Grete Menning-GiererGrete Menning-Gierer

Grete Menning-Gierer, geb. Gierer

Geboren 1937 in Denndorf bei Schäßburg, gelebt in Oberwischau, Birthälm, Mediasch, Lehrerin, Aussiedlung 1984, wohnt in Heilbronn. Veröffentlichungen im Wassertaler Heimatboten, Medwescher Tramiter und Sammelband "Et wor emol ä Siwweberjen".Link zum Video

De Senioren

Der Miërtenihm, die kåm na glått
aus Buss keen Detschlånd  - än en Stadt.
Schlapend se‘ Gånk uch dräw der Bläck,
rässich de Hånjd uch kråmm der Räck!
Owgerackert, mäd hie wor!
Derbä hått hie norr siëszich Johr
åffem Puckel; doch dåt riecht,
dått  ålt aussåch uch se‘ Gesicht.

Hä  åwer, dåt mosst hie erfohren,
gåw’t nichen Ålden, norr Senioren!
Ålt Letj?! Jcha, dä mosst em säcken!
Oft kangt ennem dett net gläcken.
Ålles rånt der Jugend no:
ugezueģe rit, giël, bloo!
Kerrelcher bäs iwert Knä
uch kurtsch Hiësker draģe sä,
meer de Fess et net erluuwten,
draģe sä se doch und gluuwten,
wåt de jange Ledjen stiht,
sächer ‘t uch bä ålde giht!
Nooch äst feestzeställe wor:
Uch net enner hått groo Hoor!
Gnz gelinkich wor är Gång –
mät ennem Wuert: Se wore jang!
Dess Såch än majchtich intressiert.
Denn dett hått hie nooch net gehiert,
dått em det Ålder stoppe keent.
Derhiem wor nemmest äm begeent,
die, iwer siëszich, jang nooch wor.
„Ech mess et wässen, dåt äs klor,
wåt hä na  de Ursåch äs.
Drode kån ich jo gewäss
 uch nooch munchäst angderniëhn,
wonn ich tichtich Mäh mer giën!“

Afmärksem verfolcht e dro
äm Fernsehn uch äm Radio
Sendungen, dä ient belihren,
wåt de Letj hä ausprobieren,
wåt fuer Sport se ålles dreiwen,
äm gelinkich, fit ze bleiwen.
Äm Fitnessstudio såch e dån,
dått hä de Fraa, wä uch der Mån
u Gereetern hiëwen, stämmen!
Sä se‘ jo glått nemmi h ze hämmen!
Åf em Luufbånd renne sä
änj  åf ennem Plåtz – mät Mäh -
bäs der Schwieß u Stern uch Räck
 erowerränt, uch är Genäck
plutschnåss äs glått bäs änt Hoor!
E jedet schär erläddicht wor,
e Vergnäjje wor dett net.
Är Gesichter ziejen dett!
Mät deem wor åwer long net Schlåss:
Åf’m Feeld uch åf der Gåss
såch [seht?] em är erämmerrennen,
bäs se schär de Zang gewännen!

„Oh wieh!“ dinkt der Miërtenihm:
„Deses hun ich jo derhiem
glått genach gemåcht, wä ech
handjerm Plach rånt, bäs dått mech
de Fess glått nemmih wulen dron,
schär ze mäd, zem Hiemegohn.
Uch zem Hiëwen, Stämmen hått
ich Geliëjenhiet, bäs dått
ich menj Årmen uch de Räck
nemmieh feahlt! Und na, zem Gläck,
bän ich åll deer Schinderå
ien fuer ållemol gånz frå!

Sål ich uch hä me‘ Liëwe schännen?!
Fråwällich nooch erämmerrennen?
Norr äm jänger auszesähn??
Dåt wid nemmest vu mer sähn!

Lott mich ålt wärden än Ihren!
Ech wäll näst mih ausprobieren!
Jcha, uch zohle siel ich nooch
fuer dess Schinderå uch Plooch.
Denn jang aussähn, dåt äs en Konst,
dä ‘t uch hä net gitt ämsonst!“Link zum Video

Wenn eine Siebenbürger Sächsin Bus fährt ...» Übersicht Mundartautoren

Gefördert aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration.