Duannerschmarter Anekdoten: Hia oder ech

Um Beitrge zu verfassen, mssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

kokel
schrieb am 14.05.2018, 06:58 Uhr
Det Lawesbekinntnes...

Der Diaschler Hanz uarbt bam CFR - ualsi ba der blēsche` Bahn. N en por Ghre` bekūm e en Wunnung ian Aiud end mcht et sich d zesumme` miat senjem Liso kommod. Fer da, da et noch nit wiasse`: D gitt et en berimmt Gefenjnes.

Ian er Nōcht ias Iner usgebrōche`. Wa e bam Hus vum Hanz verbakūm, lġ dī miat senjer Fraa ba ofianem Finster iam Baat. Der usbrēcher schtich durch`t Finster ian, būnt den Hanz un en Schtaul, tr ging e zem Liso, pispert em iast ian`t Ihr end verschwūnd iam Bōd. f dt st der Hanz zem Liso:

"Schuetzijet, dir Mntsch huatt beschtimmt sntch longhiar niche` mi Kontakt miat Fraaen. Am dt widd ech dich bidde`, nau schtuark ze sin uch et iwer dich erghn ze le`. Ech hun dich uch nhiar sihr garre`!"

Det Liso liss en usriade, tr unfert et:

"Lwer Hanz, die hot mer gest, dtt e f Mianner schtiht uch mich gefrēcht, w de Vaselīn ias, dtt e rutschijer widd. Am dt widd ech dich bidde`, nau schtuark ze sin uch et iwer dich erghn ze le`. Ech hun dich uch nhiar sihr garre`!"kokel
schrieb am 15.05.2018, 10:49 Uhr
De Fōsnichtnōcht

Ba aus fūnd e` jēd Ghr iam Februar Fōsnicht schtuatt. Det gūnz duert drua Daaj.

Um īrschten wend huatt det Mantschen Till Hīftwih, ualsi ging der Misch, se` Mūn, ellīn zer Feier.

N augefehr er Schtangd ging et dem Till widder bēer ualsi schmiss et ser de Mask un end ging uch.

Der Misch dūnzt dtt et dubbert. Wunn et nuer ging, zūch e de Wiewer esi schtuark u` sich erun, dtt em ducht e widd miat en verschmialze` wialle`...

Der Till wurd njen eifersichtijer end wūl dem Gūnzen en Uentch mche`, ualsi druenjt et sich ian senj Nēt, esi dtt et zem Ziach kūm.

Schīn bam zwēten Dūnz schliach der Misch vuar, em sīl sich ian de Scheier zriackzahn, dnn d wer et vill wīcher... Det Till wr ia`verschtūnde`, dnn esi kangt e chia nit miat em undere` verschwanje`...

Nhiar ging et widder hīme`, nuhm en Kliappel, dēt en angder`t Baat end waurt, bias der Misch kūm.

"N, wa wr et?", schpillt et det Auschialdich.

"Ihntlich hun ich mich ellīn ewinich longwillt", unfert e glechgualjich. Tr hu mer es miat dem Sam, dem Huenz uch dem Pitz zriackgezuaġe` end hun Kōrtle` geschpillt.
N en zw Schtangde` ias tr der Marze` Gust` dem ich det Maskenkostm gebuercht huatt, ian`t Zimmer ku` end hot erzhlt, e hatt en Wiew ian der Scheier gebrtscht, dt esi wualtch wr, dtt e et nau ian der gunze` Gemīn siacke` misst, dnn esi iast Schuarfet hat e noch niakest kinne`gelīrt! f dt hatt wiarlech uch ech Luast..."


Nau schwich det Till, wa der Draak iam Graas...
kokel
schrieb am 17.05.2018, 11:17 Uhr
Da braav Fiasch

Der Heltner Misch s um Kiakelauwer end fiascht. Luenjst im wr en Iimer, ian dem schīn en por der Wuassergedaarer schwuamme`. Am en Zetch kūm der Natche` Jorj verbah end frēcht:

"N Misch, lder Ruckes, beien de Fiasch?"

"Na, na", unfert dī, "hetch hun ich nuer der braaver gefonge`. Te kūst se beraucht schtrīcheln."
kokel
schrieb am 18.05.2018, 09:32 Uhr
Der Pali

Wa der Rīden Huenz un em wend ian`t Lecheff ging, nuhm en der Wirt zer Setch end st:

"Huenz, te host gestren wend en Pali ze winich bezohlt"

"Erkler mer dt undersch!", schpillt der Huenz den Pruestijen.

"Ech wiall miat dem sn, dtt te en Pali ze vill gedrianken host."

"Wa esi iast sich nuer esi schnial eramschprcht, mīnt der Huenz.

"Wa sl ech dt verschthn?", wurd nau der Wirt nuagīrich.

"N chia; f dem Hīmwiach hot mich de Polizua fgehlde`. f dt hot tr iner vun den gest ech haw en Pali ze vill gedrianke`!."
kokel
schrieb am 22.05.2018, 15:32 Uhr
De Guerr

Der Natchen Huenz wr bam Militr iam Bărăgan. De Ihnhīt wr farr f em Fēld. Un em Dch kūm en hih Offizier us Bukarest ian Inschpektion. Am en Zetch frēcht e de Sodaten, wa et miat de Weiwern wēr. f dt trt der Huenz - dī wr ze der Zetch Korporal - rus us der Rind end miald:

"Fuar esi iast hu` mer en Guerr, Harr General!" Dī liss ser det Gedaar zīje`, tr versiackt e senj Gliack.
Wa e fartich wr, st e:

"Vun diser Ort der Befridijung hlden ich nit vill! Widder trt der Huenz us der Rind end rapportiert:

"Mir uch nit, Harr General. Wu` mer Luast f Weiwer hun, schteje` mer f de Guerr end reje` ken Slobozia ian det Hus der Fruaje`."
kokel
schrieb am 24.05.2018, 13:10 Uhr
En Vermēje`

nje`, wunn sich der Gogesch Misch miat senjer Fraa, dem Mai, zarrt, ging e ian`t Lecheff end zurpt richtich.
Un em wend kūm se` Frntch, der Gloser Will, verba end markt, dtt der Misch schīn widder richtich getankt huatt.

"Schī` widder Schtretch miat dem Mai, ha?"

"ch Will, dit Weiw kuest mich noch en Vermēje`!", unfert der Misch zimlich nidergeschln.
kokel
schrieb am 25.05.2018, 07:12 Uhr
Der Harr iam Hus

Un em schpēten wend kūm der Marzen Titz zimlich besōfen hīm. Aus Uenjst vuar senjer Fraa, dem Till, ias e glech angder`t Baat gekrōche`. Miat dem wūl sich det Till nit o`gian, ualsi nuhm et de Bēem, biackt sich vuar dem Baat end fing un:

"Mch, dt te dier erus krechst, befofianer Hangd, di tau biast, dtt ich der den fatten Oorsch esi richtich polīere`, dtt te tr de nchst vierzhn Daach f dem Bich siatzt! Ech ziale` bias drua: Iint, zwē..." f dt hīrt em den Titz:

"Dt slt tau dinke`, Till. Wi ias ha der Harr iam Hus, ha? Ualsi mark der: Niast miat iint, zwe , drua, ech bleiwen haa bias marre` frah, verschtūnde`?!"
kokel
schrieb am 27.05.2018, 06:06 Uhr (am 27.05.2018, 06:07 Uhr gendert).
Doppelt beschtrft

Un em schpēten wend kūm der Fuaiken Huenz besōfen us dem Lecheff. Det Kat, senj Fraa, sch en un, tr st et:

"Schī` widder groggy, wt? Besofianet ldet Farkle`, wt tau biast!" f dt wurd der Huenz trurich:

"L et gaut sin, Kat. Et ias fuar mech schīn Schtrf geniach, wunn ech dich, Kraam, wt tau biast, imial sah` miss, awer disen wend bian ich doppelt beschtrft..."
kokel
schrieb am 28.05.2018, 13:29 Uhr
Quitt

Der Muatzen Titz uch der Heltner Misch sen un em wend f dem Grumpes vum Titz ba er Kuenn Wenj. Am en Zetch frēcht der Misch den Titz:

"Wunn ech denj Fraa, det Till, īst verfahren, si` mer tr Fuantch?"

"Na, unfert dī.

Si mer tr Frntch?"

"Uch nit, mīnt der Titz.

"Wt, dem Gutta, si` mer tr?", rēcht sich der Misch f.

"Quitt, Misch, quitt!"
kokel
schrieb am 29.05.2018, 05:37 Uhr
De Lft

Un em Marjen kūm di klīn Millen Hanzi ewinich schummerich ian de Kuchel ze senjer Muetter. Da markt, dtt miat dem Gangen iast nit schtimmt end frecht en n dem Griangd.

"Wa sl ich et sn", fing di Klīn un, "ech hun gēstren wend durch`t Schlasselloch gesahn. Tau wrst f dem Voter end biast schtiandich eramgehppst." Det Natche` Katt wurd rīd iam Gesicht, fing sich awer schnial end berauicht den Hanzi:

"Wīt te, Puio, denj Voter hot ze vill Lft iam Bich. Am dt versiacken ech se eruszepumpe`"

"Oh, Muetter", wurd der Hanzi trurich, "ech dinken dt bruentch niast. nje` wunn tau um Miattuch zem Krinzke` gihst, kitt de Maimer Lisesiaster end blest den Voter widder f!"
Waldler
schrieb am 29.05.2018, 05:51 Uhr
Einfach Spitze! Nur so weiter!
kokel
schrieb am 30.05.2018, 05:37 Uhr
Verwiaslung

Un em wend kūm der Raita Titz miat em Schf angder`m Uarm ian`t Schlfzimmer, w senj Fraa, det Zirr, iam Baat lġ.

"Setchst te, Puio, dit ias de Gīs, miat der ech et dreiwen, wunn tau nit kūst", mīnt e miat em leichte` Lchen iam Gesicht.

"Dt ias chia e` Schf, Prostalău, dī tau biast!", rēcht sich det Zirr f.

"Wī hōt miat dir geriad, Zirr? Ech nit...", unfert der Titz end verliss miat senjem Puio det Zimmer.
kokel
schrieb am 31.05.2018, 07:42 Uhr (am 31.05.2018, 07:45 Uhr gendert).
Wt Fraaen ba besangder Geliajenhīten esi dinke`...

Wunn en gang Metsche` miat em Mūm iam Baat ba der Sch ias, hofft et, nit schwonger ze bleiwen, en Fraa us dem Geschēft, dt em iam Baat mcht, dtt e vill zohlt uch en fruenjert Fraa:

Det Gebinn misse` mer uch widder weimche`!"

P.S. N knt em sich frēje`, wt dt miat Duannerschmort zedaun hot. Ech verrden et ech: Det Metschen uch de fruenjert Fraa schtmme` vun aus, da under Kraam, pardon, Daam, kitt us Midesch...
kokel
schrieb am 01.06.2018, 05:59 Uhr
Viagra uch Aldi

Det Muatze` Mai uch det Heltner Lis wunnten uallebīd miat den Familien ia` Frankfurt. Wa se sich īst trfe`, beklt sich det Mai, dtt et miat senjem Misch iam Baat nimi esi richtich klppt. f dt st det Lis:

"Giaff em Viagra!"

"Giht nit, dnn dī nitt nimel en Aspirin ian."

"Miasch em det Medikamnt ian den Tee, esi markt e niast, awer tr..."

N er Zetch trfe` se sich widder.

"N, wa wr et?", wūl det Lis wiasse`.

"Oh, oh, Lis, esi iast ias mer noch niakest passiert: Mer hun gefrahschtiackt uch der Misch hot senjen Tee miat dem Viagra gedrianke`. N augefehr er Schtangd hot e mich gepckt, mer de Guatsche` zerriasse` uch mich richtich gebrtscht."

"Wangderbor, Mai, awer wa ech sahn, wiallt te mer noch iast derzau erziahle`."

"N chia, et wr wiarlech wangderbor, awer ualles hot sich iam Aldi ogeschpillt. Nau tirfe` mer d nimi ia`kīfe`."
kokel
schrieb am 02.06.2018, 06:53 Uhr
Der Zaddel

Wa der Wiawer Jorj un em schpeten Nhmiattdch hīme` kūm, fūnd e ian der Kuchel f dem Diasch en Zaddel, f dem geschriwwe` wr:

"Servus Jorj, ech hu` mich verschtōche`. Wunn te mich ian drua Minute` fanjst, bekisst te en Muatzke`, ian zw Minute` zwē Muatzker, awer wunn te mich in er hualwer Minut fangst, bekisst te Burj... P.S. Ech bian angder`m Baat iam Schlfzimmer. Denj Suske`!

Um Beitrge zu verfassen, mssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.