Duannerschmarter Anekdoten: Hia oder ech

Kostenlos Registrieren Suche | Forenregeln | Hilfe | Beiträge dieses Themas abonnieren

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Seite 47 von 50 |< · · [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] · · >|


kokel
Erstellt am 14.05.2018, 06:58 Uhr
Det Lawesbekiënntnes...

Der Diaschler Hanz uarbt bam CFR - ualsi ba der blēsche` Bahn. Nä en por Gähre` bekūm e en Wunnung ian Aiud end måcht et sich dä zesumme` miat senjem Liso kommod. Fer da, da et noch niët wiasse`: Dä gitt et en beriëmmt Gefenjnes.

Ian er Nōcht ias Iëner ëusgebrōche`. Wa e bam Hëus vum Hanz verbakūm, låġ dī miat senjer Fraa ba ofianem Fiënster iam Baat. Der Ëusbrēcher schtich durch`t Fiënster ian, būnt den Hanz un en Schtaul, trä giëng e zem Liso, piëspert em iast ian`t Ihr end verschwūnd iam Bōd. Åf dåt sät der Hanz zem Liso:

"Schuetzijet, diër Mäntsch huatt beschtiëmmt säntch longhiar niche` mi Kontakt miat Fraaen. Am dåt widd ech dich bidde`, nau schtuark ze siën uch et iwer dich ergähn ze läße`. Ech hun dich uch nähiar sihr garre`!"

Det Liso liëss en ëusriade, trä unfert et:

"Läwer Hanz, die hot mer gesät, dått e åf Mianner schtiht uch mich gefrēcht, wä de Vaselīn ias, dått e rutschijer widd. Am dåt widd ech dich bidde`, nau schtuark ze siën uch et iwer dich ergähn ze läße`. Ech hun dich uch nähiar sihr garre`!"
kokel
Erstellt am 15.05.2018, 10:49 Uhr
De Fōsnichtnōcht

Ba aus fūnd e` jēd Gähr iam Februar Fōsnicht schtuatt. Det gūnz dëuert drua Daaj.

Um īrschten Äwend huatt det Mantschen Till Hīftwih, ualsi giëng der Misch, se` Mūn, ellīn zer Feier.

Nä augefehr er Schtangd giëng et dem Till wiëdder bēßer ualsi schmiss et ser de Mask un end giëng uch.

Der Misch dūnzt dått et dubbert. Wunn et nuer giëng, zūch e de Wiewer esi schtuark u` sich erun, dått em ducht e widd miat en verschmialze` wialle`...

Der Till wurd änjen eifersichtijer end wūl dem Gūnzen en Uentch måche`, ualsi druenjt et sich ian senj Nēt, esi dått et zem Ziach kūm.

Schīn bam zwēten Dūnz schliach der Misch vuar, em sīl sich ian de Scheier zriackzahn, dänn dä wer et vill wīcher... Det Till wår ia`verschtūnde`, dänn esi kangt e chia niët miat em undere` verschwanje`...

Nähiar giëng et wiëdder hīme`, nuhm en Kliappel, dēt en angder`t Baat end waurt, bias der Misch kūm.

"Nå, wa wår et?", schpillt et det Auschialdich.

"Ihntlich hun ich mich ellīn ewiënich longwiëllt", unfert e glechgualjich. Trä hu mer es miat dem Sam, dem Huenz uch dem Pitz zriackgezuaġe` end hun Kōrtle` geschpillt.
Nä en zwä Schtangde` ias trä der Marze` Gust` dem ich det Maskenkostüm gebuercht huatt, ian`t Zimmer ku` end hot erzåhlt, e hatt en Wiew ian der Scheier gebrätscht, dåt esi wualtch wår, dått e et nau ian der gunze` Gemīn siacke` miësst, dänn esi iast Schuarfet hat e noch niakest kiënne`gelīrt! Åf dåt hatt wiarlech uch ech Luast..."


Nau schwich det Till, wa der Draak iam Graas...

kokel
Erstellt am 17.05.2018, 11:17 Uhr
Da braav Fiasch

Der Heltner Misch såß um Kiakelauwer end fiascht. Luenjst iëm wår en Iimer, ian dem schīn en por der Wuassergedaarer schwuamme`. Am en Zetch kūm der Natche` Jorj verbah end frēcht:

"Nå Misch, ålder Ruckes, beißen de Fiasch?"

"Na, na", unfert dī, "hetch hun ich nuer der braaver gefonge`. Te kūst se beraucht schtrīcheln."

kokel
Erstellt am 18.05.2018, 09:32 Uhr
Der Pali

Wa der Rīden Huenz un em Äwend ian`t Lecheff giëng, nuhm en der Wirt zer Setch end sät:

"Huenz, te host gestren Äwend en Pali ze wiënich bezohlt"

"Erkler mer dåt undersch!", schpillt der Huenz den Pruestijen.

"Ech wiall miat dem sän, dått te en Pali ze vill gedrianken host."

"Wa esi iast sich nuer esi schnial eramschprächt, mīnt der Huenz.

"Wa sål ech dåt verschtähn?", wurd nau der Wirt nuagīrich.

"Nå chia; åf dem Hīmwiach hot mich de Polizua åfgehålde`. Åf dåt hot trä iëner vun den gesät ech haw en Pali ze vill gedrianke`!."

kokel
Erstellt am 22.05.2018, 15:32 Uhr
De Guerr

Der Natchen Huenz wår bam Militär iam Bărăgan. De Ihnhīt wår farr åf em Fēld. Un em Dåch kūm en hih Offizier ëus Bukarest ian Inschpektion. Am en Zetch frēcht e de Sodaten, wa et miat de Weiwern wēr. Åf dåt tråt der Huenz - dī wår ze der Zetch Korporal - ërëus ëus der Riënd end miald:

"Fuar esi iast hu` mer en Guerr, Harr General!" Dī liëss ser det Gedaar zīje`, trä versiackt e senj Gliack.
Wa e fartich wår, sät e:

"Vun diëser Ort der Befridijung hålden ich niët vill! Wiëdder tråt der Huenz ëus der Riënd end rapportiert:

"Mir uch niët, Harr General. Wu` mer Luast åf Weiwer hun, schteje` mer åf de Guerr end reje` ken Slobozia ian det Hëus der Fruaje`."

kokel
Erstellt am 24.05.2018, 13:10 Uhr
En Vermēje`

Änje`, wunn sich der Gogesch Misch miat senjer Fraa, dem Mai, zarrt, giëng e ian`t Lecheff end zurpt richtich.
Un em Äwend kūm se` Fräntch, der Gloser Will, verba end markt, dått der Misch schīn wiëdder richtich getankt huatt.

"Schī` wiëdder Schtretch miat dem Mai, ha?"

"Åch Will, diët Weiw kuest mich noch en Vermēje`!", unfert der Misch ziëmlich niëdergeschlän.

kokel
Erstellt am 25.05.2018, 07:12 Uhr
Der Harr iam Hëus

Un em schpēten Äwend kūm der Marzen Titz ziëmlich besōfen hīm. Aus Uenjst vuar senjer Fraa, dem Till, ias e glech angder`t Baat gekrōche`. Miat dem wūl sich det Till niët o`gian, ualsi nuhm et de Bēßem, biackt sich vuar dem Baat end fiëng un:

"Måch, dåt te däier erëus krechst, befofianer Hangd, di tau biast, dått ich der den fatten Oorsch esi richtich polīere`, dått te trä de nächst vierzähn Daach åf dem Biëch siatzt! Ech ziale` bias drua: Iint, zwē..." Åf dåt hīrt em den Titz:

"Dåt sålt tau dinke`, Till. Wi ias ha der Harr iam Hëus, ha? Ualsi mark der: Niast miat iint, zwe , drua, ech bleiwen haa bias marre` frah, verschtūnde`?!"

kokel
Erstellt am 27.05.2018, 06:06 Uhr und am 27.05.2018, 06:07 Uhr geändert.
Doppelt beschträft

Un em schpēten Äwend kūm der Fußaiken Huenz besōfen ëus dem Lecheff. Det Kat, senj Fraa, såch en un, trä sät et:

"Schī` wiëdder groggy, wåt? Besofianet åldet Farkle`, wåt tau biast!" Åf dåt wurd der Huenz trëurich:

"Läß et gaut siën, Kat. Et ias fuar mech schīn Schträf geniach, wunn ech dich, Kraam, wåt tau biast, imial sah` miëss, awer diësen Äwend bian ich doppelt beschträft..."

kokel
Erstellt am 28.05.2018, 13:29 Uhr
Quitt

Der Muatzen Titz uch der Heltner Misch såßen un em Äwend åf dem Grumpes vum Titz ba er Kuenn Wenj. Am en Zetch frēcht der Misch den Titz:

"Wunn ech denj Fraa, det Till, īst verfahren, sië` mer trä Fuantch?"

"Na, unfert dī.

Sië mer trä Fräntch?"

"Uch niët, mīnt der Titz.

"Wåt, dem Gutta, sië` mer trä?", rēcht sich der Misch åf.

"Quitt, Misch, quitt!"

kokel
Erstellt am 29.05.2018, 05:37 Uhr
De Låft

Un em Marjen kūm di klīn Millen Hanzi ewiënich schummerich ian de Kuchel ze senjer Muetter. Da markt, dått miat dem Gangen iast niët schtiëmmt end frecht en nä dem Griangd.

"Wa sål ich et sän", fiëng di Klīn un, "ech hun gēstren Äwend durch`t Schlasselloch gesahn. Tau wårst åf dem Voter end biast schtiandich eramgehåppst." Det Natche` Katt wurd rīd iam Gesicht, fiëng sich awer schnial end berauicht den Hanzi:

"Wīßt te, Puio, denj Voter hot ze vill Låft iam Biëch. Am dåt versiacken ech se erëuszepumpe`"

"Oh, Muetter", wurd der Hanzi trëurich, "ech dinken dåt bruentch niast. Änje` wunn tau um Miattuch zem Krinzke` gihst, kitt de Maimer Lisesiaster end blest den Voter wiëdder åf!"

Waldler
Erstellt am 29.05.2018, 05:51 Uhr
Einfach Spitze! Nur so weiter!

kokel
Erstellt am 30.05.2018, 05:37 Uhr
Verwiaslung

Un em Äwend kūm der Raita Titz miat em Schääf angder`m Uarm ian`t Schläfzimmer, wä senj Fraa, det Zirr, iam Baat låġ.

"Setchst te, Puio, diët ias de Gīs, miat der ech et dreiwen, wunn tau niët kūst", mīnt e miat em leichte` Låchen iam Gesicht.

"Dåt ias chia e` Schääf, Prostalău, dī tau biast!", rēcht sich det Zirr åf.

"Wī hōt miat dir geriad, Zirr? Ech niët...", unfert der Titz end verliëss miat senjem Puio det Zimmer.

kokel
Erstellt am 31.05.2018, 07:42 Uhr und am 31.05.2018, 07:45 Uhr geändert.
Wåt Fraaen ba besangder Geliajenhīten esi dinke`...

Wunn en gang Metsche` miat em Mūm iam Baat ba der Såch ias, hofft et, niët schwonger ze bleiwen, en Fraa ëus dem Geschēft, dåt em iam Baat måcht, dått e vill zohlt uch en fruenjert Fraa:

Det Gebinn miësse` mer uch wiëdder weißmåche`!"

P.S. Nå känt em sich frēje`, wåt dåt miat Duannerschmort zedaun hot. Ech verräden et ech: Det Metschen uch de fruenjert Fraa schtåmme` vun aus, da under Kraam, pardon, Daam, kitt ëus Miëdesch...

kokel
Erstellt am 01.06.2018, 05:59 Uhr
Viagra uch Aldi

Det Muatze` Mai uch det Heltner Lis wunnten uallebīd miat den Familien ia` Frankfurt. Wa se sich īst tråfe`, beklät sich det Mai, dått et miat senjem Misch iam Baat nimi esi richtich klåppt. Åf dåt sät det Lis:

"Giaff em Viagra!"

"Giht niët, dänn dī nitt niëmel en Aspirin ian."

"Miasch em det Medikamänt ian den Tee, esi markt e niast, awer trä..."

Nä er Zetch tråfe` se sich wiëdder.

"Nå, wa wår et?", wūl det Lis wiasse`.

"Oh, oh, Lis, esi iast ias mer noch niakest passiert: Mer hun gefrahschtiackt uch der Misch hot senjen Tee miat dem Viagra gedrianke`. Nä augefehr er Schtangd hot e mich gepåckt, mer de Guatsche` zerriasse` uch mich richtich gebrätscht."

"Wangderbor, Mai, awer wa ech sahn, wiallt te mer noch iast derzau erziahle`."

"Nå chia, et wår wiarlech wangderbor, awer ualles hot sich iam Aldi ogeschpillt. Nau tiërfe` mer dä nimi ia`kīfe`."

kokel
Erstellt am 02.06.2018, 06:53 Uhr
Der Zaddel

Wa der Wiawer Jorj un em schpeten Nähmiattdåch hīme` kūm, fūnd e ian der Kuchel åf dem Diasch en Zaddel, åf dem geschriwwe` wår:

"Servus Jorj, ech hu` mich verschtōche`. Wunn te mich ian drua Minute` fanjst, bekisst te en Muatzke`, ian zwä Minute` zwē Muatzker, awer wunn te mich in er hualwer Minut fangst, bekisst te Burj... P.S. Ech bian angder`m Baat iam Schläfzimmer. Denj Suske`!

Seite 47 von 50 |< · · [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] · · >|

Kostenlos Registrieren Suche | Forenregeln | Hilfe | Beiträge dieses Themas abonnieren

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Registrieren! | Passwort vergessen?
Impressum · RSS · Banner · Forenregeln · Nutzungsbedingungen · Datenschutz