Hilde JuchumHilde Juchum

Hilde Juchum, geb. Giersch

Geboren 1958 in Maldorf, gelebt auch in Frauendorf, Aussiedlung 1990, wohnt in Rohrenfels bei Neuburg an der Donau. Veröffentlichungen in Zeitungen, Zeitschriften und Sammelbändchen.Link zum Video

En musikalesch Fraa

Än Dinkelsbühl um Fuisdoch iëwen,
kun em munch oldäst erliëwen.
Do träfft em [genach? ~ mät] ångder Legt,
da em sonst iwer Gohr net segt.
Esi äs et uch dem Misch gegongen,
et sen nea schiun en wevel Gohr vergongen.

Hie trof desen  en trof gännen,
åw iest dinkt hie: „ Zem Deiwel ännen,
diën kennen ich -  nea åft Gewaat -
dåt äs der Kraus, me‘ Kåmerad!“
Noch beviur hie sich besännen kun,
riëdt der Kåmerad än un:
„Nå säch der Misch, wie hat dett geahnt?
Sängt wonni hu mir es nemmi  gesahn?
Nå dett hat ich net gedocht äm Drum,
dått mir zwien hegt zesummekunn!
Wo halst te dich åf? Wa gieht et dir?
Mer såhģen es det lezt Mol kurtsch no der Liëhr.
Ich dinken, ich hat dich ba der Bloskapell gesahn …“ ̶
„Ba den Neuburgern bän ich schiun longhär derba.“ ̶
„Tea gengst dich ba`t Trenj zea easer Zegt,
tea kainst esi sonjen, ich wieß et wa hegt.“  ̶
„ Te wießt et noch geat, mer sen änj noch e Poor,
hegt- more sen et virzich  Gohr!“  ̶
„Äs ät musikalesch uch esi begowt wa tea,
åwer hiërt et uch, wa mengt, lawer zea?“ ̶

„ Musikalesch? Nå wåt såll ich soon?
Ät spillt änj de ierscht Gech, dot mess ich gestohn.“ ̶
„ Da spillt mengt uch. Norr net verzweifel,
dess Fraae sen dich gorr dem Deiwel!“

„Wunn old en Donnerwädder sich ergoßen,
hot et mer munch old iest de Marsch geblosen.
Wunn ät äst wieß, em kun norr staunen,
mess ät  et än de Wält posaunen.
End wunn et richtich än der Gåll,
iwerkreischt et drua Tompeten åf e jede Fåll.
Mätangder drummelt et, dått ich mich schummen,
mir näst, dir näst, de guunz Nohberscheft zesummen.
Geïw ech net Ojcht åf menj schwer verdaant Moneten,
dro geng, wa em sprächt,   å l l es  ‘flöten‘.
Wa em Flaschinettel gieht em det Mell …
åwer ech hu mich gewunt drun, än der Well.“ ̶

„Nå verschåff der Reschpäkt beviur et ze luunzem,
tea wirsch jo net norr no senjer Feif duunzen! …
Ech siel lawer schwejjen, net dech beliehren:
Menj Fraa äs net musikalesch, åwer dot kun dirigieren.
End dengt, Kåmerad, ich mess der et soon,
tea host dich e guunz Orchester, än enner Person!“Link zum Video

E måldärfresch Nummen

Mer hodden Nimmen iddrich annär,
där Inj wor hescher noch wa gannär.
Nor worde se, wot schood as neemlich,
Amgemoodolt  uch gewehnlich.

A Måldref as det Katharina det Trinz owär Tinni,
An Hündref det Maria -det Moriz owär Minni.
Zem Mienchen wid a Buss det Hermiene,
A Fraandref zem Tenno det Christine.

Ent där Michael wid zem Mik.
A Stulzembrich det Agnetha zem Nik.
End esi as et uch blüwen noch,
um Sänjduch glott wa an där Woch.

Sofia - wot fer en hiesch Nummen, ihr Letj,
Prinzassanen moochen em de Ihr, bas hetj.
Owär dem Morz wor det Sofia, senj Fraa,
ols det Fik owär Fiki norr  vertrat.
(Fik kriesch e, wunn e se‘ Reckol net hott foindjen,
en Fiki hess et a vertradären Stoindjen).

„Düe Fik,“ kriesch där Morz  am Hof,
well et em niedich wor.
De Nähbran kunt det Fik ols Sofia norr.
Se scherrlt det Hieft en säet anirscht nast,
owär gedocht hot sa dich underärast.

„Fik, no komm, … düe Fik, ... wä baste nüe?“
De Nähbran kum ba desem Fik-Gekreisch ois där Rüeh.
Se mintj, em messt dich wasse, wot sich gehiert:
„Herr Nachbar , nichts für ungut,
aber an Ihrem Liebesleben
bin ich nicht interessiert!“

Of Detsch kleert hie of, hie messt sich net schummen,
Fik weer en ustandich måldärfresch Nummen.
„ … und Frau Nachbarin, wissen Sie, was?
Fik sagt man auch in Durles, in Kleinlasseln und in Schaas“.
                -  -  -
Et sänj dich nüe schün en wevol Gähr därtaschen,
owär Fik hot där Morz senjem Sofia nemmi gekraschen.

(Maldorfer Mundart)» Übersicht Mundartautoren

Gefördert aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration.