Walter-Georg KauntzWalter-Georg Kauntz

Walter-Georg Kauntz

Geboren 1950 in Donnersmarkt, gelebt auch in Mediasch, Studium der Geologie und Geographie in Bukarest, Lehrer in Törnen und Hetzeldorf, Aussiedlung 1986, Studium Wirtschaftswissenschaften, Lehrer in München. Publikationen: Im Siebenbuerger-Forum sind seine Duannerschmarter Anekdoten zu lesen.Link zum Video

De Geriachtegetsfanatikeria

Fraher gåw et ba aus niche Polizua oder Gericht. Mer huadden de Nähberschåfte, den Kurator uch den Huann. Da hun ualles gerejelt. Friallech kum et uch dau ualdiest vuar, dått em sich niët ienich wår, awer ian diësem Fuall kum trä um Siangduch Nähmiatdåch det Vuulk ian de Saal und hirt zau. Nuerr e Baspial:

Ugekläät wår ian diësem Fuall der Raita Tummes uch der Mariar Misch. Der Tummes sul zwä Furre ze vill of dem Griangdstiack vum Misch gezuaġen hu. Ualz Äosglech hoot die trä det Kukrus vun de Furre iagesummelt und hoot gemient, et widd iëm gehire. Den Tummes hoot der Nähbervoter vertradde - die wår dau der Schiërmer Sam -, den Misch der Kurator - die wår der Spiake Marz.

Ba diëse Geliajenhiete wår de Pitrolesch -Mai-Mauhn änje derba. Sa wår schin iwer oochzich Gähr ålt, kuunt se gor end wuasst ualles. Ian der Gemien wår se sihr gaut ugesahn uch reschpektiert, amwått se änje vuar de Geriachteget wår. Iar Pluatz wår änje ian der ierschter Riënd.

Wa de Hieftpersone iagetrade wåre, ergriff der Nähbervoter det Wuart. Guunz um Ufunk wul hia zieje, dått e arnst ze niahn ias, amdåt riad hia de Mai-Mauhn u: "Kiënnt Ir mech nooch, Mai -Mauhn? Ech bian der nua Nähbervoter äos der Nuaguass." 

Da Åld såch en ewiënnich u, trä säät se: "Oh, Sami, wa sil ech dech niët kiënne? Schin ualz klie Käntj biast tau ba mir åf dem Schiß geseße uch hoost mich ugepischt. Wåt ias nuerr äos dir warde? Ian der Noocht gihst te stiahle uch bedrechst uch noch denj Fraa, dått dech de Guall zwuenge sil, tau Niëddertrachtijer!"

Der Sam schliackt det Guunz fuast verzweifelt owe uch freecht trä wetjer: "Kiënnt Ir uch de Kurator nooch?" 

Nau wurd da Åld fuast rabiatich: "Die ias chia nooch e griësser Lump wa tau. Hia hoot niët nuerr Kirchegeelder iant ieja Shiapp gestooche, na na, die hoot uch noch zwä Meträsse, dåt hießt Weiwer fuar bestiëmmt Stangde - wunn te verstießt, wåt ech miene.... Ien vun deen ias denj Fraa, det Zirr! Hoost te nau villecht noch en Frääch?"

Nau kum der Huann end nuhm de Misch uch de Marz hanjer de Bühn. Dä biërrelt hia den Sam un:"Wie, denj Griß, hoot dich gedään, de Mai-Siaster ze freeje? Tau muesst chia wiasse, dått da aus goor blamiere ku! Bleift nuerr nooch, dått se miat mir ufeet, trä kiënnt er marre en nuan Huann wiahle!" Åf dåt wurd de Siatzunk bias of giënne Siangduch verschuawe, dänndaDrua hoffte`, dått duun de Mai-Siaster villecht krunk weer...

(Åfgeziechent vum Puschke Walter. Erzåhlt von der luastijen Fichen-Trenge-Siaster)» Übersicht Mundartautoren

Gefördert aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration.