Duannerschmarter Anekdoten: Hia oder ech

Um Beitrge zu verfassen, mssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

kokel
schrieb am 26.04.2018, 08:46 Uhr (am 26.04.2018, 08:48 Uhr gendert).
ndlich zesumme`!

Det Schmidden Tinn huatt vill Ghr ian der Schtdt gewunnt. Iat wr varmial fruenjert, huatt awer nje` widder uch Kontakt ze undere` Miannern...
f dem Schtarwe`baat huatt et den Wnsch geeiert ian Duannerschmort beiardicht ze warde`.

Ndem de Leche`pradicht f dem Fritduf verklunge` wr, bliwwen det Mariar Zirr uch det Pitrolesch Mai - de Jugendfrnjianne`vum Tinn - noch en Will um Graw sthn, worf det Zirr st:

"Nau si` se ndlich zesumme`..."

"Mīnst te det Tinn uch senj var Mianner?"

"Na, de Fiss...!"
kokel
schrieb am 27.04.2018, 07:18 Uhr
De Mīnung iandre`

Iam Hus vom Prajer Sam huadde` nuer de Mianner iast ze sn. De Fraa vum Sam uch iar Diachter muesste` sich miat diser Lōch zeriacht fanje` - end mchten et uch.

Miat der Zetch verlaaft sich der Prajer Will, der ualtchst uch schtirkst vun den var Gangen des Huses, ian det Wiawer Zirr. Dt wuasst vun den "Gebrechen" iam Prajer Hus, huatt awer nichen Uenjest, dnn iat huatt ser en Method usgeducht:

Ian der Hochzetnōcht zūch ser der Will de Guatschen us end st:

"Zirro, zech der menj Guatschen un." Dt mcht det Metsche`, tr st et:

"Se si` mer ze grī."

"Miat dem ias et klor, wī vun inst un der Harr iam Hus si` widd."

f dt zuch uch det Zirr ser senj Guatschen us end st zem Will:

"Nau zechst tau menj Guatschen un." Dt versiackt der Will, awer se kūmen em nuer bias un de Knaa.

"Aha, schpetelt det Zirr, "wīt tau, wt dt hīt?: Wunn te vun hetch u`gefonge` nit parierst, tirfst te nuer bias dor ku`, bias wor der menj Guatsche` longe`...!"

Wt de Guatschen ualles usmche` kinne`...
kokel
schrieb am 29.04.2018, 06:54 Uhr
Det Buare`

Det Mariar Tinno uch der Fusse` Misch huadde` sich sihr gare`. E jeden wend ginge se un`t Kiakelauwer, suatzte` sich d f e Grumpes, den der Misch fuar esi iast dor geschlaapt huatt, end driackte` uch pusste` sich bias schpēt.

Un em wend st det Tinno:

"Mischo, Schuezijer, wa wer et, wunn te mer en Kntch schinkst?"

"Awer Tinno", unfert der Misch, "Kntch kun em nit ifch schinke`. Da warde` gebuare`."

"N gaut", lcht det Tinno, "tr buar mer īnt!"
kokel
schrieb am 30.04.2018, 07:33 Uhr
De hischt Wiarter...

Un em schpeeten Siangduch Nhmiattdch sen det Mai uch se` Mūn, der Titz, f der Bunk vuar iarem Hus end bewangderten de Letch, da verba ginge`. Am en Zetch schpazaarten det Wiawer Lis, en wiarlech sihr hiasch Weiw, miat dem Huenze` Sim verbah, dī ian der Gemīn nit abedanjt ze den Geschetchsten zhlt, awer grī uch kreeftich wr.

N en por Minute` st der Titz:

"Wī der Schlch, dau Mai, awer ech hun den Iandriack, dt de hischt Metscher sich nje` widder miat Prostalăien o`gian." f dt wurd det Mai rīd end unfert:

"Hiaschen Dunk, Titz! Esi hiasch Wiarter hun ech vun dir noch niakest gehīrt!"
kokel
schrieb am 01.05.2018, 06:36 Uhr (am 01.05.2018, 06:37 Uhr gendert).
De "schwēr" Geburt

Ba`m Fiche` Lis wr et esi farr. Det Kntch wr iam U`marsch, ualsi wurd der Dokter verschtiandicht. Dī kūm uch zimlich schnial miat senjem Instrumentenkuffer end ging ian`t Zimmer, ian dem det Lis lch.

N er Minut mcht e de Dirr en Schplt f end verlongt en Schreuwenzaher. f dt fing de Zirre`siaster, de Muetter vum Lis, un ze jōmern:

"Wai, wai, oremet Liso. Wt miss dt en schwer Geburt sin, wunn der Dokter en Schreuwenzaher bricht!"

N noch er Minut verlongt der Dokter e` Buarer.

"Am Guettes Wialle`, fing da ld un ze hille`, "ech hu` chia salwest acht Kntch zer Wialt brocht, awer esi en schwer Geburt huatt ech niakest!"

N nuer triich Sekunde` wūl der Dokter en Siach hun.

"Nau ias et fer nje` verba!!! De Zirre`siaster faul f de Knaa, fing un ze biade`, tr wurd et er licht.

N augefehr zwinzich Minute` mcht der Dokter de Dirr f end zīcht Gore` en gesiangde` Gange`. Hiasch himlich kūm uch da ld widder zau ser, ualsi frecht se den Dokter, fuar wt e da drua Instrumnter gebruecht hatt. Dī fing un ze lche`:

"Ech kangt den Kuffer nit fschparre`... Nau miss ich - wa er saht - mer en nuaen kīfe`."
kokel
schrieb am 02.05.2018, 11:10 Uhr
De Sanjerian

nje, wunn det Machlanger Mai Gēst huatt, da ze long bliwwe`, befaul et senjer Duachter, dem Kati, ze sanjen. Dt sung zwr fltsch, awer sihr schtuark.

Un em wend wr det Kati widder gefrēcht.

"Awer Muetter", st et, "se zah` sich chia schin un."

"Dt schtimmt, Puio, awer et giht mer vill ze himlich!"
kokel
schrieb am 03.05.2018, 06:48 Uhr
Schwuarz f Wei

Wa der Fussen Huenz det Tschcke` Mai zer Fraa nuhm, wuasst hia schīn, dtt et f em beschtimmte` Sektor schīn muntch uald iast hanjer ser huatt, awer hia wr fest iwerzecht, dtt et sich miat de Ghre` iandre` widd. Līder wr dem nit esi, dnn uch ian Detschlund muesst det Mai nje` widder uch undere` gliacklich mche`... Der Huenz wuasst dervun, kangt et awer niakest in flagranti erwiasche`.

Bias un em Dch: D kūm e fraher hīm, amwt e den kunian Dch ke` Berlin muesst - sa wunnten ia` Frankfurt am Main. Wa e ian`t Schfzimmer kūm, erwuascht e det Mai miat ienem iam Baat, dī esi schwuarz wr, dtt em en Karz entzanje` muesst, am senj Gesicht ze erkinne`...

"Aha", murrt der Huenz, "nau hun ich et schwuarz f wei!" Tr hot e de Schīdung ia`gerīcht.

kokel
schrieb am 04.05.2018, 08:05 Uhr
Der hischt Oorsch der Wialt

Ndem det Fichen Tinn uch der Mille` Misch iwer vierzich Ghr fruenjert wre`, trf en ian er Nōcht der Schlġ. De lēzt Rau fund der Misch angder em Būm f dem Fritduf.

Det Tinn ging fuast e jeden Dch u` senj Graaw end beguesst de Blaume`. Bias zem Ia`gung ging et tr nje` miat dem Gesicht zem Graaw, ualsi riackwiarts.

Miat der Zetch faul dt dem Garje` Lis f, dt uch zicklich bam Graaw fu` senjem Mūn eramfuchtelt... Iat frecht det Tinn:

"Schi` sualtchsm, wa tau dich verualtchst. Huast te de` Misch wiarlech esi gare`, dtt der der Ofschid esi ze Haarze` giht, iandem te em det Gesicht bias zem Duar zīchst?"

"De Erklerung ias en gunz under, Lis: Der Misch hot nje` gest, menj Oorsch wer esi appetitlich, dtt e sigor Dīde` zem ferschthn bruenje` knt. Esi farr sl et nau wiarlech nit kunn, dnn 43 Ghr Ih (Ehe) hu` gerīcht..."
kokel
schrieb am 05.05.2018, 08:06 Uhr
Wa sich de Zejen iandern

Un em wend sen der Mariar Huenz uch der Joffe` Misch iam Lecheff. Der Huenz schinn zimlich bekritt ze sin, wt der Misch, dī en chia uswiendich kūnt, frialech bemarkt uch en ze Riade` schtallt:

"Wt, denj Buallegrī, ias passiert, Huenz? Wunn em dich esi u`setch, knt em dinken der Wialtangdergung wer nimi farr. rus miat der Schprch, schlisslich si` mer chia gaut Frntch oder teischen ich mich?"

"ch, wīt te, Misch, ech hun nuer ewinich iwer me` Liawe` ngeducht: Fraher, wunn ich hīm kūm, billt der Hangd uch me` Sinni brocht mer de Husschiaġe`. Hetch ias et amgekīrt..."



kokel
schrieb am 07.05.2018, 07:02 Uhr
Det Putzken(?)

Der vīrzh`gērich Diaschler Mischo wr vuar Gericht, amwtt det drizh`gērich Fuaike` Liso behīft, hia wēr der Voter vu` senjem Kntch, dtt ian augefehr em Mēnet zer Wialt ku` muesst. Der Undrng iam Saal wr grī, dnn esi iast kūm chia nit e jēden Dch vuar.

