Stuhnd af vum Deasch, hir af ze dränken!

Link zum Video

Stuhnd af vum Deasch, hir af ze dränken!

Det wadder hiesch, da Sonn dai schaingt
het äs as Doch, dram zain mir of dan Dunz
het kämmern ech mech nor am dech
ech fuaran uch uch blewan drech
ech dräinkan net uch blewan het dir gunz.

Tro trefan zwai Fraingt vun mir
mät dian wor ech drua gor am Militär
Der Hans huat sech mäm Zirr gazarrt
Dar Gert huat sech an Heus gabat
Amdot gian sai mir het nia enen eus

Refrain:
Stund of vum Däsch, hier of za Dräinkan
Stund of vum Däsch, kamm dot mir zäin
Stund of vum Däsch, hier of za Dräinkan
Stund of vum Däsch, kamm los as zäin

Sonnowand het äs as Doch
mät Fräingdan zain mir eusan an dat Gräin
Mar pockan siewan Pelsan än
an Zwibalhift uch Fatt vum Schain
uch fruan as dot mir het äst hieschat sain

Dar Gez gawännt an Konn mät Waing
uch sot kam loss da Fraen Fraen sen
Dar Honnes sot „Hey Bäst t´an Sox?“
Kam nem dat Glas uch dräink of Ex
of Imol hiert am druastämmig gasoin

Drua wochan spetar än dar woch
Het äs den Doch, dain tia huast (glod het) Numansdoch
Mar lodan as da Fraingdschaft än
Mar spuaran net uch sockan än
Versprechan dir ech Dräinkan nor mät moß

Deng Vuater wies vun diam noch näst
Hiea wäll mir sellan kiuran senen Weing
Balidichan wäll ech an net
Äm sot „hier of den Schwicherlet“
Än Imar spetar klot den mottar schiun.

„Hans“
Refrain:
Stund of vum Däsch, hier of za Dräinkan
Stund of vum Däsch, kamm dot mir zäin
Stund of vum Däsch, hier of za Dräinkan
Stund of vum Däsch, kamm los as zäin
Stund of vum Däsch, kam dot mar Dräinkan
Stund of vum Däsch, dot mir net zäin
Stund of vum Däsch, kam dot mir Dräinkan
Stund of vum Däsch, dot mir net zäin» Übersicht Rock- und Popmusik in Mundart

Gefördert aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration.