Doris HutterDoris Hutter

Doris Hutter, geb. Oczko

Geboren 1957 in Agnetheln, Mathematiklehrerin, Aussiedlung 1989, Studium der Wirtschaftswissenschaften, Lehrerin in Nürnberg, Geschäftsleiterin des Hauses der Heimat Nürnberg, wohnt in Nürnberg. Veröffentlichungen u. a. "Kängdervärschker", "Spännen as Ålden?", Anthologie "Vill Sprochen än der Wält", "Wat mir schreiwen" und "Barbes".Link zum Video

Winnetou ä Grißpuld

Wä’m de siwwenzijer Johr schriw,
ierenklich än der Kollektiv
ä Grißpuld - schien en wevel Johr -
des Christa se‘ Grißvoter wor.
E gåw det Beest, bemäht sich sihr,
hatt firt Gedär e gaat Gespier.

Wä ke‘ Grißpuld det Kino kåm,
hie glech de Änkelkäind mätnåhm
zem „Winnetou“. Wot fir en Fråd
e jedet vun den Änkeln hått!
Se reffen, wä der Film verbä:
„Wä stråmm der Winnetou wor, wä
e schuss!“ Uch senne gaade Fräind,
Old Schatterhand liewten de Käind.

„Grißvoter, weller hut vun ållen
Hälden um beesten dir gefallen?“
Der Grißvoter tråt åf de Strooß:
„Wonn de Kollektiv häw Rooß!“Link zum Video

De Haumwihstuw

Munch Såchs, wa hëi käin Detschläimd käim,
ducht sich erlaichtert: All men Dräim
wëirden erfällt, et briocht nuarr Zett…
- Munch ianer wuairt aft Gläck nauch hett! –

Fuir siale Lett, da ‘riw se‘ kunn,
und aane wiëdder Haumwih hun,
gauw et vuir der Revolution
en Mättel käin Haumwih! ‘ch miëss sion,
et wirkt: Niohëir bäs‘ te ächt fruih!

Det Rezäpt?...Aufåch! Gauht esui:
En Haumwihstuw briocht em! – „Na fenn,
wuot sål än der Stuw dertan sen?“  ̶
„Glått näst, laddich, bäs åf e Biald!“ ̶
„Nuarr aunt?...Äs et daier?...Sio, wialt?“  ̶

„Den Ceauşescu!“ ̶ „Wuot!?“ ̶ „Dink aust,
wuann te stårk Haumwih huoist, drio gauhst
te ännen, setst den Nicu un,
und’t Haumwih äs åw aust … dervun!“Link zum Video

Et kou njet kunn!

Mir rëide jo gare, mir Fraan.
Ech frout mich, wa men Niohberan
än Nürnberg mich aust fräicht, wasui
mir käin Detschläimd kunn. Ech wår fruih,
dått ich erkläire kaind genaa,
waram mir Såchse nëi sen haa
und niët mih ainden. Sa huirt zëi,
interessiert. Sui kaind ech nëi
åfzëihle vun der griëßten Nuit,  
da är driw … och bäs än den Duid.
Wa ech gäimz tragesch Fäll bekliot,
fahlt de Niohberan mät und soit:
„Den Säster åwwer lëiwt nauch dio,
mauchst tëi der neche Suarje, sio,
waram kitt ät niët och erais?“ ̶

„Et kou njet kunn!...Et häit um Hais!“» Übersicht Mundartautoren

Gefördert aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration.