Doris HutterDoris Hutter

Doris Hutter, geb. Oczko

Geboren 1957 in Agnetheln, Mathematiklehrerin, Aussiedlung 1989, Studium der Wirtschaftswissenschaften, Lehrerin in Nürnberg, Geschäftsleiterin des Hauses der Heimat Nürnberg, wohnt in Herzogenaurach. Veröffentlichungen u. a. "Kängdervärschker", "Spännen as Ålden?" Anthologie "Vill Sprochen än der Wält", "Wat mir schreiwen" und "Barbes".Link zum Video

Papair. Såchen

Wa ech nauch gang och håstij,
fäimd ich et glått niët låstij,
wuot mir äkaufe kainden
än de Geschäiftern ainden
ä Siwwebiarjen. – Frällech
bekäim munch ianner, och ech,
ais Detschläimd dëiër Såchen,
da as Harz liëße låchen,
hiesch, härresch, wauich,
                             modärn dëi!
Frällech gehuirt drio derzëi
Schnëil en Braaf un de Tanten,
da ëis Klamotten gannten:
En hiesch Kårt, gëid Papaier
daut wår och glått niët daiër.
Unn dëiër Såch wår sihr fenn:
Et kuost es niët en Gäildschenn!

Hett – wäll em niët mih håsten,
am ze fällen de Kåsten -
graift zem Papair em wiëdder!
Zem Katalog. Lout niëdder
åf de Couch, bladdert läißij,
bewaindert, wuot niët häißij,
und seckt mät Zett da Såchen,
da aunt unzahn, ulåchen…
Passt vum Preis, wuot mer
                                       wallen,
graife mer zem Bestallen
oft åf Papair schui wiëdder,
schraiwen en Nummer niëdder,
befiardern daut drio setter,
und schuin kunn de Paketter.
Und wiëdder äs de Såch fenn:
Mer brioche neche Gäildschenn!Link zum Video

Mobil Råin

As såchsesch Kirchen
hådde Råin
ais huiën Maiërn.

De Kirchen haa
hu Råin
ais schnëilen Autos,

da ëis
och änuainen,

wua se
parken.» Übersicht Mundartautoren

Gefördert aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration.