Näckest warden ech vergeßen

Link zum Video

Näckest warden ech vergeßen

Text: Gertrud Roth
Melodie: Johann Barth

Dinkt och hea noch ün dä Lieder,
dä mir zwei gesangen hün,
åf der Bunk vuar asem Dirrchen
anderm ålden Earplebuum,
anderm ålden Earplebuum.

Woram mosst ech äm begeenen,
hot der Hergott dåt gewult?
Woram mosste mir es trennen,
och, wie äs ün allem schuld?
Och, wie äs ün allem schuld?

Wonn och bätter Zehre flessen,
wel an undert hea sich nuhm,
warden näckest ech vergeßen
åll dä Läw, dä ech bekum.
Åll dä Läw, de ech bekum.

Änj wird mech senj Läw beglieden,
villecht dinkt hea noch ü mech.
Äs me’ Schäcksal och beschieden,
bän ech doch äm Harze rech.
Bän ech doch äm Harze rech.

Mundart: Nadesch» Übersicht Siebenbürgische Chöre

Gefördert aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration.