Duannerschmarter Anekdoten: Hia oder ech

Kostenlos Registrieren Suche | Forenregeln | Hilfe | Beiträge dieses Themas abonnieren

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Seite 47 von 47 |< · · [44] [45] [46] [47]


kokel
Erstellt am 14.05.2018, 06:58 Uhr
Det Lawesbekiënntnes...

Der Diaschler Hanz uarbt bam CFR - ualsi ba der blēsche` Bahn. Nä en por Gähre` bekūm e en Wunnung ian Aiud end måcht et sich dä zesumme` miat senjem Liso kommod. Fer da, da et noch niët wiasse`: Dä gitt et en beriëmmt Gefenjnes.

Ian er Nōcht ias Iëner ëusgebrōche`. Wa e bam Hëus vum Hanz verbakūm, låġ dī miat senjer Fraa ba ofianem Fiënster iam Baat. Der Ëusbrēcher schtich durch`t Fiënster ian, būnt den Hanz un en Schtaul, trä giëng e zem Liso, piëspert em iast ian`t Ihr end verschwūnd iam Bōd. Åf dåt sät der Hanz zem Liso:

"Schuetzijet, diër Mäntsch huatt beschtiëmmt säntch longhiar niche` mi Kontakt miat Fraaen. Am dåt widd ech dich bidde`, nau schtuark ze siën uch et iwer dich ergähn ze läße`. Ech hun dich uch nähiar sihr garre`!"

Det Liso liëss en ëusriade, trä unfert et:

"Läwer Hanz, die hot mer gesät, dått e åf Mianner schtiht uch mich gefrēcht, wä de Vaselīn ias, dått e rutschijer widd. Am dåt widd ech dich bidde`, nau schtuark ze siën uch et iwer dich ergähn ze läße`. Ech hun dich uch nähiar sihr garre`!"
kokel
Erstellt am 15.05.2018, 10:49 Uhr
De Fōsnichtnōcht

Ba aus fūnd e` jēd Gähr iam Februar Fōsnicht schtuatt. Det gūnz dëuert drua Daaj.

Um īrschten Äwend huatt det Mantschen Till Hīftwih, ualsi giëng der Misch, se` Mūn, ellīn zer Feier.

Nä augefehr er Schtangd giëng et dem Till wiëdder bēßer ualsi schmiss et ser de Mask un end giëng uch.

Der Misch dūnzt dått et dubbert. Wunn et nuer giëng, zūch e de Wiewer esi schtuark u` sich erun, dått em ducht e widd miat en verschmialze` wialle`...

Der Till wurd änjen eifersichtijer end wūl dem Gūnzen en Uentch måche`, ualsi druenjt et sich ian senj Nēt, esi dått et zem Ziach kūm.

Schīn bam zwēten Dūnz schliach der Misch vuar, em sīl sich ian de Scheier zriackzahn, dänn dä wer et vill wīcher... Det Till wår ia`verschtūnde`, dänn esi kangt e chia niët miat em undere` verschwanje`...

Nähiar giëng et wiëdder hīme`, nuhm en Kliappel, dēt en angder`t Baat end waurt, bias der Misch kūm.

"Nå, wa wår et?", schpillt et det Auschialdich.

"Ihntlich hun ich mich ellīn ewiënich longwiëllt", unfert e glechgualjich. Trä hu mer es miat dem Sam, dem Huenz uch dem Pitz zriackgezuaġe` end hun Kōrtle` geschpillt.
Nä en zwä Schtangde` ias trä der Marze` Gust` dem ich det Maskenkostüm gebuercht huatt, ian`t Zimmer ku` end hot erzåhlt, e hatt en Wiew ian der Scheier gebrätscht, dåt esi wualtch wår, dått e et nau ian der gunze` Gemīn siacke` miësst, dänn esi iast Schuarfet hat e noch niakest kiënne`gelīrt! Åf dåt hatt wiarlech uch ech Luast..."


Nau schwich det Till, wa der Draak iam Graas...

kokel
Erstellt am 17.05.2018, 11:17 Uhr
Da braav Fiasch

Der Heltner Misch såß um Kiakelauwer end fiascht. Luenjst iëm wår en Iimer, ian dem schīn en por der Wuassergedaarer schwuamme`. Am en Zetch kūm der Natche` Jorj verbah end frēcht:

"Nå Misch, ålder Ruckes, beißen de Fiasch?"

"Na, na", unfert dī, "hetch hun ich nuer der braaver gefonge`. Te kūst se beraucht schtrīcheln."

kokel
Erstellt am 18.05.2018, 09:32 Uhr
Der Pali

Wa der Rīden Huenz un em Äwend ian`t Lecheff giëng, nuhm en der Wirt zer Setch end sät:

"Huenz, te host gestren Äwend en Pali ze wiënich bezohlt"

"Erkler mer dåt undersch!", schpillt der Huenz den Pruestijen.

"Ech wiall miat dem sän, dått te en Pali ze vill gedrianken host."

"Wa esi iast sich nuer esi schnial eramschprächt, mīnt der Huenz.

"Wa sål ech dåt verschtähn?", wurd nau der Wirt nuagīrich.

"Nå chia; åf dem Hīmwiach hot mich de Polizua åfgehålde`. Åf dåt hot trä iëner vun den gesät ech haw en Pali ze vill gedrianke`!."

Seite 47 von 47 |< · · [44] [45] [46] [47]

Kostenlos Registrieren Suche | Forenregeln | Hilfe | Beiträge dieses Themas abonnieren

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Registrieren! | Passwort vergessen?
Impressum · RSS · Banner · Forenregeln · Nutzungsbedingungen · Datenschutz