Wa der Mischo un der Rind wr, mcht em senj Muetter den Huaseschliatz f, zūch em det Putzken erus end dreht sich zem Richter:

"Sa se nuer har, Harr Richter! Wa sīl me` Gang miat esi em kline` Putzke` imeste` schwongern kinne`? Dt glīwt chia nimel aus Kau!" Ian dem Moment dreht sich en sihr hiasch Metsche` am end sch schtracks f`t Putzke`. f dt piespert der Mischo senjer Muetter:

"Dau den Kline` schnial widder iane`, suenzt verlase` mer den Prozess!"

kokel
schrieb am 08.05.2018, 07:08 Uhr (am 08.05.2018, 07:12 Uhr gendert).
Der Wnsch

Un em Marje` wcht der druaensiachzichgehrich Titze` Jirku ia` Schwī gebōt f. Senj Fraa, det Mai, brocht glech en Drechdiach end frēcht sihr besarcht:

"Wt ias passiert, Jirku? Tau setchst chia us, wa wunn te ia` Finnland ba de` frfte` Bōdern wrst!"

"Na, na, Maio, vill lichter!"

"Erzill!"

"Schtall der vuar, wt ich gedrīmt hu`: Ech wr um Kiakelauwer end bian ia`genoppt. f īst kitt esi en Ort Uenjel end st ech hatt zwīn Wnsch frua. Glech hun ich mer en Villa gewnscht uch hopp schtiangt se luenjst mer. Tr hun ich mer en Fraa gewnscht, da treiich Ghr ganjer wer wa ech. Uch hopp wr ich ich druaennenjzich!"

Det Mai roppscht ser de Huentch:

"N esi, lder Ruckes, dt sl der en Lihr si`, dnn ech bian irscht zwīnensiachzich!"
kokel
schrieb am 09.05.2018, 08:09 Uhr
Det Waate`

Der Kakesch Will waat miat jēdem iwer ualles. Iar soffe` garre`, iar rūche` garre`, iar hūre` garre`, der Will waat hualt garre`...

Ian der Silwiasternnōcht sūl jēder erziale`, wt e ser fuar`t nua Ghr vuargenuan hatt. Der Will behīft, e widd nimi waate`. Gor finge` se un ze lōche`. f dt mīnt der Will:

"Waate` mer?"
kokel
schrieb am 10.05.2018, 08:07 Uhr
De Schwijjermuetter (1)

Der Kokinten Huenz wr vuar Gericht ualz Zeje` geluadde`. Et ging am senj Schwijjer. Da wr f dem Hīmwiach vum Mōrt ia` Blosendrff iwerfualle` uch geschln warde`. Der Richter wūl vum Huenz Genaeret wiasse`, ualsi fing dī un:

"Ech wr miat menjer Schwijjer f dem Wiach zwiaschen dem Kombinat uch der Briack. Wa mer bam Bloser Biasch verba kūme`, muesst ech ian`t Geschtripp, am mich grī ze entladije. Ian Duannerschmort schprcht em derzau `Scheien`, awer der Wiarter si` chia vuar Gericht nit erluwt...
Wa ech mich d quialt, schprung plitzlich Iner us dem Biasch erus, liff ze menjer Schwijjer end fing un se ze schln."


"Uch, waram host te nit gehualfe`?", wūl der Richter wiasse`.

"Dt wūl ech īntlich schīn, awer tr sch ich, dtt der Rīwer et uch elīn geschfft hot."
kokel
schrieb am 11.05.2018, 06:18 Uhr
De Schwijjermuetter (2)

Der Maimer Sim huatt ser det Resi us Durles zer Fraa genuan. Un em Dch kūm des senj Muetter ze Besiack end bliww en por Daaj.
Un em Singduch Nhmiattdch kūm de Joffe` Lisesiaster verbaa. Da zw lde` raatschten en Zetch long, bias de Durleserian st:

"Oh, Liso, nu bn ich schiun sis Dch h, awer et kitt mer viur, als wēren et nor sis Schtiangden." f dt miascht sich dt klīn Maio ian:

"Me` Voter setch dt awer gunz undersch, Grī: Dī hot bevuar gest, im kēm et vuar, wa wunn te schīn sias Ghr ha wērst...!"
kokel
schrieb am 13.05.2018, 07:21 Uhr
Die schtūlz Voter

Ia` senjem Krinzke` wr der Mantsche` Misch der īnzich, die sias Kntch huatt. f da Līstung wr hia sihr schtūlz, awer senj Fraa, det Lis, winijer...

Un em schpēten wend - se wren f er Feir - riff der Misch esi schtuark, dtt se gōr hīre` kangde`:

"Kamm, Muetter vu` sias Kngje`, dtt mer hīme` ghn, dnn et ias schpēt warde`!"

Det Lis kōcht vuar Guall, tr awer dēt et esi, ualz widd et sich fruaen. Iat unfert:

"Glech kunn ich, Voter vu` zwe Kngje`!"

Um Beitrge zu verfassen, mssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.