Duannerschmarter Anekdoten: Hia oder ech

Um Beitrge zu verfassen, mssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Waldler
schrieb am 21.03.2019, 04:53 Uhr
Wie steht es mit der Gleichberechtigung? Es gibt Sie! Das Suchen und Finden liegen getrennt ! Wer suchet der ....findet!
kokel
schrieb am 21.03.2019, 07:47 Uhr
Nicht immer... Trotzdem ist dein Optimismus zu bewundern, lieber Waldler. Weiter so, denn nur wer strebend sich bemht, kann sein Ziel erreichen.
kokel
schrieb am 23.03.2019, 07:12 Uhr (am 23.03.2019, 07:12 Uhr gendert).
Em widd vergēlich

Der Gogesch Marz uch der Maimer Huenz angderhlte` sich f dem Grumpes vuar dem Hus vum Marz:

"Misch", fing der Marz un, "ech dinken, ech warde` vergēlich."

"U` wt erkinnst te dt?", wūl dī wiasse.

N chia, ia` lēzter Zetch vergēen ich den Schliatz nm Pische` zauzeknīfle."

"Ba mir ias et noch lichter", beklt sich der Misch: "Ech vergēe` sntch er Zetch den Schliatz vuar dem Pische` fzeknīfle`!"
kokel
schrieb am 24.03.2019, 08:40 Uhr (am 24.03.2019, 08:42 Uhr gendert).
Esi nit!

Det Tschke` Lis kūm un em Dch zem Raita Zirr end st ewinich uengstlich:

"Wt, dem Deiwel, ias miat denjem Mūn passīrt? Dī setch chia us, wa wunn en Hus f en gefualle` wer oder ias e miat dem Gesicht en zh`mial ian en Fust gerūnt?"

"Niast vun dem, Lis", beraucht et det Zirr."Ech hun en nuer ewinich "geschtrīchelt"..

"Wt, senj Buallegrī, hot e schī` widder u`geschtallt?", wūl dt wiasse`.

"Et kūm esi: Un em Dch hot e mich us der Uarbet u`geroffe` uch mer gest, ich sīl mich nckt uszahn uch iam Baat f e wōrde`. N augefehr er hualwer Schtangd erschinn e tr tatschlich, awer a`schtuatt ian`t Baat ze kunn, hot e sich un den Diasch gesiatzt, hot u`gefonge` ze Lche uch gest, et wer der 1. Oprial. f dt hun ich em ia` tr ia`gesckt uch fuar den 2. Oprial..."
kokel
schrieb am 25.03.2019, 11:26 Uhr
Der Grievoter uch`t Wuasser

Un em Dch kūm di klīn Hanzi ze senjem Grivoter end frecht:
"Grivoter, tau biast chia en Ort Dokter ian Duannerschmort. S mer, wt nist te, wunn te en nidrijen Blautdriack host?"

"En Glas vum rīde` Wenj!"

"Ba hihem Blautdriack?"

"En Glas vum weie` Wenj!"

"Ba Moġe`wieh?"

"En Schtampel Pali!"

"Grivoter, driankst tau niakest Wuasser?"

"Esi en licht Krunkhit huatt ich noch niakest, Hanzi!"
kokel
schrieb am 26.03.2019, 09:22 Uhr (am 26.03.2019, 09:33 Uhr gendert).
Wjer kitt der elktresch Schtrom?

Der Hanzi uch det Zirro schpillten iam Sūnd. Am en Zetch frēcht der Gang det Mētsche`:

"Zirro, wīt tau iwerhīft wjer der elktresch Schtrom kitt?" Dt schidelt nuer miat dem Hīft.

"us dem Schwenje`schtuall!" Det Zirro zppt f:

"Wa kist te f esi en verriackt Idee, Hanzi?"

"Gunz ifch: Gestren wend ias der Schtrom usgefualle`, f dt menj Grī gest hot: `Wider hun dis Schwenj den Schtrom genuan!"
kokel
schrieb am 27.03.2019, 08:24 Uhr
Fltsch verschtūnde`

Un em Marje` kūm det Mariar Maio ze senjer Muetter ian`t Bckes end st schtrohlend:

"Muetter, ech hu` mich verlaft!"

"Uch, ia` wēn, wunn em frējen dirf?

"Ian de` Nber Misch!" Nau schpiatzt da ld de Ihre`:

"S dt noch īst!"

"Ian de` Nber Misch!"

"Puass f, Kntch, die knt de` Voter si`!"

"ch, Muetter, hetch ze Dōch kinnt de Laaw niche` Grianze`!" f dt runzelt de Husharria` de Schtirn end unfert schtruenj:

"Ech dinke`, tau host mich fltsch verschtunde`, Maio..."
kokel
schrieb am 28.03.2019, 08:14 Uhr
Nua Guatsche`

Wa der Mille` Misch un em Dch us der Uarbet kūm, nehert sich em senj Fraa, det Lis, end fing un:

"Misch, Puio, ich briche` zhn Lee fuar nua Guatsche`!" Dī wangdert sich:

"Schī` widder? Ierscht vuar en por Wōche` host te der chia en nua Pōr gekūft."

"De Mōd iandert sich hualt, Misch. Dt jede` Fuall behīften denj Frntch, der Huenz, der Titz, der Marz..."
kokel
schrieb am 29.03.2019, 07:11 Uhr
Dī nua Frntch

Der Muatze` Marz s un em Dch nhdinklich um Diasch. Dt gw dem Mai, senjer Fraa, ze schffe`:

"Wt, dem Deiwel ias nuer miat der los, lder Ruckes? Esi kinnen ich dich chia nit. rus miat der Schprch! W driackt der Schiach?"

Der Marz zurpt noch ewinich us dem Glas, tr st e: "Ech dinke` aus Trenjo hot e` Frntch."

"Uch wjer wiallt tau dt wiasse`?", wurd det Mai nuagīrich.

"Dt ias zimlich ifch ze erklēre`, Mai: Et ias det irscht Mial, dtt aus Duachter ke` Blosendrff fiahrt uch iam Pujular niche` Geld fehlt!"
kokel
schrieb am 30.03.2019, 07:54 Uhr
Da zwīn Gemīndikter

Der ld Tschcke` Samīm wr ian der Gemīn ualz en Ort Dokter bekūnt, dnn hia huatt sich schīn sntch der Jugend miat esi iast beschēfticht. Nau wūl e senj Erfohrungen wetcher gian end huatt sich fuar den Raita Tummes entschlōe`.

Un em Vuarmiattdch gingen da Zwīn durch de Gemīn, am verschidia` Besiack ba Krunke` ze mche`.
De irscht wr de Pitrolesch Maisiaster, da sich iwer Mōġe`kriampf beschwert. Kom huadde` se en por Wiarter gewiaelt, st der Samīm, se sīl winijer Apel e`.
Wa se tr nhiar f der Schtr wre`, frēcht der der Tummes:

"Wa hot er dt esi schnial erusfangde`, Samīm?"

"Dt wr zimlich ifch, Gango: Ian der Schiassel wren en sias Gripse`!"

Tr kūme` se zem Wiawer Mai. Dt beklt sich iwer en krmme` Riacke`. Nau wr der Tummes drun. Dem wr bevuar bam Siatze` det Pujular owe`gefualle`. Ndem hia et widder iam Jiapp huatt, st e kēn`t Krunk:

"Mai, tau uarbst ze vill fuar de Kirch. Et wer Zetch, dtt te et himlijer lēt!" Tr ginge` se.
W se widder f der Schtr wre`, wūl der Samīm wiasse`, wa der Tummes f da Idee ku` wer. Dī fing un ze lche`:

"Dt wr uch zimlich ifch, dnn wa ich mich gebiackt hu`, am`t Pujular fzehiawe`, hun ich den Harr Fuarr angder`m Baat gesahn..."
kokel
schrieb am 01.04.2019, 14:04 Uhr
Der Hrich Hanz uch de Kuratorian

Der Hrich Hanz wr nua ian der Gemīn. Hia huatt det Fuaiken Tinn zer Fraa genuan, dnn dt wr ian der Jugend zimlich fleiich..., ualsi kūm fuar iat nichen Duannerschmarter ia` Frġ`.

Un em Siangduch Marje` trf sich der Hanz fuar der Kirch miat senjem Nber, dem Fichen Titz, miat dem e sich u`gefrntcht huatt. Dī mīnt:

"Hanz, kūst te den Kurator Misch n dem Guettesdanjst augefehr en Schtangd olinke`, dnn ech hun iast miat senjer Fraa.!"

"Awer frlich Titz, fiur Frntch maucht e cha fst alles!"

Ndem dem Kurator fgefualle` wr, dtt der Hanz sich widerhualt, wūl e genaer wiasse`, wt d lōs wr. Der Hanz erzhlt em ualles, f dt st der Kuator:

"Wit te wt, Hanz? Ech ian denjer Schtall widd schnial hīme` ghn, dnn menj Fraa ias fuar drua Ghre` geschtarwe`!"
kokel
schrieb am 03.04.2019, 09:24 Uhr
Dī Richtich?

Der Puschke` Misch huatt ser en Wunnung ian der Gura Campului ia` Midesch gekūft. Un em wend wr e miat em Frtch soffe` end bewiacht sich f dem Hīmwiach zimlich zickzackich...
Wa e tr bam Iagung vum Block wr, kangt e nimi liase`, ualsi klingelt e der Rind n end frecht nje` widder, ōf der Mūn des Huses derhīm wer. Iwerl wr e dt, bias em en Fraa st, e wer et nit. f dt edmet der Misch f end birld ian`t Mikrophon:

"Tr kamm ero end sch, f ech dī Richtich bian!"
kokel
schrieb am 06.04.2019, 07:26 Uhr (am 06.04.2019, 07:28 Uhr gendert).
Det Problem miat dem Wuasser

Der Raita Tummes zurpt gare`. Am en Zetch fault e sich nje` lichter, ualsi faur e un em Dch zem Dokter Jikeli ke` Midesch. Di hīrt en miat senjem Apparat o, tr frecht e:

"Tummes, knt et sen, daut tea ewenich ze vill drnkst?"

"N chia, Harr Dokter, wa em`t nitt. Um Dch schffen ech schīn zwe Liter Wenj uch wunn ich ke` Blosendrff f de` Mōrt ghn, zwiaschen acht uch zhn Flsche` Baar."

"m Gottes Wllen, Tummes, ech schaffen nemel esi vill Wasser ze drnken!"

"Dt knt ech uch nit, Harr Dokter!", schidelt der Tummes senj Hīft. "Esifelt Wuasser sifft nemel menj Kau, de Lori!"
kokel
schrieb am 07.04.2019, 07:21 Uhr (am 07.04.2019, 07:23 Uhr gendert).
De Paddem (Melonen)

Ian em Ghr huatt der Joffen Hanz sihr hiasch Paddem iam Gōrte`. Det Licht un der Sch wr nuer, dtt imest nje` wider en por schtual.
Un em wend ias der Hanz ian de Gōrte` gonge`, hōt en Pl genuan uch drff geschriwwe`:

"fgepuasst: Iner vun den Paddem ias vergiafft!"

Wa e um nchste` Marje` ian de Gōrte` ging, wre` se noch gor d, awer um Pl wr ze liase`:

"Nau sin et zwīn..."
kokel
schrieb am 08.04.2019, 07:21 Uhr
Der Schtrīhuet

Det Wiawer Mai wr kurtsch vuar dem Fruenjere` miat dem Fuaike` Muatz. Un em wend nuhm et senj Muetter f en Setch end pispert em ian`t Ihr:

"Puass f, Maio: Wunn te ian`t Baat schtechst, slt te niakest gūnz nckt vuar dem Muatz erschenje`. Ewinich Gehīmet miss schlilich en jēt Fraa schīn noch hun."

N augefehr em Mēnet nuhm der Muatz senj Schwijjer f de Setch end frecht se:

"Waram, dem Schlch, hot er mer nit gest, dtt det Mai zimlich rappelt, ha?" Da bliww paff:

"Wa kist te iwerhift f esi en Idee, Muatzo?

"Gunz ifch", brust sich der Muatz f, "wī, dem Deiwel hot schīn erliawt, dtt en Fraa e jeden wend miat dem Schtrīhuet f dem Hīft iare` Mūn erwiart, ha?"

Um Beitrge zu verfassen, mssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.