Elfriede MeedtElfriede Meedt

Elfriede Meedt, geb. Roth

Geboren 1932 in Schäßburg, Lehrerin in Großschenk, Kirchberg, Jakobsdorf und Heltau, Aussiedlung 1980, wohnt in Nürnberg.Link zum Video

Det Feiertåchseßen

Meng Hans, di äs en richtich Sachs, dåt kån em wärlech son.
Zwor set em en åld iest än Dinkelsbühl erämmer gohn,
doch net än Trocht, dä äs em längst ze klien.
Nä, seng Sachsentum dat ziecht sich mih äm klennen Kries, bäm Däsch, derhim.

De Tortellinis, Cannelonis, Tänkfäsch  uch sonstig kompliziert Zalåt,
dä kennen äm gestuhlen bleiwen, won hie norr seng sachsesch Eßen hot.
Zem Bäspäll: Kespalokes, Brodelawent, gekocht Kukuruz, Båflisch mät Brit,
derzea Paradeis, gereift äm Gorten, direkt vum Streoch, ganz fräsch uch rit.

Det hechst vun kulinareschen Gefählen äs fur den Hans, (ow ir et mer uch gliewt?)
äst Däcket, Rondet, sauer uch knackig, et äs en iefach Kampesthieft.
Geschnetzelt oder geschnidden, gekoocht odder rih,
esi en Kampesteßen macht mengen Hans ängden gorr frih.

Äm dåt hat hie uch zem Geburtståch norr ennen Wansch, en gånz, gånz klennen:
En Kampestbitt, e Fass, e Lejeln, wä mir et vun derhiem här kennen.
E turft et sälwest sich auswiëhlen. E klien Lejeln ze kiefen wore mir beriet.
Zem Schlass hess et:,,Mer kiefen en grißet, dått fur de Uverwandscheft uch äst ännegiht.”

,,Het messen mer den Kampest kiefen,” sot hie und zuch åf den Schwabacher Moort.
Do håndelt hie, (e sil sich schumen!) af gånz uch gor net såchsesch Oort.
Åf dem Låster, zwäschen de Kampesthieftern, balanciert hie gequiëlt af enner Zihn.
E seackt und dreackt und weahlt und wiehlt und kåm mät dem heschte Kampest hiem.
 
Dronn blode mer de Kampest mät Vergnäjjen und loochten en än mät Sålz uch Krin,
mät Eisebet, Däll uch Quiddenschnetzkern. Båld wor de Gech hiesch klor uch rien,
wel meng Hans nemlich en jeden Owend, wonn åndern än det Letjef gohn,
de Gech ämschått. Dro bliw hie zurpend en half Steangd fur dem Lejeln stohn.

Kåm hie dro eraf, mosst ech net frejen: ,,Meng Schatz, wo worst tea esi lång?”
Em kangt et rechen af en Kilometer, uch hiren, ir Let, et word mer bång.
Dåt wor en Råmpeln uch en Knurren, e Kollern uch Dånnern, ach herrje!
Dä Gech, dä wirkt hålt åf der Stell. De Rettung wor norr det WC.

Esi hot meng Hans gor schwer gearbet. Siës Woochen lång, dro wor et klor:
Mir hadde pünktlich ze de Feiertajen den beste Kampest, wärlech wohr!
Dro hot hie nooch de siweberjesch Wurscht gehuelt.  E Weng stiht uch beriet.
Nea kån det Feiren richtig losgohn. Ugenehm Feiertaj! Uch geaden Appetit!» Übersicht Mundartautoren

Gefördert aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration.