Duannerschmarter Anekdoten: Hia oder ech

Um Beitrge zu verfassen, mssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

kokel
schrieb am 19.08.2018, 10:57 Uhr
Die "geschetch" Schtadder

Der Joffe` Misch huatt wiahrend der Lihr ia`n der Schtdt den Benning Willi kinne`gelīrt, die zwr nit aubedanjd der geschetchst wr, awer gena dt ducht.

Ian em Sommer kūm der Willi ze Besiack ken Duannerschmort. Ndem de Gangen richtich gēen uch gezurpt huadde`, zīcht der Misch senjem Guast de Gedarer. Am en Zetch frecht der Willi:

"Misch, kaust tea mer erkleren, am wat d Kia do zrck nichen Herner huet?" Der Misch ducht ewinich n, tr st e:

"Wīt te Willi, et gitt mi Griangd derzau: Esi z.B. kūn et sich am en Geburtsfehler hundeln oder em hot er se ogeschnidde`. Ian disem Fuall kūn se awer nichen hun, dnn dt ias der Zurli, me` Rō!"
kokel
schrieb am 20.08.2018, 08:35 Uhr
En "zimlich" grī Problem...

Der Wiawer Titz wr īst f dem Mōrt ia` Blosendrff end ias īrer wa geplant hīme` kunn. Wa e de Dirr zer Kuchel fmcht, setch e senj Fraa miat dem Kniacht nckt f der Kautsch. f dt schlīt e den Misch esi schtuark, dtt dī det Bewuasstsien verlīrt.

Wa der orem Gang zau ser kitt, befanjtch e sich ian der Scheier mit dem besten Schtiack iam Schrufschtock. Derlunjst e Mēer uch der Titz.

"Am Guettes Wialle`, Titzenīm, er wiallt mir chia nit de P... ōschnejen!?!?!"

"Na, na, Mischo, dt iwerlen ich dir, dnn ech ghn nau uen end gian der Scheier Feier!"
kokel
schrieb am 21.08.2018, 05:30 Uhr
ndlich zesumme`!

Det Mantsche` Mai wr schīn ian der Jugend ian Sche` Mianner zimlich fleiich, tr huatt et sich vahrmial fruenjert. Nau wr et - n em erfiallte`... Liawe` - geschtarwe.

Ndem em et ia`gescharrt huatt, angderhaulte` sich f dem Fridhuf det Machlanger Tinn uch det Malen Zirr miatenunder:

"Nau si` se ndlich zesumme`!, mīnt det Tinn niastniazich.

"Wile` vun den Vahre` mīnst te?", wūl det Zirr wiasse`.

"Nemel Ine`, Zirr, kūm de Unfert, "ech mīnt de Fiss...".
kokel
schrieb am 22.08.2018, 08:51 Uhr (am 22.08.2018, 08:52 Uhr gendert).
De Rehpirsch uch de Uacher

Un em speten Nhmittdch kūm der Fichen Huenz vun der Uarbet end st ke` senj Fraa:

"Maio, schlch mer zwe Uacher ian de Fuenn, tr ghn ich f de Rehpirsch." Dt nuhm de Fuenn end schliach em se ian de Uacher:

"Ech mchen et lawer amgekīrt, am dich beer f de Pirsch vuarzeberīden, dnn det Reh hot bevuar u`geroffe`!"
kokel
schrieb am 23.08.2018, 18:44 Uhr
Di dunkber Hanzi

Der Hanzi huatt wiahrend es usfliachs f`t Tutner Rēch senjer Lihrerian hnen ze wialle` f den riachte` Fuss getradde`. Da glūwt dt nit end mualtch Ualles senjem Voter. Die diahnt em richtich de Ihren end befaul dem Kline`, sich un ginem Dch ze entschialdijen.

Wa der Hanzi tr us der Schīl kūm, wūl se` Voter wiasse`, of e sich entschialdicht hatt.

"Awer frialech, Voter. f dt hot se mer sigor en ppel gian!"

