellt am 28.01.2018, 06:02 Uhr
Der Spiegel sagt die Wahrheit!!

kokel
Erstellt am 05.03.2018, 09:10 Uhr
Der Furz

Det Mille` Maio gehīrt ian der Gemīn nit abedanjd ze den Hischte`. Am dt wr se` Voter uch frih, ualz det Mētsche` un em Siangduch senje` Frntch iageluaden huatt. Dī hiss Motzi end schtmmt us Longendōl.

Bam Ee` driackt et dem Motzi sihr schtuark f de Baale`. Esi huatt e sich entschlōe`, en himlijen Furz ze le`, den em awer truetzdem hīrt. f dt st der Mille` Misch, der Husharr, zem Rex, senjem Hangd, dī angderm Diasch lch:

"Rex!"

Der Motzi ducht, dī ld wer iwerzecht, dtt der Hangd de` Furz gelen hatt end liess noch inen dubbern. Nau wurd der Misch detchlicher:

"Rex, mch, dtt te dier ewech kist, suenzt schit der dir Saper noch f`t Hīft!"

kokel
Erstellt am 06.03.2018, 08:41 Uhr
Wa em sich nuer teische` kūn

Der Maimer Huenz kūm un em Marjen vun der Schpetschicht hīm. Et wr noch diankel. Schīn f dem Wiach huatt e ser ian`t Hīft gesuatzt, senj Fraa, det Mai, iam Baat ze iwerruasche`...

Wa e ian`t Hus trt, ging e himlich ian`t Schlfzimmer, zuch sich us end mcht sich un de Uarbet...

Wa ualles verba wr, ging e ian de Kuchel, am iast ze ēe`. De trf e det Mai, dt ba em Kaffee s. Der Huenz mcht Uġe` wa en Krōt:

"Wa dem Deiwel biast tau vuar mir ha?", wūl e wiasse`.

"Tau rappelst, Huenz! Ech bia` schin sntch er hualwer Schtangd ha!"

"Uch, wī dem Deiwel, ias tr da Person iam Baat, ha?", frecht e uer sich.

"De Grie, Huenz. Se kūm dise` Marje`. Et ging er nit gaut, tr hun ich se ian`t Baat gedn."

"Mir giht et awer nau noch lichter, hi sil mech der Schlch trēfe`!!!", fliacht der Huenz end tawert un`t Kiakelauwer.

kokel
Erstellt am 07.03.2018, 07:47 Uhr
Det diankelbl Uġ

Un em hiaschen Dch trf der Kakesch Misch den Fuaiken Tummes. Die huatt en diankelbl Uġ, miat dem e kom noch shn kangt.

"Tau biast awer richtich gezīchnet, Tummes. Biast te schi` widder miat dem Gesicht ian en Fust gerūnt?"

"Na, na, Misch", entgejnet dī. "De Sch wr ewinich undersch: Vuar er Wōch hun ich f dem Mōrt ia` Blosendrff de Lori gekūft. Bam Mialke` schliach se mer nje` miat dem Schwūnz ian`t Gesicht, tr hun ich er en Schtīn ugebangde`, awer - wa em setch - wr dī nit schwer geniach."

kokel
Erstellt am 08.03.2018, 06:01 Uhr
Penglich!

Ian er Nocht schliff der Palen Titz wa en Groser. f īst sch e en lde` Mūn luenjst dem Baat.

"Wt, denj Buallegrī, siackst tau ia` menjem Schlfzimmer, lder Saper?", wūl der Titz wiasse`. Dī awer bliff schtiall end unfert rauch:

"Tau biast nit ian denjem Baat, tau biast iam Himmel. Ech bian der Petrus."

Der Duannerschmarter iwerlocht ewinich, tr st e:

"Fuar dis Etapp` bian ich noch nit vuarberīt, ualsi widd ech dich bidde`, mich widder f de Iard ze schiacke`, dnn menj Fraa, det Zirr, mcht ser beschtimmt Sarje`."

"Et gitt nur zw Meglegeten", mīnt der Petrus, "ualz Hangd oder Hian."

Widder ducht der Titz nh, tr fuasst e en Entschluass:

"Na gaut, tr ualz Hian."

N er Sekund wr e ian em Hiane`schtuall end ducht, e widd fuast explodīre`. Nau kūm der Kokesch verba end kiammert sich am senj nua Liawe`. Ndem der Titz senjem nuaen Scheff ualles erzhlt huatt, mīnt dī:

"Te misst schtuark prēen, tr kitt iast erus. L dich iwerruasche`!"

Totschlich kūm - gefault - en Uache` n dem undere` erus, bias e en sftich Plaatsch bekūm! Det Zirr wr uer ser vuar Guall:

"Mch dtt te fschtīt, Schenj, dt tau biast! Te host det gunz Baat volgeschiasse`!!!"

kokel
Erstellt am 09.03.2018, 10:21 Uhr
Dī "krunk" Muatz

Der Mariar Muatz wr miat dem Fiche` Lis fruenjert. Hia huatt et nit esi miat der Uarbet, muesst awer uch schufte`, dnn senj Fraa huatt nit nuer e` grī Mill, iat wr uch sihr schtuark uch fleiich. Wunn der Muatz jomert, versuatzt et em en Plaatsch oder en Fuess ian Oorsch.

Am dise` Quole` ze entghn, faur der Muatz un em Dch ke` Midesch be den Dokter Jikeli. Wa e un der Rind wr, frecht dī iam weie` Kiddel:

"Wat fehlt En, Aulder?" Der Muatz fing un:

"Mir dīt sntch er Wōch det riacht Knaa wī, awer uch de Riappen, det liank Ihr uch villet mī, Harr Dokter. Kinne Se
- ech bidden daram - menjer Fraa dit uch schriaftlich miatdīle`?"`


Der Schtadder markt glech, dtt sich der Muatz nuer verschtallt, st awer niast. Hia ging un den Diasch, schriff en por Zille`, pickt de` Braaf zau end det noch en Schtiampel drff, dtt der Muatz en nit hne` Wetcheret fmche` kangt. Tr iwergf e dem Muatz det Papeir miat der Bitt, dtt nuer det Lis fmche` sīl.

Wa e widder derhīm wr, griff de Husharria` zem Mēer end schlitzt den Braaf f. D schtiangt geschriwwe`:

"Liebe Frau Schermer,

Ihrem Mann fehlt nichts, denn er hat schon alles...! Fr nhere Ausknfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfgung."


Det Lis huatt verschtunde. Tr hot et en gehīlt...

kokel
Erstellt am 10.03.2018, 07:20 Uhr
Dt geschetch Zakeliantsche`

Der Gloser Misch uch der Maimer Titz huadden uallebīd Diaschler gelīrt. Esi wurde se iwer vill Ghr gaut Frntch.
Ian em Sommer huatt der Misch ia` Miercurea Ciuc zedaun. Wa e widder derhim wr, kūm frialech der Titz verba, am ze hīre`, wa et em d ergonge` wer. Dī fing un:

"Em kūn iwer de Zakelianne` shn, wt em wiall, awer da si` geschetch!"

"Kūst te dt villecht genaer erklere`, Misch?"

"Awer frialech. Puass nuer f: Un em Awend bian ich ian en Restorant gonge`, am iast ze ee`. Mir gejeniwer s en rassich Zaklia`. Se kangt zwr nit Blesch oder Detsch, awer miat der kangt ich mich sigor durch Zīche` verschtiandije`!"

"Wa dt? Tau mchst et chia nje` schpuennender!"

"Ndem ich gemarkt huatt, dtt et miat der Schprch nit klppt, hun ich en Papeir genuan uch drff en Flsch uch zwīn Bēcher gemlt. wīst ias det Weiw luenjst mich ku`, hot ia` senjer Schprch en Flsch vum deierste` Wenj beschtallt, tr hu` mer gedrianke`."

"Tr?"

"Tr hun ich zw Scheiwe`, zw Gfeln uch zwe Mēer gemlt. wīst hot et det bēst Ee` beschtallt - jede`fualls det deierst..."

"Tr?

"Nau kitt et: N`m Ee` hot iat det Papeir genuan uch en Baat gemlt. Schtall der vuar, dt hot sigor gewuasst, dtt ich Diaschler bian!!! f dt hun ich noch en Flsch vun dem deire` Wenj beschtallt, am em menje` Reschpekt ze zīje`, awer iat ias tr fgeschtunde` uch un en underenn Diasch gonge`. Ech dinken, et wūl uch underen zīje`, wa geschetch et wēr!"

kokel
Erstellt am 11.03.2018, 06:59 Uhr
De "dīt" Fiss

Der Pitrolesch Huenz wr Gebuer end huatt et nit esi miat dem Wēsche`. Richtich uch griangdlich mcht e dt nuer um Siangduch ian der Frah, bevuar e ian de Kirch ging.

Un em wend kūm e vum Fēld hīm, zūch ser de Schiachen us end schtraakt sich ian der Kuchel f der Trunn. N er Wil st e:

"Wī der Schlch, Zirr, awer de Fiss schenje` mer ia`geschlfe` ze sin." Dt entkēnt giaftich:

"D widd sich wohrschenjlich uch niast mi iandre`."

"Wa mīnst tau dt, Weiw?", wūl der Huenz wiasse`.

"Gunz ifch. Esi, wa da schtianke`, si` se beschtimmt schin dīt..."

kokel
Erstellt am 12.03.2018, 06:09 Uhr
De Guatsche`

Der Prajer Will wr ian der Kntchhit en orem Gang, awer sihr fleiich. Esi kūm et tr, dtt e sich ian`t Jinni, de Duachter vum Scherwert Titz, die zimlich rech wr, verlawt uch der ld iaverschtunde` wr, dtt da Zwē sich fruenjere`.

Det Jinni markt schī` n en por Daaje`, dtt der Will niche` Guatschen huatt, ualsi versiackt et en ze iwerzeje`, dtt se den miattleren Dīl vum Krper rīn uch derzau noch wōrem hlde`.

"N gaut, Jinni", st der Will, "versiacke` kūn ich chia. Tr sah` mer wetcher."

Ndem det Jinni em en Pōr vun der Anderwēsch gekūft huatt uch dem Will zīcht, wa em se unzecht, faur e f`t Fēld.
Wa der gang Mūn um Ritschtech Biasch u`gelongt wr, driackt et en iam Toppert. f dt hault e un, gf der Kau Hua end ging ian`t Geschtripp.
Wa e fartich wr, dreht e sich am end nickt nuer us dem Hift:

"Det Jinni huatt Riacht. Der Pluatz, un dem ich geschiassen hun, ias wiarlech rīn bliwwe`." Tr schtich e f de` Wōġe`und suatzt sich:

"Aha, uch worem hlde` se uch noch..."

kokel
Erstellt am 13.03.2018, 05:58 Uhr
Miat uch hne` Ventīl

Det Muatzen Tinn wr hīschwonger. f dt brōcht et der Sim, se` Mūn, ke` Blosendrff ian`t Schpidol ens st:

"Ech hatt dich chia bias zer Geburt noch derhīm gehlde`, awer tau wīt chia, dtt ech nje` f`t Fēld miss. Ha biast te gaut fgehuawe`. Irjenwann ias et tr esi farr. Tr schreiwst te mer f en Zaddel, dtt det Bizikel uniaskunn, dnn et miss chia nit ejeder wiasse`, dtt te entbangde` host. Den Zaddel gist te tr dem Pale` Misch, di chia ha uarbt uch dī bruentch e mer.

Na drua Daje` bekūm der Sim de Nricht:

"Ualles klor, Sim. Mer hun zwe Bizikler bekunn; īnt miat uch īnt hne` Ventīl."

kokel
Erstellt am 14.03.2018, 09:29 Uhr
Der Rippe` Misch uch de Bibeln

Der Rippe` Misch huatt schīn vu` Geburt har ein klīn Problem miat dem Riade`, dnn hia schtuettert. Un em Dch sch e vuar em Geschēft en Zaddel, f dem en Schtall zem Verkūf vu` Bibeln eusgeschildert wr.
Der Misch ging iane` end bekūm de Pueste`, uallerdangs nuer f Prōb, dnn der Scheff wūl sahn, wivel Bibeln hia vun Hus ze Hus verkīfe knt.
Ken wend erschinn der Misch iam Geschēft end ging zem Vuargesuatzte`. Dī frecht en n der Zohl der verkūfte` Bibeln uch der Misch unfert:

"Ha-ha-ha-hangdert." Der Scheff riss de Uġen f end frecht noch īst.

"Ha-ha-ha-hangdert", widderhualt der Misch.

"Wa host tau dt nuer geschfft? Bias inzt hun menj Letch hechstenz zwinzich um Dch verkūft?"

"I-i-i-ientlich w-w-wr et ni-ni-nimial e-e-e-esi schwe-schwe-schwer, dnn ech hu` se ge-ge-ge-gefrecht, of se de Bi-bi-bi-bibeln kī-kī-kīfe` wia-wia-wialle` oder wer et en la-la-la-lawer, wunn ich de-de-de-derus vu-vu-vu-vuarlia-lia-liase`!"

Seite 43 von 51 |< · · [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] · · >|

Kostenlos Registrieren Suche | Forenregeln | Hilfe | Beitrge dieses Themas abonnieren

Um Beitrge zu verfassen, mssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Registrieren! | Passwort vergessen?
Impressum · RSS · Banner · Forenregeln · Nutzungsbedingungen · Datenschutz