Malwine MarkelMalwine Markel

Malwine Markel, geb. Binder

Geboren 1964 in Deutsch-Weißkirch, Aussiedlung 1991, wohnt in Schwabach; Autorin, Lyrikerin, Märchenerzählerin in deutscher Sprache. In Mundart schreibt sie erst seit 2011.Link zum Video

Berliner Laft oidmen

Et waus Ufung Januar. En Dach, esi soanij meat bleëm Hïemmel wä äm August. End huetj un diësem Dach saul ech koin Berlin! Daut hoitt ech neackest gedeujcht. Dea Iwerraschyng eas gegloackt. Ech kyun et nuerr nëch niët gluiwen! Ech saul ean de Huiftstadt? Daut kyun niët wehr senj! Awer ech haulden de Karten ean der Häond. „Mamma Mia“! Ea menjem Huift droiht sich alles. Menj Moģģen ‘spilt verroackt‘. Menj Gesicht eas en uinzich Freeģ. Ech saul Berliner Laft oidmen? „Mamma Mia“! Oh Hïemmel, et eas Täotsach! Et eas wehr! Wuot fuer en Iwerraschyng! Ech haulden de Eantreatstkarten ea menjen Huendjen. Ech seah se meat menjen ujannen Yģen.
 De Afriejyng steejt, en steejt, en steejt. U Schleef eas niëmmyi ze dinken. Der Kuffer eas gepackt. „Mamma Mia“, moarre gehn ech af de Ruis. Berliner Laft oidmen. Der Kuffer bliw eam Hotelzimmer, un der Rezepzieon erfeihrt ech, datt der Konzertsaul nuerr 20 Minuten faar eas, alsi macht ech mich af de Wiëch.
Menj Moģģe knurrt. Ech seah mich am nee em geide Restaurant. Ech wyul east Geschätjtet oißen, wä zem Bäschpeal: en ‘Linsen‘supp meat Wurscht, awer Rändjflusch meat Kryin. Esi east richtig Berlinerischet! „Mamma Mia“! Wuat fainjen ech? En Chinees, en Japaner, en Vietnamees, Asiatersch Restaurant, wädjer en Chinees, en Albaner, en Tirk. „Mamma Mia“, wuat machen ech nei!? Hmhm. Diunn soacken ech nei halt de Konzertsaul. De yirscht Frau, wuat mir entkoikymm, frojt ech af de Konzertsaul. Sä zeackt nuerr meat der Äoßelt. Dai frojt ich, we em east Manyirlichet oiße kyun. Wedjer nur det Zeacken meat der Äoßelt. Moß en Touristan gewiëst senj. Ech droiht mich dee eram en entdoickt verstechen zweaschen doin yundern en duetsch Boikerau. „Mamma Mia“! Eandlich east fuer de Moģģen! Ech gehn eannen! Fuer mir stehen Touristen ius Amerika en verlongen en ‘richtigen bayerischen Brezel‘. En froandjlich Verkuiferan spreajcht: „Et duit mer luid. Hu mer niët. Ech kyun uejch >Berliner Laft< ubäden, schmackt syihr geit.“
Berliner Laft! Ech hu se geoidemt! Ech hu se goisßen! Hun den Konzeartsaul fainj och „Mamma Mia“ vun Abba geseahn! Awer, ihr Luetj! Wuat saul ech uejch seen? Nei waus ech ean Berlin, en troifen niët ienne ‘richtigen Berliner‘ un!» Übersicht Mundartautoren

Gefördert aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration.