Hans Otto TittesHans Otto Tittes

Hans Otto Tittes

Geboren 1937 in Heldsdorf, Fernsehtechniker, Aussiedlung 1973, Umschulung zum Krankenpfleger, wohnt in Drabenderhöhe/Wiehl. Publikationen u.a. "Ållerlå quer durch det Liëwen", "Zem Låchen uch Nodinken" und in Heldsdörfer Mundart "Der Struwwel-Pitz" und "Max och Moritz". Der Schwank "Bäm Oorzt" wurde schon öfter aufgeführt. Inzwischen entstand auch der Schwank "Der Misch dinkt noo".Link zum Video

Det Bodzimmer - frähr uch het

Uch wonn em frähr mih schwießt wä het
besangders åffem Dorf de Let,
kånt Duschen, außerm Reen, em net.
Furt Weesche wor uch wennich Zet,
wel fräh des Mårjest hått em Mäh,
bäs em gefittert Schwenj uch Käh.

Em schluddert sich norr äm Gesicht,
dått åldemol dåt word norr ficht;
äm dåt wor Weeschen damols net
esi bekånt bäm Vuulk wä het.
En Weeschässel, schär enj aus Bleech
(wä wonn ech het se vur mer seech),
wor dåt, aus wåt em wosch sich frähr;
und Sief hält em uch zemlich färr
uch sonst hygieneshet Gestink.
Det Wåsser, aus dem Krach mät Hink,
dåt wor det Wichtichst da bäm Weeschen
(uch åldemol en Brånd ze leeschen).

Um Owend, wonn't doauß gat hieß,
wosch em äm Brånnentrooch de Schwieß
sich ow, und gralt net, sälwst wo' grod
em aus dem Brånne schapt en Krod
und dä dro plotschelt uch äm Trooch;
em wor mäd vun des Dåģes Plooch.

De Bodwånn, fålls em ien besåß,
word norr u Feiertajen nåss,
wel fur worm Wåsser brocht em Feier,
und Huulz derfur wor zemlich deier.

Vun em WC wåsst em uch näst,
em vricht et hånjden da, bäm Mäst;
miest heng äm Schämpes fur derno
der "Neue Weg" odder "Drum nou".
Und sätzen, såß em do net lång:
Um Owend wor et ennem bång,
äm Wänjter, wonn der Crivăţ bless,
wor 't Sätzen do e klenner Stress,
wel jeder wåsst, die drånjt durcht Fel,
und Hånjdern, dä gefrure schnel.

Het set dåt åwwer åndersch aus:
E Bod äs än em jeden Haus
mät flessend Wåsser, worem, kålt,
und siël det Haus se' meer wä ålt.

Stått Schässel äs en Muschel, wo
net glech vun Ufång se' schin zwo,
dått Mån uch Fraa, meer uch zeglech,
hu' separate Weeschberech,
und Späjjel se’ belicht, zem Linken,
wåt wichtich äs zemol bäm Schminken.

Tja, Schminken, dåt äs hålt dä Såch,
bä diër de Männer son norr: "Åch!"
Wåt angderm Späjjel stohn u Fleeschker,
uch Sålwen, Pänsel, Puderteeschker,
Pinzetten, Extra-Späjjel, dä
de Fålden ziejen, dått em sä
zaklånjtert schnel mät er Schmirasch,
dått glat wid uch en ålt Visage.

Und norr en poor vun åll dië' villen
wäll ich ech hä nooch schnel åfziëhlen:
En wevel Läppestäft, Lipliner
mät Extragräff vun em Designer,
Mascara, uch Kajal gånz Black
und nooch derza en Beauty Bag.

Sälwst Männer, dä benätzen het
uch Cremen, Fleeschker; wåt bedett,
dått de Kosmetik sä hot broocht
dor, dor em näckest hat gedoocht:

No dem Rasiere schmier’ se sich
nooch „After Shave“ än det Gesicht,
sälwst wonn et brät, måcht em dåt naa,
wel beßer recht em uch der Fraa
(wobä, da 't ierscht Mol em dåt hirt,
det "After" - schin e bätzke stirt).

Munch enne git et, hießt et, die
äs iwwer Spray uch Deos frih:
E weescht sich kom, ow't kålt, ow't hieß,
und angderm Årm dakt za de Schwieß
mät "Tabac" odder mät "For Men"
und schwupps, recht hie no Gentleman.

En Bodwånn uch en Duschkabin
äs Standard het, wel dåt äs "in";
wonn net grod extra, ucht WC
gehirt änt Bod såmt em Bidet,
wel het "Rundum-Hygiene" hießt,
dått uch der Auspuff fånjkelt miest.

Wonn em sich dett na hä beset,
kån em sich vurställ'n, wevel Zet
der Mänjsch äm Bod låt odder stiht.
Wåt kertscher hie zer Årbet giht,
fur wåt gestreikt, gekämpft hie hot,
Zet verbrånjt hie mih äm Bod;
dervur en Wuulk dro no sich zecht,
dä anjem no Patschulli recht!» Übersicht Mundartautoren

Gefördert aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration.