Duannerschmarter Anekdoten: Hia oder ech

Um Beitrge zu verfassen, mssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

kokel
schrieb am 03.06.2018, 07:08 Uhr
Krumpire`zalt

Det Raita Liso huatt un em wend Besiak vu` senjem Frntch, dem Hanz us Schuelten. Bevuar de Turteldeifker iam Zimmer vum Liso verschwūnde`, nuhm der ld Raita senj Duachter zer Setch end pispert em ian`t Ihr:

"Puass f, Kntch: Wunn dich der Hanz driackt, kreischt te "gekōcht Krumpire`" , wunn e dich muatzt, "gebrdia` Krumpire`" uch wunn e noch mī vun der wiall, "gebckia` Krumpire`".

N augefehr er Schtangd hīrt em det Liso kreische`: Krumpire`zalt!"
kokel
schrieb am 04.06.2018, 09:49 Uhr
Hangdert Lee

Un em Nhmiattdch schpillten der Natchen Huenz, senj Fraa, det Zirr, der Joffe` Misch uch des senj Fraa, det Mai, Kōrteln.
Am en Zetch ias dem Huenz en Kōrtel angder den Diasch gefualle`. Wa e sich biackt, am se fzekluwe`, sch e, dtt det Mai miat geschraizte` Fie` hicht uch niche` Guatsche` unhuatt.
N er hualwer Schtangd ging der Huenz ian de Kuchel, am Wuasser ze drianke`. Det Mai fuelcht em end frēcht:

"Host te bam Kōrtlefkluwe` niast Hiaschet bemarkt?"

"Frialech hun ech dt. Esi iast bruentch Ine` chia f licht Gedunke`...", mīnt der Huenz miat em Zwiankern.

"Te kūst dich bedanje`, awer et kuest dich hangdert Lee." Der Huenz wr iaverschtūnde`. Tr mchte` se en Zetch us uch wurde` vuar augefehr en Schtangd gliacklich miatenunder.

Wa der Misch hīme` kūm, frēcht e det Mai, of der Huenz verbagesahn hatt. Dt schtaunt, muesst awer zaugian, e wer kurtsch iagekekīrt.

"Hot e der uch handert Lee brōcht?"

"Whr senj Buallegrī wī dir vum Geld?, wangdert sich det Mai, mcht awer det Auschialdich end gf uch dt zau.

"f den Huenz kūn em sich wiarlech verle`", gf sich der Misch zefridde`. "E Wr nmlich Vuarmiattdch ba mer iam Bro end hot ser vu` mer hangdert Lee gebuercht. Wa e se tr huatt, mīnt e, e widd se der Nhmiattdch verbabruenje."
kokel
schrieb am 11.06.2018, 05:38 Uhr
Esi en Fusse`iast!

Un em Dch trfe` sich der Rīde` Misch uch der Tschiambri Will ia` Midesch f dem Mōrt. Ian der "Traube" muesst det Widdersahn frialech gefeiert warde`, dnn der Misch wr ian Duannerschmort bliwwe`, wiahrend der Will ian de Kiakelschtdt gezuache` wr.

"S īst Misch, biast te noch nje` miat dem Millen Hanni verluawt?", wūl der Will wiasse`.

"Na, na, sntch drua Mēneder nimi."

"Derzau kūn ich der nuer gratulīre`! Dt Schiampes huatt det lichst Mill vu` gore`, derzau brtscht et sich uch miat jedem. Wt ias tr passīrt?"

"Mer hun es fruenjert."

"Esi e` Fusse`miast!", murrt der Will nuer noch, schtiangd f end verliss det Lokal. D hun sich da Zwīn dern nimi trōfe`...
kokel
schrieb am 12.06.2018, 11:08 Uhr
Der usweis

Der Gruio Misch wr 65 Ghr ld warde`, ualsi ging e zem mt, dt usweis fuar da lden ushiandicht, miat den em biallijer fohre` kangt.
Wa e drun wr, markt e, dtt e det Bulletin derhīm vergēen huatt, awer de Fraa, da der usweis usschtallt, st nuer, e sīl ser det Himd uszahn. Tr st se:

"Sie erhalten diesen Ausweis, weil Ihre Haare unter der Schulter das Alter verraten."

