Em gewunnt sich un ålles

Un em speeten Owend kuum der Garje` Misch zemlich beschwippst eus dem Lechef. Hie wor der gläcklichst Mänsch af deser Iërd. Amdaut sung hie schiun af dem Wiëch end fuchtelt änje` wedder mät den Honjden.

Wä hi bä der Dirr wor, erwiart en seng Frää, det Zirr, zårnich:
"Dått tau dich ia` Griangd uch Baddem schumme` siilst, Soffer, wåt tau biast! Sä wiarlech, kuust te mer nooch ian`t Gesicht saan?"
Af daut spillt der Misch den A`schäldijen:

"Åch Zirro, miat der Zetch gewunnt em sich un ualles..."

Erzåhlt vum Puschke` Walter

Weitere Anekdoten, Geschichten, Erzählungen »