Donnersmarkt - Anekdoten und Geschichten

Ä`liidung

Läw Liëserännen, läw Liëser, än äuser Sprooch äs schiun muntch åld äst geschriwwe` wården, det miist ä` Värsform. Derbä fällt åf, dått der Ton äm Ållgemiinen zemlich treurich, romantesch uch melankolesch äs. Villecht kuun det Gånz mät äuser Liëwensfährung vu` fräher erkleert wärden... [mehr]

Der Dånnerschmarter Dialekt

Nodiëm der Härrgott de Såksen ä` Siwe`berjen u`gesiidelt hått, gauf hië e` jeeder Gemiin en ijänen Dialekt. Nor de Dånnerschmarter hått hie vergiëßen. Dä wiarten en Zegt long, awer et kuum näst än deser Richtung, ålsi schäckte` se den Hånn, de` Fårr uch den Kurator Åffen, äm de Såch ze... [mehr]

Det Glechgewicht

Äm en Zegt hått der Härrgott senge` Sätz fiur en puer Daach verlossen, ohne` ze soon, wuer en der Wiëch fährt. Wä hië wedder zräck wor, wuul der Petrus Genäeret wässe`, ålsi erzault der Scheff iwer Hemmel uch Iërd: "Ech wår ia` Siwwe`biërjen, hun de Såksen u`gesiidelt uch en... [mehr]

De Kraam uch de Schubkuarr

Der Riide` Misch wår iist åf dem Moort ia` Blosendråff end hot gehiirt, dått de Schwenj dëirer warde`. Åf dåt hot e um kunia` Marje` senj Kraam åf de Schubkuarr geluadde` end ias miat er åf de Kollektiv zem Biir gefohre`, dått die se daakt. Hia ducht, iwer Noocht widd se trä uch glech... [mehr]

Die glechgualjich Marz

Der Kokinte` Marz gehiirt ze den aubekiammerste` Lejen ian der Gemiin. Iintlich reecht ian iwerhiift niast åf. E` jeed Problem liist hia miat vill Geduuld uch iam Borial- (Schnecken-)tempo. Åfgereecht hun ech deen niakest gesahn. Wa uch vill under Mianner ëus auser Gemiin, uarbt... [mehr]

Det "modärn" Schämpes

Än Dånnerschmuert woren der Prajer Titz uch seng Frää, det Lis, e` Liëwe` long Gebeuern. Esi wanjdert et net, daut sä et än der noaen Hiimet um Ufong net leicht hådde`. Bäs zerliëzt wurde` se Burchhäder än em klene` Stiëdchen um Rhein. Frälich äs et än desem Beroff åldiist... [mehr]

Em gewunnt sich un ålles

Un em speeten Owend kuum der Garje` Misch zemlich beschwippst eus dem Lechef. Hie wor der gläcklichst Mänsch af deser Iërd. Amdaut sung hie schiun af dem Wiëch end fuchtelt änje` wedder mät den Honjden. Wä hi bä der Dirr wor, erwiart en seng Frää, det Zirr, zårnich: "Dått... [mehr]

Gaut erzuaġe`

Ian der Millguass wunnt vuar longer Zetch der Gogesch Fritz - e` gaut Gang, kreeftich uch flëißich. Nuer miat de` Meetschern huatt e`t niët esi. Åf dem Duunz bliff hia mii hanjer`m Diasch, gååfelt wa en Dreescher end zurpt vun Zetch ze Zetch. Wåt suul e uch underd mååche...? Un em... [mehr]

De Unfert

Det Marze` Susken huatt iist iast miat dem Wiawer Sim. Wåt die awer niët wuasst: Iat wår uch zau undere` Gangen ziëmlich fräntchlich... Juġendsanje` hualt... Miat der Zetch fruenjerte` se sich uallebiid - e` jeeder miat em undre` uch kurtsch dernäh kuum der Hanzi zer Wialt. Nä... [mehr]

Der schaade`froadich Misch

Un em Dauch wuul der Tschåcke` Misch ke` Medwesch fueren. Hie ziuch ser den iinzijen Unzäåch un, diën e hått, buund siguer en Krawatt am den Hålz, piuzt de Schäoġen blank end maucht sich dro` af de Wiëch. Ellich hatt et der Misch net. Hie fliit, sung end zurpt ängde` wedder... [mehr]

Geschichte oder Anekdote einsendenAchtung! Ihr Eintrag wird erst angezeigt, nachdem er vom Editor freigeschaltet worden ist.