Wa e hīm kūm, erzhlt e dt senjem Lis. Dt fing un ze grinsen:

"Misch, hei pruestich wrst te, dnn ian denjer Schtall hatt ich mer glech uch de Huase` erogele, tr hast te uch noch en Behanjdertenusweis bekunn!"
kokel
schrieb am 13.06.2018, 07:27 Uhr
En besangder Wunnung...

Der Heltner Misch uch der Puschke` Walter wren īst fiaschen ian de` Rutschen. D sūl et besangders vill uch grī Fiasch gian.
Am en Zetch zūch der Misch en Schiach erus, tr en Sock, tr en Himd. f dt st e ke` senje` Frntch:

"Watt, kamm mer ghn lawer hanjer ause` Gōrte`, dnn mir schentch, d angde` wunnt Iner...!"
kokel
schrieb am 14.06.2018, 06:45 Uhr
Law iam lder

Der Kokinten Huenz uch det Pribanesch Mai wre` schīn iwer fuifzich Ghr fruenjert. Un em wend lġe` se iam Baat end haulte` sich un der Hūnd.
Am en Zetch st det Mai:

"Wīt te noch, Huenz, wa feirich mer vuar en por Ghre` noch wre`?

"N chia, Mai, en por ias gaut gest...", unfert der Huenz verschmitzt.

"Wa mer dau iam Baat u`kūme`, host te mich glech gedriackt uch gepusst!" Dt mcht der Huenz.

"Tr host te mer ian de Zitz gebiasse`!" f dt schtiangt der Huenz f.

"Wt dem Deiwel mchst te nau?", arjert sich det Mai, awer der Huenz beraucht et:

"Geduld, Mai, Geduld, ech ghn chia nuer ian`t Bōd, am mer det Gebiass ze bruenje."
kokel
schrieb am 17.06.2018, 06:49 Uhr
De Līsung

Wa der Schpiacke` Misch un em Dch hīme` kūm, schprung em senj Fraa, der Susken, fruajich un den Hualz end st:

"Schtall der fuar, Misch, menj Hīftwī ias ewēch!"

"Dt ias chia prima!", fruat sich der Husharr, "awer wa dem Deiwel host te dt geschfft?"

"Ech wr bam Sīlendokter ia` Blosendrff uch die hot gest, ech sīl ian`t Bōd vuar de Schpjel ghn uch nje` widder sn `Ech hun niche` Hīftw mī!, ech hun niche` Hīftwī mī`!"

N er Zetch st det Sus: "Misch, tau wīt chia, dtt et ba aus iam Baat ia` lēzter Zetch nimi esi gaut klppt. Wa wēr et, wunn te uch zem salwen Dokter gihst, dnn te setchst chia, dtt dī Wangder mche` kūn."

Wa der Misch zriack kūm, riss e dem Sus de Klīder vum Liw end besarjt et em, wa sntch Ghre` nimi. Tr ging e widder ian`t Bōd, am en nuaen Ulūf vuarzebrīden. Nau schlich em det Sus n end hīrt, wa der Misch nje` widder widderhualt: "Dit ias nit menj Fraa, dit ias nit menj Fraa!"

N drua Daaje` hot em en tr begrōwe`...

kokel
schrieb am 18.06.2018, 07:46 Uhr
Ech wiall ihrlich sin!

Der Kokinte` Muatz lch iam Schtarwe`. Senj Fraa, det Mai, s luenjst em end schtarrt f`t Gebinn, hnen iast ze sn.
Am en Zetch kecht der Muatz:

"Mai, Gūldich menj, ech wiall ihrlich sin - bevuar ich mich ian Richtung Himmel oder Hall bewiaje`: Ech hun dich miat denjer Siaster, dem Zirr, zwemial bedruaġe." f dt unfert det Mai:

"Uch ech wial ihrlich sin, Muatz: Det Zirr hot et mer gestre` gest. Am dt hun ich der chia dise` Marje` uch Ruatze`giaft ian den Tee gedn. Schlf nau gaut, Muatz, schlf na gaut."
kokel
schrieb am 07.07.2018, 08:07 Uhr
Der Dunk

Der Muatzen Titz wr ian`t Wiawer Lis zimlich verlaawt - en zimlich grī Ladder... -, wuasst awer nit, wa e dt zīje` sīl, dnn hia wr schua.
Wa det Lis Geburtsdch huatt, ging der Titz ian den Gōrten, schnitt ein por Blaumen ō, būnd se ze em Puaschen zesumme` end ging zem Lis.
Wa dt da hiasch Blaume` sch, riff et den Titz ian`t Schlfzimmer. D zūch et sich gūnz us, schpreizt de Fiss end st:

"Titzo, dit ias menj Dunk fer den hiaschen Blaumenschtru!" Die wurd rīd wa en gekōcht Krippes end frecht:

"Hot ir wiarlech niche` Waas iam Hus?"
Waldler
schrieb am 08.07.2018, 05:20 Uhr
Super! Nur so weiter!
kokel
schrieb am 10.07.2018, 06:27 Uhr
Det Waaken

Un em wend huadden det Joffe` Mai uch se` Mūn, der Huenz en zimlich grīe` Krch. f dt tawert der Huenz ian de Kuchel, schtraakt sich f dem Diwan, kuetscht sich zau end dēt en Zaddel f den Diasch, f dem schtiangt:

"Mai, waak mich em sias, dnn ich miss fraher ian de Uarbet!"

Wa e um nchste` Marje` fwcht, wr et schīn am acht. Derba fūnd e luenjst senjem en zweten Zaddel, f dem geschriwwe` wr:

Huenz, et ias am sias. Mch, dtt te fschtiehst!"
kokel
schrieb am 11.07.2018, 10:11 Uhr
Gebuaren oder Buaren

Det Fussaike` Liso wr schwer ian den Millen Titz verlaawt. Wa se īst um Kiakelauwer sen uch sich pussten, st det Liso:

"Titzo, Gang, kamm end schink mer en Kntch!" Dī bliww miat ofenem Mill:

"Awer Liso, Schuetzichet, de Kntch warde` chia nit geschinkt; da warde` gebuare`!" f dt unfert det Liso biackich:

"Tr buar mer īnt!"
Waldler
schrieb am 12.07.2018, 11:30 Uhr
Super!
kokel
schrieb am 13.07.2018, 07:35 Uhr
Der hischt Wnsch

Der Rīden Tummes entschtmmt er oremen Famili. Hia sch gaut us, wr fleiich uch uschtiandich. Esi kūm et, dtt e det Fiche` Mai fruenjeren kangt. Dt wr zwr nit esi hiasch, awer rech... Der Tummes zuch f den Hof vum Mai, f dem noch des senj Muetter wunnt, en licht Zuadder, da dem Tummes iam Lūf der Ghre` det Liawen zer Hall mcht. Det Mai miascht sich nit ian, dnn et huatt Uenjest vuar senjer Muetter.

Un em wend se` se f der Veranda end bewangderten den Schtarrenhimmel. wist kūm en Schtarre` vum Himmel ero end verschwund tr ian der Diankelhit.

"Tummes, fruat sich det Mai, dt ias en gaut Zīchen. Wnsch der iast!" Dī ducht n, tr st e:

"Ech wīl der Adam sin!"

"Wa dem Schlch kist tau f der Ideen? Bian ich der nit hiasch uch gaut geniach, dt te der det Eva ualz Fraa wnscht?"

"Dt ias et beschtimmt nit, Maio, awer te misst bedinke`, dt di niche` Schwijjermuetter huatt..."
kokel
schrieb am 15.07.2018, 08:16 Uhr
Wa em sich nuer teische` kūn

Det Millen Zirr wunnt schīn snjtch ville` Ghre` ia` Midesch, dnn iat uarbt ian der Vitro. Se` Mūn, der Maurer Sam us Kli`schelken, wr oft angderwiachs uch esi wr et dem Zirr nit sulje` grūm...

Un em Dch kūm et zem Dokter Schuller, den et gaut kūnt... vōl miat Wangde`. Wa dī et sch, schliach e de Huentch zesummen:

m Gottes Wllen, Zirro, wt s passiert? Huet em dich villecht iwerfllen?"

"Na, na, dt wr der Sam", entgejnet det Zirr.

"Ech ducht, dī wer af Rīsen," wangdert sich dī iam weie` Piandel.

"Ech uch, Harr Dokter, ech uch...", st det Zirr trurich.

Um Beitrge zu verfassen, mssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.