Duannerschmarter Anekdoten: Hia oder ech

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Waldler
schrieb am 21.03.2019, 04:53 Uhr
Wie steht es mit der Gleichberechtigung? Es gibt Sie! Das Suchen und Finden liegen getrennt ! Wer suchet der ....findet!
kokel
schrieb am 21.03.2019, 07:47 Uhr
Nicht immer... Trotzdem ist dein Optimismus zu bewundern, lieber Waldler. Weiter so, denn nur wer strebend sich bemüht, kann sein Ziel erreichen.
kokel
schrieb am 23.03.2019, 07:12 Uhr (am 23.03.2019, 07:12 Uhr geändert).
Em widd vergēßlich

Der Gogesch Marz uch der Maimer Huenz angderhålte` sich åf dem Grumpes vuar dem Hëus vum Marz:

"Misch", fiëng der Marz un, "ech dinken, ech warde` vergēßlich."

"U` wåt erkiënnst te dåt?", wūl dī wiasse.

Nå chia, ia` lēzter Zetch vergēßen ich den Schliatz näm Pische` zauzeknīfle."

"Ba mir ias et noch lichter", beklät sich der Misch: "Ech vergēße` säntch er Zetch den Schliatz vuar dem Pische` åfzeknīfle`!"
kokel
schrieb am 24.03.2019, 08:40 Uhr (am 24.03.2019, 08:42 Uhr geändert).
Esi niët!

Det Tschåke` Lis kūm un em Dåch zem Raita Zirr end sät ewiënich uengstlich:

"Wåt, dem Deiwel, ias miat denjem Mūn passīrt? Dī setch chia ëus, wa wunn en Hëus åf en gefualle` wer oder ias e miat dem Gesicht en zäh`mial ian en Fëust gerūnt?"

"Niast vun dem, Lis", beraucht et det Zirr."Ech hun en nuer ewiënich "geschtrīchelt"..

"Wåt, senj Buallegrīß, hot e schī` wiëdder u`geschtallt?", wūl dåt wiasse`.

"Et kūm esi: Un em Dåch hot e mich ëus der Uarbet u`geroffe` uch mer gesät, ich sīl mich nåckt ëuszahn uch iam Baat åf e wōrde`. Nä augefehr er hualwer Schtangd erschinn e trä tatsächlich, awer a`schtuatt ian`t Baat ze kunn, hot e sich un den Diasch gesiatzt, hot u`gefonge` ze Låche uch gesät, et wer der 1. Oprial. Åf dåt hun ich em ia` trä ia`gesåckt uch fuar den 2. Oprial..."
kokel
schrieb am 25.03.2019, 11:26 Uhr
Der Grießvoter uch`t Wuasser

Un em Dåch kūm di klīn Hanzi ze senjem Grißvoter end frecht:
"Grißvoter, tau biast chia en Ort Dokter ian Duannerschmort. Sä mer, wåt nist te, wunn te en niëdrijen Blautdriack host?"

"En Glas vum rīde` Wenj!"

"Ba hihem Blautdriack?"

"En Glas vum weiße` Wenj!"

"Ba Moġe`wieh?"

"En Schtampel Pali!"

"Grißvoter, driankst tau niakest Wuasser?"

"Esi en licht Krunkhit huatt ich noch niakest, Hanzi!"
kokel
schrieb am 26.03.2019, 09:22 Uhr (am 26.03.2019, 09:33 Uhr geändert).
Wäjer kitt der eläktresch Schtrom?

Der Hanzi uch det Zirro schpillten iam Sūnd. Am en Zetch frēcht der Gang det Mētsche`:

"Zirro, wīßt tau iwerhīft wäjer der eläktresch Schtrom kitt?" Dåt schiëdelt nuer miat dem Hīft.

"Ëus dem Schwenje`schtuall!" Det Zirro zåppt åf:

"Wa kist te åf esi en verriackt Idee, Hanzi?"

"Gunz ifåch: Gestren Äwend ias der Schtrom ëusgefualle`, åf dåt menj Grīß gesät hot: `Wiëder hun diës Schwenj den Schtrom genuan!"
kokel
schrieb am 27.03.2019, 08:24 Uhr
Fåltsch verschtūnde`

Un em Marje` kūm det Mariar Maio ze senjer Muetter ian`t Båckes end sät schtrohlend:

"Muetter, ech hu` mich verlaft!"

"Uch, ia` wēn, wunn em frējen diërf?

"Ian de` Näber Misch!" Nau schpiatzt da Åld de Ihre`:

"Sä dåt noch īst!"

"Ian de` Näber Misch!"

"Puass åf, Käntch, die känt de` Voter sië`!"

"Åch, Muetter, hetch ze Dōch kiënnt de Laaw niche` Grianze`!" Åf dåt runzelt de Hëusharria` de Schtiërn end unfert schtruenj:

"Ech dinke`, tau host mich fåltsch verschtunde`, Maio..."
kokel
schrieb am 28.03.2019, 08:14 Uhr
Nua Guatsche`

Wa der Mille` Misch un em Dåch ëus der Uarbet kūm, nehert sich em senj Fraa, det Lis, end fiëng un:

"Misch, Puio, ich briëche` zähn Lee fuar nua Guatsche`!" Dī wangdert sich:

"Schī` wiëdder? Ierscht vuar en por Wōche` host te der chia en nua Pōr gekūft."

"De Mōd iandert sich hualt, Misch. Dåt jede` Fuall behīften denj Fräntch, der Huenz, der Titz, der Marz..."
kokel
schrieb am 29.03.2019, 07:11 Uhr
Dī nua Fräntch

Der Muatze` Marz såß un em Dåch nähdinklich um Diasch. Dåt gåw dem Mai, senjer Fraa, ze schåffe`:

"Wåt, dem Deiwel ias nuer miat der los, ålder Ruckes? Esi kiënnen ich dich chia niët. Ërëus miat der Schpräch! Wä driackt der Schiach?"

Der Marz zurpt noch ewiënich ëus dem Glas, trä sät e: "Ech dinke` aus Trenjo hot e` Fräntch."

"Uch wäjer wiallt tau dåt wiasse`?", wurd det Mai nuagīrich.

"Dåt ias ziëmlich ifåch ze erklēre`, Mai: Et ias det irscht Mial, dått aus Duachter ke` Blosendråff fiahrt uch iam Pujular niche` Geld fehlt!"
kokel
schrieb am 30.03.2019, 07:54 Uhr
Da zwīn Gemīndiëkter

Der åld Tschåcke` Samīm wår ian der Gemīn ualz en Ort Dokter bekūnt, dänn hia huatt sich schīn säntch der Jugend miat esi iast beschēfticht. Nau wūl e senj Erfohrungen wetcher gian end huatt sich fuar den Raita Tummes entschlōße`.

Un em Vuarmiattdåch giëngen da Zwīn durch de Gemīn, am verschidia` Besiack ba Krunke` ze måche`.
De irscht wår de Pitrolesch Maisiaster, da sich iwer Mōġe`kriampf beschwert. Kom huadde` se en por Wiarter gewiaßelt, sät der Samīm, se sīl wiënijer Apel eßë`.
Wa se trä nähiar åf der Schträß wåre`, frēcht der der Tummes:

"Wa hot er dåt esi schnial erëusfangde`, Samīm?"

"Dåt wår ziëmlich ifåch, Gango: Ian der Schiassel wåren en sias Gripse`!"

Trä kūme` se zem Wiawer Mai. Dåt beklät sich iwer en kråmme` Riacke`. Nau wår der Tummes drun. Dem wår bevuar bam Siatze` det Pujular owe`gefualle`. Nädem hia et wiëdder iam Jiapp huatt, sät e kēn`t Krunk:

"Mai, tau uarbst ze vill fuar de Kirch. Et wer Zetch, dått te et hiëmlijer lēßt!" Trä giënge` se.
Wä se wiëdder åf der Schträß wåre`, wūl der Samīm wiasse`, wa der Tummes åf da Idee ku` wer. Dī fiëng un ze låche`:

"Dåt wår uch ziëmlich ifåch, dänn wa ich mich gebiackt hu`, am`t Pujular åfzehiawe`, hun ich den Harr Fuarr angder`m Baat gesahn..."
kokel
schrieb am 01.04.2019, 14:04 Uhr
Der Hörich Hanz uch de Kuratorian

Der Hörich Hanz wår nua ian der Gemīn. Hia huatt det Fußaiken Tiënn zer Fraa genuan, dänn dåt wår ian der Jugend ziëmlich fleißich..., ualsi kūm fuar iat nichen Duannerschmarter ia` Fräġ`.

