Die glechgualjich Marz

Der Kokinte` Marz gehiirt ze den aubekiammerste` Lejen ian der Gemiin. Iintlich reecht ian iwerhiift niast åf. E` jeed Problem liist hia miat vill Geduuld uch iam Borial- (Schnecken-)tempo. Åfgereecht hun ech deen niakest gesahn.

Wa uch vill under Mianner ëus auser Gemiin, uarbt der Marz åf dem schantiär (Baustelle). Dä kuuft e ser ze e` jeedem Miatdåcheeßë` Wurscht am fuif Lee. Det Briit broocht e ser änje` vun derhiim hiar miat.

Un em Marje` nehërt sich em der Fußaike` Sim end säät:
"Hiir, Marz, der Prëis ba denjer Bitchäre`wurscht ias am zäh` Prozent gestijje`. Wåt måchst te nau?"
Der Marz bliff - wa änje` - rauch end infert:

"Mech betriafft dåt niët, Sim, dänn ech warde` mer uch wetcher nuer am fuif Lee Wurscht kiife`."

Åfgeschriwwe` vum Puschke` Walter

Erzåhlt vum Puschke` Werner

Weitere Anekdoten, Geschichten, Erzählungen »