"Dt wr awer hiasch vun er. Wt host te tr gedn?" Fruajich unfert der Hanzi:

"Ich hun er frialich uch f den lianke` Fuess getradde`!"
kokel
schrieb am 24.08.2018, 06:27 Uhr
De Schiaġe

Der Muatze` Muatz kūm un en wend schpet vum Lecheff hīm. Wa e iwer de Veranda schritt, hīrt senj Fraa, det Mai, en schtuark Gerusch, dt niast Gaudet profezuat.

"Muatz, biast tau et?", wūl et wiasse`. Die unfert:

"Wi dem Deiwel suenzt?", klung et zriack.

"Wt, denj Buallegrī, mchst te d? Dt klanjt chia wa en Gedubber. Wt ias passiert?"

"Da Schiaġe` sin amgefualle`."

"Wider lechst te, versoffia` Guerjel, di tau biast! Snjtch wunīe mcht e Pōr Schiaġe` esi en Krch?"

"Ech huatt mich noch nit usgeschcht! Zefridde`?"
kokel
schrieb am 30.12.2018, 09:23 Uhr
Die gaut Rt

Der Raita Misch huatt Hūlz us dem Bloser Biasch geschtuale` end muesst am dt zwe Ghr ian Aiud senjen "Urlew" verbruenje`. Un em Dch kūm senj Grī, da ld Zirre`maun, ze Besiack. Da frecht en, wa et em d esi giht. Am se ze berauje`, erzhlt der Misch:

"Mir giht et gaut, Grī: Dchiwer kinne` mer Fuball, Handball oder iast undert schpille`, derzau beku` mer drua Mial um Dch ze ēe`."

f dt st de Maun: "Puass f Mischo, end benimm dich uschtiandich, dtt em dich haiar nit erusschmeit!"
kokel
schrieb am 31.12.2018, 09:42 Uhr
De "Schtudiantian"

Da ld Fue Maimaun wr en zimlich posnitich (luastich) Fraa. Un em Dch trf se sich miat iarer Frnjian, der Muatzen Trenjesiaster end fing un:

"Schtall der vuar, Trenj, ech miss f menj ld Daach schtudīre`!" Da bliff miat ofenianem Mill:

"Wa dem Schlch kisst tau f der Gedunke`, ld Schiampes?", wangdert sich de Maisiaster " uerdem wrst te chia ian der Schīl uch nit grod zwiaschen de` Bēte`..."

"Truetzdem miss ich schtudīre`!, unfert de Maisiaster.

"Uch wt dem Gutta dreiwt dich ze disem Entschluass?", wurd da Under guallich.

" De Sch ias da: Me` Mūn, der Huenz, widd iwer en por Menet Siwwenzich end hot ser gewnscht, da Nōcht miat er Schtudiantian ze verbruenje!"
kokel
schrieb am 01.01.2019, 10:48 Uhr
Da friasch Fiasch

Der Muatze` Sam wr un em Dch um Kiakelauwer end fiascht. N en drua Schtangde` huatt e den Iemer fuast vōl, ualsi hīrt e f end ging hīme`. D trf e senj Grī, da schīn un de Ochtzich wr. Da sch de Fiasch, kruatzt sich um lianken Ihr, end frecht:

"S mer Sami, sin da Fiasch uch friasch?" Dī sch se un, schidelt det Hīft, tr unfert e:

"Saat er nit, dtt se noch liawe`?" f dt st da ld ndinklich:

"N chia, wa em`t nit; ech liawe` chia uch noch..."
kokel
schrieb am 15.03.2019, 12:30 Uhr
Det Rasīren

Un em Marje` kūm der ld Mille` Misch us dem Bōd friasch rasīrt ian`t Zimmer end st gliacklich:

"N esi, Mai, nau faulen ich mich am zwinzich Ghr ganjer!" Senj Fraa sch en krmm un, tr unfert se niastniatzich:

"Waram, denj Buallegrī, rasīrst te dich tr nit deswest bevuar mer ian`t Baat ghn, Saper, di tau biast?!"
Waldler
schrieb am 17.03.2019, 04:40 Uhr
Das Rasieren ist nicht mehr in der Mode! Viel Erfolg bei neuen Anekdoten! Die brauchen die Menschen ! Rasiert werden einmal ALLE!!!
kokel
schrieb am 17.03.2019, 08:19 Uhr
Det Bedrje`

Der Muatze` Misch wr um Schtarwe`. Senj Fraa, det Sus, s luenjst em end hlt em de Hūnd. Am en Zetch fing de Misch un:

"Sus, bld nia` mer Ofschīd vunenunder. Am dt hun ech en Frch: Wivelmial host tau mech bedruaġe?"

"Druamial, Misch."

"Knst te mer d Nhreret erzialen, Suske`?"

"Wīt te noch, wa em dich um Harzen operiere` muesst, uch der Dokter Şerbu niche` Pluatz iam Schpidol huatt? N zwīn Daje` ias e tr zus hīme` kunn end hot dich wider gesiangt gemcht."

"Wai, lawet Sus,te host mer det Liawe` geriatt! Uch det zwēt Mial?"

"Wīt noch, wa de Kau um Schtarwe` wr uch der Vahorzt nichen Zetch huatt? N em Dch ias tr kunn end hot se gehīlt!"

"Wai, Wai, en nobel Tot vun der, lawet Sus! Uch det driatt Mial?"

"Wīt te noch, wa te Brigadīr ba der Kollektiv warde` wūlst uch der noch vfzehn Schtiamme` gefehlt hun?"

"Wai, wai, wai, Ladder, dt te biast!" Tr hot en der Schlch trōfe...
kokel
schrieb am 18.03.2019, 08:34 Uhr
Dt gieht līder nit

Un em Dch kūm det Raita Lis zem Dokter Jikeli end klt senj Līd: "Harr Dokter, sntch augefehr em Ghr faulen ich mich schlpp. Wt ias d ze mche`?"

Dī fing un ze frēje`: "Arbst te schwer, Liso?"

"Na, na, Harr Dokter, miat der Uarbet hun ich et nit esi..."

"Quielen dich de Kntch?"

"Na, dnn ich hu` chia niche`"

"W schtiet et mt dem Sex?"

"Druamial um Dch, Harr Dokter."

"H loat det Problem, Liso. Vun hegt u`gefongen mauchst te um Wochenontch Paus."

"Dt gieht līder nit, Harr Dokter, dnn dun kitt me` Mūn vum Schantier hīme` uch den miss ich uch bedanje!"
kokel
schrieb am 19.03.2019, 08:33 Uhr
Der Wntsch iam Park

Det miannerzaudia` Mini uch der noch`bam Kapitel Law auerforia` Jorj sen un em hiaschen wend iam Park. Wa se esi verdrīmt zem Himmel soġen, ias en Schtarre` gefualle`.

"Wntsch der iast", st det Mini. Der Jorj ducht ewinich n, tr st e:

"Ich hu` mer iast gewntscht."

"f wt wiarscht te tr noch?, wuhl det "hangrich" Mini wiasse`...
kokel
schrieb am 20.03.2019, 07:14 Uhr
Det Fruenjere`

Un em hiaschen Dch trfe` sich der Garje` Will uch der Gogesch Misch ia` Blosendrf ba em Baar. Am en Zetch mīnt der Misch:

"Will, Gango, te host dich chia vuar en por Menedere` fruenjert. Erzill ewinich..."

"Misch, wunn te nuer kūst, mch niakest dise Schriatt!"

"Uch, waram, wunn em frēje` dirf?"

"Ech dirf nimi rūche`, nimi soffe` uch nimel mich amdrehn, wunn en hiasch Weiw verbagieht!",, unfert der Will bekritt.

"Tr beruast te beschtimmt, dtt te dich fruenjert host", st der Misch trurich.

"Nemel dt dirf ich, Misch, nimel dt!"

Um Beitrge zu verfassen, mssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.