En Wiëdersahn der besangderen Oort

Der Schiërmer Misch, der Fussen Hanz, der Raita Huenz uch der Fußaiken Titz wåre` niët nuer gaut Fräntch, na, na, sa diilte` noch iast miatenunder, nämlich det Fiasche`. Iist ian der Wooch trååfe` se sich, am ëuszemåche`, wä se ian der kunia` Nocht vum Suannäwend åf de Siangduch fiasche` siile`. Goor wåre` se fruenjert.

Un em Äwend muesst der Titz o`sähn. Hia miint, senj Till hatt em de Schiidung profezuat, wunn e uch wetcher e` jeede` Suannäwend verschwanje` widd, ualsi miësst e diëtmial derhiim bleiwe`. Da underen Drua speetelte` iwer`n, awer hia bliww ba senjem Entschluass.

Wa der Misch, der Hanz uch der Huenz un der festgeloochte` Stall u`kuume`, wår der Titz schiin åf senjem Binkeltsche` end huatt uch noch zwiin Wualler gefonge`.

Den Druan bliww der Siiwer iam Miëll picke`. Nä er Zetch kuum der Huenz ualz Iirschter zau ser end freecht:

" Wåt dem Deiwel machst tau ha, Titz? Wår niët de Riad, te wirst derhiim ba`m Till bleiwe`?"

"Dåt bian ich chia uch", unfert die. "Det Till hot sich esi gefruat, dått et säät: `Banjtch mer Huentch uch Fiëss un`t Baat, lawer Titz, trä kuust te mååche` wåt te wiallst.` "Ianiirscht hot et sich nåckt ëusgezuaġe, trä hun ich et - wa verlongt - u`gebangde`, et zaugekuetscht - suenzt hatt et chia gefruare` - end bian trä haar zem Fiasche ku`. Noch Fräġe`?"

P.S. Trä fiascht e se uch dää schwecht em, suenzt zåppe` se chia niët...

Erzåhlt vum Garjen Titz

Weitere Anekdoten, Geschichten, Erzählungen »