Un em Siangduch Marje` tråf sich der Hanz fuar der Kirch miat senjem Näber, dem Fichen Titz, miat dem e sich u`gefräntcht huatt. Dī mīnt:

"Hanz, kūst te den Kurator Misch nä dem Guettesdanjst augefehr en Schtangd olinke`, dänn ech hun iast miat senjer Fraa.!"

"Awer frälich Titz, fiur Fräntch maucht e cha fåst alles!"

Nädem dem Kurator åfgefualle` wår, dått der Hanz sich widerhualt, wūl e genaer wiasse`, wåt dä lōs wår. Der Hanz erzåhlt em ualles, åf dåt sät der Kuator:

"Wißt te wåt, Hanz? Ech ian denjer Schtall widd schnial hīme` gähn, dänn menj Fraa ias fuar drua Gähre` geschtarwe`!"
kokel
schrieb am 03.04.2019, 09:24 Uhr
Dī Richtich?

Der Puschke` Misch huatt ser en Wunnung ian der Gura Campului ia` Miëdesch gekūft. Un em Äwend wår e miat em Frätch soffe` end bewiacht sich åf dem Hīmwiach ziëmlich zickzackich...
Wa e trä bam Iagung vum Block wår, kangt e nimi liase`, ualsi klingelt e der Riënd nä end frecht änje` wiëdder, ōf der Mūn des Hëuses derhīm wer. Iwerål wår e dåt, bias em en Fraa sät, e wer et niët. Åf dåt edmet der Misch åf end biërld ian`t Mikrophon:

"Trä kamm ero end säch, åf ech dī Richtich bian!"
kokel
schrieb am 06.04.2019, 07:26 Uhr (am 06.04.2019, 07:28 Uhr geändert).
Det Problem miat dem Wuasser

Der Raita Tummes zurpt gare`. Am en Zetch fault e sich änje` lichter, ualsi faur e un em Dåch zem Dokter Jikeli ke` Miëdesch. Di hīrt en miat senjem Apparat o, trä frecht e:

"Tummes, känt et sen, daut tea ewenich ze vill dränkst?"

"Nå chia, Harr Dokter, wa em`t nitt. Um Dåch schåffen ech schīn zwe Liter Wenj uch wunn ich ke` Blosendråff åf de` Mōrt gähn, zwiaschen acht uch zähn Flåsche` Baar."

"Äm Gottes Wällen, Tummes, ech schaffen nemel esi vill Wasser ze dränken!"

"Dåt känt ech uch niët, Harr Dokter!", schiëdelt der Tummes senj Hīft. "Esiëfelt Wuasser siëfft nemel menj Kau, de Lori!"
kokel
schrieb am 07.04.2019, 07:21 Uhr (am 07.04.2019, 07:23 Uhr geändert).
De Paddem (Melonen)

Ian em Gähr huatt der Joffen Hanz sihr hiasch Paddem iam Gōrte`. Det Licht un der Såch wår nuer, dått iëmest änje` wiëder en por schtual.
Un em Äwend ias der Hanz ian de Gōrte` gonge`, hōt en Päl genuan uch dråff geschriwwe`:

"Åfgepuasst: Iëner vun den Paddem ias vergiafft!"

Wa e um nächste` Marje` ian de Gōrte` giëng, wåre` se noch gor dä, awer um Päl wår ze liase`:

"Nau siën et zwīn..."
kokel
schrieb am 08.04.2019, 07:21 Uhr
Der Schtrīhuet

Det Wiawer Mai wår kurtsch vuar dem Fruenjere` miat dem Fußaike` Muatz. Un em Äwend nuhm et senj Muetter åf en Setch end piëspert em ian`t Ihr:

"Puass åf, Maio: Wunn te ian`t Baat schtechst, sålt te niakest gūnz nåckt vuar dem Muatz erschenje`. Ewiënich Gehīmet miëss schliëßlich en jēt Fraa schīn noch hun."

Nä augefehr em Mēnet nuhm der Muatz senj Schwijjer åf de Setch end frecht se:

"Waram, dem Schlåch, hot er mer niët gesät, dått det Mai ziëmlich rappelt, ha?" Da bliww paff:

"Wa kist te iwerhift åf esi en Idee, Muatzo?

"Gunz ifåch", brëust sich der Muatz åf, "wī, dem Deiwel hot schīn erliawt, dått en Fraa e jeden Äwend miat dem Schtrīhuet åf dem Hīft iare` Mūn erwiart, ha?"

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.