De Soxen grillen äm Guarten

Link zum Video

De Soxen grillen äm Guarten

Dar Ball wor giestarn long
Ech bän noch palisiert
Ech roffan an jedan un
dot anjedar zia mir fiart

Refrain 1:
Nia gieht at los
Nia bräit dat Fejar äm Guartan
Nia sen mir hai
Nia gon mar grillan än Guartan

An jedar broint äst mät
Nemast set nor no sech
Da Fraan mochan Zalaut
uch dat Bair dot broinan ech

Refrain 2:
Nia gieht at los
Nia sen da Soxan äm Guartan
Nia potzt at hort
Da Soxan grillan äm Guartan

Enar dreht da Mici
Uch an genar soint an Lied
An undarar dreht da Frah
Uch dar nächst hiaft dat Glas än da hiet
Da Sonn saingt het fiur as
Uch sa brait as of dan Räck
Mar iasan wai da Biaran
Uch mar wardan ollan Däck

Det äs da Fruat
Da Fruad vum Soxan um Seungdich
Mie breuchan mir net
Bair, Pali, Mici uch an Hunklich» Übersicht Rock- und Popmusik in Mundart

Gefördert aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration.