Allerloa af saksesch uch detsch

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Marius
schrieb am 28.11.2020, 09:19 Uhr
BÄM APENTHIKER

Zea’m Apenthiker kit emol
En aolt Frä Mahm erän,
En Ziker huet se un dem Arm
Do äs en Katz dertän.

Härr Apenthiker, säh se nor
Menj uerem Katz ist un,
Se weall mer fräcken, känt ich net
Hä äst derke bekun?

Se hu Mixturen jo geneach,
Gie se mer dennich äst,
Und healfe se doch menjer Katz
Als geat barmhärzich Chräst!

Dro strichelt se de Katz, ändem
Se affem Arm se wächt.
Der Apenthiker dreht sich äm
Ken de Stelag’ und sprächt:

„Mixturen hu mer glatt geneach,
Se hu baold nemi Platz,
Bedäne se sich mehr wohär,
D’äs alles fiur de Katz!“

Schuster Dutz (geb. 1885 in Mediasch, gest. ebd. 1968)
Marius
schrieb am 17.12.2020, 09:00 Uhr
Viktor Kästner

De Brockt um Åld


Um Åld, um Åld, um giele Rin,
Do såß e Medche gånz ellin;
Gor munch in Vål, gor munch in Ris
Det Uermchen än det Wasser schmiß.

"Wat måchst te, Kängd, um gielen Åld?
De Låft äs gråm, der Wängd strecht kålt;
Wat schråst te der deng Uge rit?
Bekrittst dich jo bäs än den Dit."

"Wä sil ich guldjer Härr! net schrån,
Do angden alle meng Fråde lån;
Do angden än dem gielen Åld
Do schleft me Bredjem blaß uch kålt.

De Zäll dä sånk, de Stång dä bråch,
Und Frä uch Kängd äm Wasser låch;
Me Bredjem språng ze Hälf - ellin
Der Drängel hued e mät genin.

Wo äs det Brocktbät weiß uch wich?
Me Bredjem låd af Läte blich,
Wo äs der Pill mät Fronse klin?
Seng Hift rahd af em Kiselstin.

Do låt e na äm schinen Hemd
Mät Talepånchern hisch geblemt,
Mät Birkeln drun, gor feng uch schin,
Et wor det hescht än der Gemin.

Do låt e na - ta läwer Gott! -
Verstruwelt, ohne Madderhot,
Uch ohne Puschen noch derbä
Ous Risen uch Zitronebläh.

Do låt e kålt, do låt e dit
Me Pursch geschniselt, hisch uch schnit,
E wor gor lastich, stark uch fiest
Und vun de Gaden der Allerbiest.

Hä wäll ich sätzen und en klon
Und niche Schlijerdach mi dron
Uch nichen Krällen, nichen Fronz
Und iwich klon äm mengen Honz."

Um Åld, um Åld, um giele Rin,
Do stihd en trourich Lechestin,
Do schleft det Medche starr uch kålt
Und angde rouscht und broust der Åld.

Viktor Kästner (* 30. Dezember 1826 in Kerz; † 29. August 1857 in Hermannstadt)

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.