Bernddieter SchobelBernddieter Schobel

Bernddieter Schobel

Geboren 1940 in Hermannstadt, Pfarrer in Felmern und Neudorf/Hermannstadt, Aussiedlung 1969, wohnt in Crailsheim. Veröffentlichungen u.a. im Siebenbürgisch-sächsischen Hauskalender 2001.Link zum Video

Kån em wassen?

Vun Hexe sot em, dått se flijjen
desnuechts erammer åf em Beßem –
odder as et norr en Lijjen?

Der Getz wor iest spet hiemekunn.
De Keckesch fenjen ze kreh schin un,
det Morjelajcht ziejt sich hainder de Biemen –
esi ke väre kåm hie hiemen.
Na norr ant Bät siel hie gelången,
sonst hått e nichemie Verlången.
Åls hät vum Hemmel et sich trofen,
såch hie vu farrem de Hausdirr ofen.
Net hemmlesch awer wor, wåt hie do fånd:
Senj Frä, det Trenjchen, mat em Beßem an der Hånd.
De Getz na kurtsch der Zwëiwel ploģt,
wä hie det Trenj verwangdert froģt:
„Feßt ta ´si fräh ze kiehren un?
Odder flechste noch iest dervun?“

Em sprajcht, et wer der Getz dettmol geflijjen,
und zwor de Träpen uewen –
odder as uch dett en Lijjen?Link zum Video

De Virfuehren

Der Bender Misch, der Pale Pitter,
dä wore schi bäm zwete Liter
end dischkurierten ainde noch
iwer dä angem wichtich Froģ,
dåt ålt, gewaddert schwer Problem:
Wohar de Mainschhiet dennich kem?

Der Pitter sot: „Et as jo klor:
De Mainschhiet, wä e jeder wieß,
dä zecht sich os dem Paradies,
norr wieß em nemmi, wo dåt wor.

Nå hiert am Radio ich norr iest,
em häw dett Retsel na geliest:
Em häw an Afrika, do angden,
en wevel gånz ålt Knooche fangden,
dä net vum Roß sen odder na
vum Iësel, Schof odder der Kah,
dått dä, ´si sprechen de Gelihrten,
et gew do drun uch nichen Zwëiwel –
wä dä dåt wasse, wieß der Dëiwel –
za åse Virfuehre gehierten.
´si stiht et fest, em wieß et na:
Mir ålle kunn os Afrika:
der Såchs, der Zäkel, Blooch, Zegunn,
ow wëiß, ow schwårz, långheerich, glåtzij,
Amerikaner odder Russ.“
Do wedderspråch der Misch em tråtzij:
Menj Virfuehren, dä sen os Buß!» Übersicht Mundartautoren

Gefördert aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration.