Det Glechgewicht

Äm en Zegt hått der Härrgott senge` Sätz fiur en puer Daach verlossen, ohne` ze soon, wuer en der Wiëch fährt. Wä hië wedder zräck wor, wuul der Petrus Genäeret wässe`, ålsi erzault der Scheff iwer Hemmel uch Iërd:
"Ech wår ia` Siwwe`biërjen, hun de Såksen u`gesiidelt uch en Glechgewicht zwiaschen de` Gemiine` geschåffe`."
"Lawer Vooter, diët miësst Tau mir awer genaer erkleeren!", miint der Petrus noagiirich.
"Säch Petrus, dåt ias esi: Zem Baspial hun de Duannerschmarter fueljend Iijenscheften erhålde`: Fleiß, Verstuund, Hialfsberiitschåft uch en diëffe` Gluuwen un de Geriëchteget."

"Dåt ias chia hiasch uch gaut, Harr", gauf sich der Petrus net zefridde`, "awer wä ias haa det Glechgewicht?" Der Härrgott sauch en mät em klennen Grinsen un, dro infert e:

"Måch der nuer niche` Sarje`, Petrus: Te miësst der nuer de Longendooler u`sahn, trä markst te det Glechgewicht..."

U`gepåsst vum Puschke` Walter

Weitere Anekdoten, Geschichten, Erzählungen »